GàidhligEnglish

Welcome to MG ALBA Fàilte gu MG ALBA

NC500 le Anne Lundon

North Coast 500 North Coast 500

A new BBC ALBA series is to explore Scotland’s very own route 66 – the iconic North Coast 500 Tha Anne Lundon gar toirt timcheall air ‘Route 66’ na h-Alba – North Coast 500

Annual Report 15/16

Commissioning Round Cuairt Coimiseanaidh

Summer Commissioning Round – 2017 is now online Cuairt Coimiseanaidh an t-Samhraidh – 2017 a-nis air loidhne

Jimmy Johnstone

Celtic Media Festival Celtic Media Festival

12 Gaelic award nominations for the 2017 Celtic Media Festival awards 12 prògram Gàidhlig air geàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach

Annual Report 15/16

Annual Report Aithisg Bhliadhnail

Dh'fhoillsich MG ALBA aithisg bhliadhnail 2015/16 ann an Dùn Èideann air 19/06/16 MG ALBA's annual report 2015/16 was launched in Edinburgh on 19/06/16

MA TV Fiction writing graduates

Bannan Bannan

Bannan to be exported to international audiences through a new distribution deal Bannan gu bhith air a reic thall thairis gu luchd-amhairc eadar-nàiseanta

Public Consultation cover

Public Consultation report Aithisg Co-chomhairle Phoblach MG ALBA

Review of questions and answers Lèirmheas air ceistean agus freagairtean

Welcome to the MG ALBA website

We are glad that you've decided to visit our site. Here you will find information about the three services we provide in partnership - BBC ALBA, FilmG and LearnGaelic - and about the opportunities they provide. MG ALBA stands for Gaelic Media Scotland.

Read more about us here

Fàilte gu làrach lìn MG ALBA

Tha sinn fìor thoilichte gu bheil sibh a’ tadhal oirnn. Gheibh sibh fios an seo mu na trì seirbheisean a tha sinn a’ libhrigeadh ann an com-pàirteachas – BBC ALBA, FilmG agus LearnGaelic – agus mu dheidhinn cuid de na cothroman a tha nan lùib. Tha MG ALBA a’ seasamh airson Meadhanan Gàidhlig ALBA.

Leugh tuilleadh mu ar deighinn an seo

MG ALBA on Twitter MG ALBA air Twitter

Visit MG ALBA on Facebook Tadhal air Facebook MG ALBA

On BBC ALBA tonight Air BBC ALBA a-nochd

06:00
Alba Today
17:00
Peppa
17:05
Peppa
17:10
Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
17:20
Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
17:31
Oran le Fiona
17:33
Na h-Uilebheistean/I'm a Monster
17:35
Na Floogals
17:50
Na Floogals
18:00
Donnie Murdo/Danger Mouse
18:15
Tree Fu Tom
18:35
Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
19:00
Aibisidh/Quiz Show
19:30
Speaking Our Language
19:55
Earrann Eachdraidh/History Shorts
20:00
An Là
20:30
From Harris With Love
21:00
A' Ghaidhealtachd/Highlands
22:00
Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves
22:30
Taghadh bho na Trads
23:00
Dith Anail: Beo Le Cystic Fibrosis
00:00
Alba Today

View full listings... Faic na clàran air fad...

MG ALBA Blog

LearnGaelic

Looking for a word? Try the LearnGaelic dictionary. A' lorg facal? Feuch faclair LearnGaelic.

Job Vacancy

Development Officer

MG ALBA currently has a full time, permanent vacancy for a Development Officer based at either of our offices in Glasgow or Stornoway.

Read more here

Beàrn-obrach

Oifigear Leasachaidh

Tha cothrom air èirigh aig MG ALBA airson obair làn-thìde, mhaireannach, airson Oifigear Leasachaidh, stèidhichte ann an Glaschu no ann an Steòrnabhagh.

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News

MG ALBA ANNOUNCES INVESTMENT IN CREATIVE INDUSTRIES WITH KEY LONG-TERM PRODUCTION CONTRACTS

MG ALBA, the Gaelic Media Service which operates BBC ALBA in partnership with the BBC, has today announced key production contracts that will deliver a wide range of programming for the channel over the next four years.

