GàidhligEnglish

Welcome to MG ALBA Fàilte gu MG ALBA

Jimmy Johnstone

Celtic Media Festival Celtic Media Festival

12 Gaelic award nominations for the 2017 Celtic Media Festival awards 12 prògram Gàidhlig air geàrr-liostaFèis nam Meadhanan Ceilteach

Annual Report 15/16

Statement from MG ALBA Aithris bho MG ALBA

Statement from Maggie Cunningham on BBC’s announcement regarding support for BBC ALBA Aithris bho Magaidh Choineagan a thaobh taic airson craoladh Gàidhlig

Annual Report 15/16

Annual Report Aithisg Bhliadhnail

Dh'fhoillsich MG ALBA aithisg bhliadhnail 2015/16 ann an Dùn Èideann air 19/06/16 MG ALBA's annual report 2015/16 was launched in Edinburgh on 19/06/16

MA TV Fiction writing graduates

Bannan Bannan

Bannan to be exported to international audiences through a new distribution deal Bannan gu bhith air a reic thall thairis gu luchd-amhairc eadar-nàiseanta

Public Consultation cover

Public Consultation report Aithisg Co-chomhairle Phoblach MG ALBA

Review of questions and answers Lèirmheas air ceistean agus freagairtean

Welcome to the MG ALBA website

We are glad that you've decided to visit our site. Here you will find information about the three services we provide in partnership - BBC ALBA, FilmG and LearnGaelic - and about the opportunities they provide. MG ALBA stands for Gaelic Media Scotland.

Read more about us here

Fàilte gu làrach lìn MG ALBA

Tha sinn fìor thoilichte gu bheil sibh a’ tadhal oirnn. Gheibh sibh fios an seo mu na trì seirbheisean a tha sinn a’ libhrigeadh ann an com-pàirteachas – BBC ALBA, FilmG agus LearnGaelic – agus mu dheidhinn cuid de na cothroman a tha nan lùib. Tha MG ALBA a’ seasamh airson Meadhanan Gàidhlig ALBA.

Leugh tuilleadh mu ar deighinn an seo

MG ALBA on Twitter MG ALBA air Twitter

Visit MG ALBA on Facebook Tadhal air Facebook MG ALBA

On BBC ALBA tonight Air BBC ALBA a-nochd

06:00
Alba Today
17:00
Charlie is Lola
17:10
Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It
17:20
Srath Sona/Happy Valley
17:25
Na Luchagan Fhiacla
17:30
Ceitidh Morag/Katie Morag
17:45
Leum is Danns
18:00
Donnie Murdo/Danger Mouse
18:10
Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks
18:20
Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks
18:35
An Rainse/The Ranch
19:00
Aibisidh/Quiz Show
19:30
Speaking Our Language
19:55
Earrann Eachdraidh/History Shorts
20:00
An Là
20:30
Vets: Gach Creutair Beo
21:00
Trusadh
22:00
Taghadh bho na Trads
22:30
Peter Manuel - Deireadh an Uilc
23:30
Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves
00:00
Alba Today

View full listings... Faic na clàran air fad...

MG ALBA Blog

LearnGaelic

Looking for a word? Try the LearnGaelic dictionary. A' lorg facal? Feuch faclair LearnGaelic.

Celtic Media Festival bursary scheme

Current and aspiring Gaelic media industry professionals are being offered the chance to apply for MG ALBA’s coveted bursary scheme, as it launches its Celtic Media Festival scholarship for 2017.

A total of five places at this year Celtic Media Festival are up for grabs for candidates demonstrating a keen interest in pursuing a career in Gaelic screen media, or for individuals who are at the beginning of their career either as a freelancer or with an independent production company producing Gaelic programmes for BBC ALBA.

Read more here

Sgeama bursaraidh Fèis nam Meadhanan Ceilteach

Tha MG ALBA (Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig) a’ tabhann taic do phroifeiseantaich an ama ri teachd a bhith an làthair còmhla riutha aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2017 ann an Douglas, Eilean Mhanainn, bho 3mh – 5mh den Chèitean.

