GàidhligEnglish

Welcome to MG ALBA Fàilte gu MG ALBA

Fuine - Ginger bread

Christmas & New Year Clàr Nollaig & Bliadhn’ Ùr

BBC ALBA unveiled festive television highlights for the Christmas and New Year Dh’fhoillsich BBC ALBA clàr ùr de phrògraman airson na Nollaig agus na Bliadhn’ Ùire

Annual Report 2013-14

Annual Report 2013/14 Aithisg Bhliadhnail

MG ALBA's Annual Report and Accounts for 2013/14 Aithisg Bhliadhnail agus Cunntasan MG ALBA airson 2013/14

Kerry MacPhee, Sgoil Lionaclei

FilmG FilmG

Kerry MacPhee announces this year’s FilmG theme Kerry Nic a’ Phì a' cur air bhog FilmG

Media Skills Sgilean-Meadhanan

Online resource aimed at youngsters with a keen interest in working in the media Goireas airson daoine òga eadar 15-20 le ùidh ann a bhith ag obair sna meadhanan

Welcome to the MG ALBA website

We are glad that you've decided to visit our site. Here you will find information about the three services we provide in partnership - BBC ALBA, FilmG and LearnGaelic - and about the opportunities they provide. MG ALBA stands for Gaelic Media Scotland.

Read more about us here

Fàilte gu làrach lìn MG ALBA

Tha sinn fìor thoilichte gu bheil sibh a’ tadhal oirnn. Gheibh sibh fios an seo mu na trì seirbheisean a tha sinn a’ libhrigeadh ann an com-pàirteachas – BBC ALBA, FilmG agus LearnGaelic – agus mu dheidhinn cuid de na cothroman a tha nan lùib. Tha MG ALBA a’ seasamh airson Meadhanan Gàidhlig ALBA.

Leugh tuilleadh mu ar deighinn an seo

MG ALBA on Twitter MG ALBA air Twitter

Visit MG ALBA on Facebook Tadhal air Facebook MG ALBA

On BBC ALBA tonight Air BBC ALBA a-nochd

15:58
Saoghal Bodach na Nollaig
16:00
Dè a-nis?
17:00
Saoghal Bodach na Nollaig
17:05
Na Gillean Grinn
17:10
Earrann Eachdraidh/History Shorts
17:15
Spors na Bliadhna
18:15
A' Bhliadhna/News Review 2014
19:15
Alleluia!
19:40
Trusadh
20:10
An Tiodhlac
21:00
Fuine na Nollaige
22:00
Scottish Premiership
23:00
Mari Boine

View full listings... Faic na clàran air fad...

LearnGaelic

Looking for a word? Try the LearnGaelic dictionary. A' lorg facal? Feuch faclair LearnGaelic.

Naidheachdan News Fuine Ginger cookiesFuine Ginger cookies

BBC ALBA festive highlights

BBC ALBA has unveiled its festive television highlights for the Christmas and New Year period featuring exciting entertainment for all ages as well as compelling documentaries, live sport, traditional music and children’s programmes.

Among the Christmas highlights is a special Turas Tony / Tony’s Travels programme following well-known actor and director Tony Kearney as he takes on a poignant challenge to follow in his late father's footsteps and attempt to take on the UK's highest mountain as he enters the Ben Nevis Race.

Read more here

Clàr Nollaig agus Bliadhn’ Ùr BBC ALBA

Dh’fhoillsich BBC ALBA clàr ùr de phrògraman airson na Nollaig agus na Bliadhn’ Ùire le pailteas ann airson a h-uile duine eadar dràma, prògraman-aithris, spòrs beò, ceòl traidiseanta agus prògraman chloinne.

Am measg na bhios ri fhaicinn bidh Turas Tony. Anns a' phrògram sònraichte seo bidh an cleasaiche ainmeil Tony Kearney a' cur bhuaithe cofhurtachd obair telebhisein is e ag amas air dùbhlan pearsanta a bhios deuchainneach dha bhodhaig agus a dhùisgeas cianalas na chridhe.

Gheibhear tuilleadh fios an seo

Naidheachdan News BannanBannan

Media Skills website

A new online resource aimed at youngsters between 15-21 years with a keen interest in working in the media, specifically Gaelic media, have been launched by MG ALBA.

The information will provide invaluable advice for enthusiastic youngsters to develop and enhance their skills in the Gaelic media industry be it as a hobby or a possible career choice. As well as providing resources on career possibilities, study courses and work experience opportunities, they will be able to learn how some familiar faces in the sector got to where they are now. Read more here

Làrach-lìn Sgilean-Meadhanan

Dh’fhoillsich MG ALBA goireas airson daoine òga eadar 15-21 bliadhna a dh’aois le ùidh ann a bhith ag obair sna meadhanan, gu h-àraidh sna meadhanan Gaidhlig.

Bheir am fiosrachadh comhairle air leth feumail do dhaoine òga, dealasach an cuid sgilean a leasachadh ann an gnìomhachas nam meadhanan Gaidhlig, airson adhbharan cur-seachad no airson a bhith a’ coimhead ri ’s dòcha dreuchdan eadar-dhealaichte. Gheibhear tuilleadh fios an seo