Seven production companies will provide content for the channel including entertainment, music, children’s programmes, documentaries and sport.

The contracts have been awarded to companies located across Scotland, including Stornoway, Aberdeen and Glasgow, and mark a further significant investment in Scotland’s creative industries.

Read more here

MG ALBA A’ CUR SEILBH SNA GNÌOMHACHASAN CRUTHACHAIL LE PRÌOMH CHÙMHNANTAN RIOCHDACHAIDH FAD-ÙINE

Dh’fhoillsich MG ALBA, a tha a’ ruith BBC ALBA ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC, an-diugh prìomh chùmhnantan riochdachaidh a lìbhrigeas raoin farsaing de phrògraman airson na seanail airson nan ceithir bliadhna air thoiseach.

Lìbhrigidh seachd companaidh riochdachaidh susbaint airson na seanail, leithid dibhearsain, ceòl, prògraman chloinne, prògraman aithriseach agus spòrs.

Tha na cùmhnantan air a dhol gu companaidhean suidhichte air feadh Alba, ann an Steòrnabhagh, Obair Dheathain agus Glaschu – seilbheach cudromach a bharrachd ann an gnìomhachasan cruthachail na h-Alba.

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News

GAELIC MEDIA APPRENTICESHIP OPENS FOR APPLICATIONS

Applications from aspiring media professionals are now being accepted for the next BBC Gaelic Apprenticeship programme.

Operated by BBC Scotland and Glasgow Kelvin College – and supported by MG ALBA, the Gaelic Media Service – the 2017/2018 course will be the second time the Gaelic apprenticeship has been offered alongside the BBC Scotland apprenticeship, which is about to enter its seventh programme.

The successful candidate will be supported by MG ALBA and will have the opportunity to work across Gaelic platforms such as BBC ALBA and BBC Radio nan Gàidheal.

Read more here

PREANTASACHD NAM MEADHANAN GÀIDHLIG FOSGAILTE AIRSON THAGRAIDHEAN

Tha tagraidhean a-nis gan gabhail bho phroifeiseantaich le miann a bhith ag obair sna meadhanan airson na h-ath Preantasachd Gàidhlig aig a’ BhBC.

Tha an com-pàirteachas, air a ruith le BBC Scotland agus Colaiste Kelvin Ghlaschu, a’ faighinn taic bho MG ALBA. Le cùrsa 2017/18, seo an dàrna uair a chaidh preantasachd Gàidhlig a thairgse taobh ri taobh le preantasachd BBC Scotland, a tha a-nis dha ruith airson an t-seachdamh uair.

Gheibh an neach soirbheachail taic bho MG ALBA le cothrom obrachadh thar ùrlaran Gàidhlig leithid BBC ALBA agus BBC Radio nan Gàidheal.

Leugh tuilleadh an seo

Celtic Media Festival bursary scheme

Current and aspiring Gaelic media industry professionals are being offered the chance to apply for MG ALBA’s coveted bursary scheme, as it launches its Celtic Media Festival scholarship for 2017.

A total of five places at this year Celtic Media Festival are up for grabs for candidates demonstrating a keen interest in pursuing a career in Gaelic screen media, or for individuals who are at the beginning of their career either as a freelancer or with an independent production company producing Gaelic programmes for BBC ALBA.

Read more here

Sgeama bursaraidh Fèis nam Meadhanan Ceilteach

Tha MG ALBA (Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig) a’ tabhann taic do phroifeiseantaich an ama ri teachd a bhith an làthair còmhla riutha aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2017 ann an Douglas, Eilean Mhanainn, bho 3mh – 5mh den Chèitean.

Tha bursaraidhean ann airson còignear eadar 18 agus 30 bliadhna a dh’aois a tha airson dreuchdan a leantainn sna meadhanan Gàidhlig no a tha mu thràth ag obair air an cinn fhèin no airson companaidhean riochdachaidh neo-eisimeileach a bhios a’ riochdachadh phrògraman airson BBC ALBA.