Tha bursaraidhean ann airson còignear eadar 18 agus 30 bliadhna a dh’aois a tha airson dreuchdan a leantainn sna meadhanan Gàidhlig no a tha mu thràth ag obair air an cinn fhèin no airson companaidhean riochdachaidh neo-eisimeileach a bhios a’ riochdachadh phrògraman airson BBC ALBA.

Leugh tuilleadh an seo

Job Vacancy

Communications Manager

MG ALBA is looking for a talented and motivated individual to work with the senior management and with the BBC ALBA, FilmG and LearnGaelic teams.

This is a new post which will involve co-ordination and management of people and resources as well as authorship and public profile. It will make a major contribution to the effective engagement of the wider Gaelic media sector with the people and communities we serve.

Read more here

Beàrn-obrach

Manaidsear Conaltraidh

Tha MG ALBA a’ sireadh neach tàlantach agus èasgaidh a dh’obraicheas còmhla ris an sgioba àrd-stiùiridh agus le sgiobaidhean BBC ALBA, FilmG agus LearnGaelic.

Cuiridh an dreuchd gu mòr ris an dàimh conaltraidh a tha ann eadar raon-obrach nam meadhanan Gàidhlig san fharsaingeachd agus na daoine agus na coimhearsnachdan air a bheil sinn ag amas agus a’ frithealadh.

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News

MG ALBA STATEMENT ON BBC COMMITMENT TO GAELIC BROADCASTING

Maggie Cunningham, chair of MG ALBA – which operates BBC ALBA in partnership with the BBC – issued the following statement in response to the BBC’s announcement regarding support for Gaelic broadcasting.

She said: “Lord Hall’s declaration of support for Gaelic broadcasting recognises the integrity of BBC ALBA and reflects the views of both the UK and Scottish Governments which have stated unequivocally that our channel should have sustained support given the success it has enjoyed.

Read full statement here

AITHRIS BHO MG ALBA AIR TAIC A’ BhBC DO CHRAOLADH GHÀIDHLIG

Chuir Magaidh Choineagan, Cathraiche MG ALBA – a tha a’ ruith BBC ALBA ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC – a-mach an aithris a leanas mar fhreagairt air na dh’fhoillsich am BBC an-diugh a thaobh taic airson craoladh Gàidhlig.

Thuirt i: “Tha na thuirt am Morair Hall a thaobh taic airson craoladh Gàidhlig a’ toirt aithne do dh’inbhe BBC ALBA agus a’ dol le beachdan gach cuid Riaghaltas na RA agus Riaghaltas na h-Alba, a tha air a ràdh gu soilleir gum bu chòir do thaic leantainneach a bhith aig ar seanail ri linn an t-soirbheis a choisinn i.

Leugh an aithris an seo


Invitation to Tender - Services

Applications are invited from service providers with the expertise and knowledge to provide the following services for period of 2 years commencing 01 April 2017, with a one-year option to extend at the discretion of MG ALBA and with the agreement of both parties.

MG ALBA invites separate tenders for the services set out below. Service providers may bid for both or for one only.

Contract 1: Promotion and Publicity
Promoting awareness of BBC ALBA, FilmG and LearnGaelic to potential audiences and users in Scotland.

Contact 2: Strategic Communications Advisory
Building awareness and status of Gaelic and Gaelic media at public policy, media and stakeholder level in Scotland and the UK

Read more here

Cuireadh gu Tairgse - Seirbheisean

Thathar a’ sireadh thagraidhean bho sholaraichean seirbheis aig a bheil an t-eòlas riatanach airson nan seirbheisean a leanas a mhaireas 2 bhliadhna bho 01 Giblean 2017, le roghainn leudachadh aon-bhliadhna a bharrachd ma bhios MG ALBA air a shon agus le aonta an dà bhuidhinn.

Tha MG ALBA a’ sireadh thagraidhean fa leth airson nan seirbheisean a tha air an cur an cèill gu h-ìosal. Faodaidh solaraichean seirbheis cur airson an dà sheirbheis no airson aon a-mhàin.

Cùmhnant 1: Brosnachadh Aithne agus Follaiseachd
Brosnachadh ìrean mothachaidh mu BhBC ALBA, FilmG agus LearnGaelic gu luchd-amhairc agus luchd-cleachdaidh ann an Alba.