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News

MG ALBA STATEMENT ON BBC COMMITMENT TO GAELIC BROADCASTING

Maggie Cunningham, chair of MG ALBA – which operates BBC ALBA in partnership with the BBC – issued the following statement in response to the BBC’s announcement regarding support for Gaelic broadcasting.

She said: “Lord Hall’s declaration of support for Gaelic broadcasting recognises the integrity of BBC ALBA and reflects the views of both the UK and Scottish Governments which have stated unequivocally that our channel should have sustained support given the success it has enjoyed.

Read full statement here

AITHRIS BHO MG ALBA AIR TAIC A’ BhBC DO CHRAOLADH GHÀIDHLIG

Chuir Magaidh Choineagan, Cathraiche MG ALBA – a tha a’ ruith BBC ALBA ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC – a-mach an aithris a leanas mar fhreagairt air na dh’fhoillsich am BBC an-diugh a thaobh taic airson craoladh Gàidhlig.

Thuirt i: “Tha na thuirt am Morair Hall a thaobh taic airson craoladh Gàidhlig a’ toirt aithne do dh’inbhe BBC ALBA agus a’ dol le beachdan gach cuid Riaghaltas na RA agus Riaghaltas na h-Alba, a tha air a ràdh gu soilleir gum bu chòir do thaic leantainneach a bhith aig ar seanail ri linn an t-soirbheis a choisinn i.

Leugh an aithris an seo


Naidheachdan News

Open letter from MG ALBA

A chàirdean
Earlier this year you were very supportive to us at MG ALBA in our bid to secure increased BBC funding for the Scottish Gaelic language channel, BBC ALBA. We appreciated your support enormously. I wanted to write to let you know how our case is progressing, and to ask, if we may, for your further support.

Read the letter here

Litir fhosgailte bho MG ALBA

A chàirdean
Na bu tràithe am bliadhna bha sibh glè thaiceil dhuinn aig MG ALBA an uair a bha sinn a’ strì gus tuilleadh maoineachaidh fhaighinn on BhBC airson na seanail Gàidhlig, BBC ALBA. Bha sinn gu mòr nur comain airson an taic a thug sibh dhuinn. Bha mi airson sgrìobhadh thugaibh gus fiosrachadh a thoirt dhuibh mun dòigh anns a bheil a’ chùis againn a’ tighinn air adhart, agus gus faighneachd, ma dh’fhaodas sinn, airson tuilleadh taic bhuaibh.

Leugh an litir an seo


Naidheachdan News

WIDE-RANGING POLITICAL SUPPORT FOR GAELIC BROADCASTING WELCOMED BY MG ALBA

MG ALBA, the Gaelic media service, said today that political support for Gaelic broadcasting remains wide-ranging and strong and is vital during the BBC Charter Review process.

Parliamentary motions paying tribute to the success of Gaelic broadcasting are being submitted in the House of Commons and in the Scottish Parliament this week and include support for efforts to secure a commitment to increasing the amount of original programming made for BBC ALBA.

Donald Campbell, chief executive of MG ALBA, said: “It is clear that our request for increased BBC investment in BBC ALBA as part of the new BBC Royal Charter is gaining support from across the political spectrum and it is greatly appreciated and welcome.

Read more here

MG ALBA A’ CUR FÀILTE AIR AN TAIC BHO AIR FEADH NA ROINN PHOILITIGEACH AIRSON CRAOLADH GÀIDHLIG

Thuirt MG ALBA gu bheil taic làidir ann bho air feadh na roinn phoilitigeach airson craoladh Gàidhlig agus gu bheil an taic seo riatanach fhad ’s a tha am pròiseas air ùrachadh Cairt Rìoghail a’ BhBC a’ leantainn.

Tha gluasadan pàrlamaideach a’ dèanamh moladh air soirbheas craoladh Gàidhlig gan cuir a-steach an t-seachdain seo ann an Taigh nan Cumantan agus ann am Pàrlamaid na h-Alba far a bheil taic agus gealltanas ga shireadh airson àrdachadh san àireamh de phrògraman ùra airson BBC ALBA.

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-Oifigear MG ALBA: “Tha e foillseachadh gu bheil ar n-iarrtas airson àrdachadh ann an seilbheachd a’ BhBC ann an BBC ALBA mar phàirt de ùrachadh Cairt Rìoghail a’ BhBC a’ faighinn taic bho air feadh na roinn phoilitigeach agus tha sinn air leth taingeil agus a’ cur fàilte air an sin.

Leugh tuilleadh an seo


Naidheachdan News

DEMAND FOR STRENGTHENED BBC ALBA

Meeting the growing demand for increased resources for BBC ALBA can deliver for both audiences and the Scottish creative economy, MPs were told today.

MG ALBA – which operates the BBC ALBA in partnership with the BBC – said the opportunity to achieve parity for the Gaelic language channel with Welsh counterpart S4C had the potential to unlock substantial benefits for independent production sector as well as secure the future success of the channel amongst its core audience.

Read more here

IARRTAS AIRSON BBC ALBA NAS TREASA

Chaidh innse do Bhuill Pàrlamaid an-diugh (Diluain 18 Iuchar) gun tigeadh buannachdan, an dà chuid airson an luchd-amhairc agus eaconamaidh chruthachail na h-Alba, ann a bhith a’ cur an tuilleadh seilbh ann am BBC ALBA.

Thuirt MG ALBA – a tha a’ ruith BBC ALBA ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC – gu faodadh co-ionnanachd leis an t-seanail Chuimreach S4C cothrom buannachdan susbainteach fhuasgladh airson na roinne riochdachaidh neo-eisimeileach a thuilleadh air dìon a chur air soirbheas na seanail san ùine ri teachd am measg am prìomh luchd-amhairc.

Leugh tuilleadh an seo


Naidheachdan News Public consultation

Lèirsinn 2021

MG ALBA announces new strategy to 'transform' Gaelic media impact

MG ALBA today published a five-year strategic plan aimed at transforming the contribution of Gaelic media.

Key objectives of the plan include initiatives to effect a major step change in the involvement of young people in Gaelic media and to develop a wider range of learning platforms.

Leugh tuilleadh an seo

Lèirsinn 2021

MG ALBA a' foillseachadh ro-innleachd ùr gus cruth-atharrachadh a thoirt air buaidh nam meadhanan Gàidhlig

Dh’fhoillsich MG ALBA an-diugh plana ro-innleachd còig bliadhna gus cruth-atharrachadh a thoirt air buaidh nam meadhanan Gàidhlig.

Am measg prìomh amasan a’ phlana tha iomairtean gus ceumannan-adhartais susbainteach a dhèanamh a thaobh mar a tha daoine òga an sàs anns na meadhanan Gàidhlig agus gus leasachadh a dhèanamh ann an raoin ùrlaran ionnsachaidh.

Read more here

Naidheachdan News Public consultation

MG ALBA Public Consultation

A public consultation undertaken by MG ALBA revealed a desire from some of the respondents to build more on the Gaelic culture.

Ms Cunningham said:" We continue to encourage the utmost care to Gaelic content in each and every programme. We are at one with the audience on this subject and we expect to make significant progress in the year to come."

Read the report here

Co-chomhairle Phoblach MG ALBA

B’ e aon de na toraidhean a thaing a-mach à co-chomhairle phoblach a chùm MG ALBA, gu robh miann aig prìomh luchd-amhairc na Gàidhlig barrachd a chur ris a’ chultar Ghàidhlig.

Thuirt a’ Bh-uas Choineagan: “Tha sinn a’ leantainn oirnn a’ toirt dlùth aire gu bheil prìomhachas air a thoirt dhan Ghàidhlig anns gach prògram. Tha sinn air an aon ràmh ris an luchd-amhairc air a’ chuspair seo agus tha sinn an dòchas gum faic sinn piseach mòr air an t-suidheachadh sin anns a’ bhliadhna a tha romhainn.”

Gheibhear an aithisg an seo