Cùmhnant 2: Ro-innleachd Conaltraidh
Togail mothachadh mun Ghàidhlig is na meadhanan Gàidhlig aig ìre poileasaidh poblach, nam meadhanan is luchd-ùidh ann an Alba agus san RA.

Leugh tuilleadh an seo

Naidheachdan News

Open letter from MG ALBA

A chàirdean
Earlier this year you were very supportive to us at MG ALBA in our bid to secure increased BBC funding for the Scottish Gaelic language channel, BBC ALBA. We appreciated your support enormously. I wanted to write to let you know how our case is progressing, and to ask, if we may, for your further support.

Read the letter here

Litir fhosgailte bho MG ALBA

A chàirdean
Na bu tràithe am bliadhna bha sibh glè thaiceil dhuinn aig MG ALBA an uair a bha sinn a’ strì gus tuilleadh maoineachaidh fhaighinn on BhBC airson na seanail Gàidhlig, BBC ALBA. Bha sinn gu mòr nur comain airson an taic a thug sibh dhuinn. Bha mi airson sgrìobhadh thugaibh gus fiosrachadh a thoirt dhuibh mun dòigh anns a bheil a’ chùis againn a’ tighinn air adhart, agus gus faighneachd, ma dh’fhaodas sinn, airson tuilleadh taic bhuaibh.

Leugh an litir an seo


Naidheachdan News

WIDE-RANGING POLITICAL SUPPORT FOR GAELIC BROADCASTING WELCOMED BY MG ALBA

MG ALBA, the Gaelic media service, said today that political support for Gaelic broadcasting remains wide-ranging and strong and is vital during the BBC Charter Review process.

Parliamentary motions paying tribute to the success of Gaelic broadcasting are being submitted in the House of Commons and in the Scottish Parliament this week and include support for efforts to secure a commitment to increasing the amount of original programming made for BBC ALBA.

Donald Campbell, chief executive of MG ALBA, said: “It is clear that our request for increased BBC investment in BBC ALBA as part of the new BBC Royal Charter is gaining support from across the political spectrum and it is greatly appreciated and welcome.

Read more here

MG ALBA A’ CUR FÀILTE AIR AN TAIC BHO AIR FEADH NA ROINN PHOILITIGEACH AIRSON CRAOLADH GÀIDHLIG

Thuirt MG ALBA gu bheil taic làidir ann bho air feadh na roinn phoilitigeach airson craoladh Gàidhlig agus gu bheil an taic seo riatanach fhad ’s a tha am pròiseas air ùrachadh Cairt Rìoghail a’ BhBC a’ leantainn.

Tha gluasadan pàrlamaideach a’ dèanamh moladh air soirbheas craoladh Gàidhlig gan cuir a-steach an t-seachdain seo ann an Taigh nan Cumantan agus ann am Pàrlamaid na h-Alba far a bheil taic agus gealltanas ga shireadh airson àrdachadh san àireamh de phrògraman ùra airson BBC ALBA.

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-Oifigear MG ALBA: “Tha e foillseachadh gu bheil ar n-iarrtas airson àrdachadh ann an seilbheachd a’ BhBC ann an BBC ALBA mar phàirt de ùrachadh Cairt Rìoghail a’ BhBC a’ faighinn taic bho air feadh na roinn phoilitigeach agus tha sinn air leth taingeil agus a’ cur fàilte air an sin.

Leugh tuilleadh an seo


Naidheachdan News

DEMAND FOR STRENGTHENED BBC ALBA

Meeting the growing demand for increased resources for BBC ALBA can deliver for both audiences and the Scottish creative economy, MPs were told today.

MG ALBA – which operates the BBC ALBA in partnership with the BBC – said the opportunity to achieve parity for the Gaelic language channel with Welsh counterpart S4C had the potential to unlock substantial benefits for independent production sector as well as secure the future success of the channel amongst its core audience.

Read more here

IARRTAS AIRSON BBC ALBA NAS TREASA

Chaidh innse do Bhuill Pàrlamaid an-diugh (Diluain 18 Iuchar) gun tigeadh buannachdan, an dà chuid airson an luchd-amhairc agus eaconamaidh chruthachail na h-Alba, ann a bhith a’ cur an tuilleadh seilbh ann am BBC ALBA.

Thuirt MG ALBA – a tha a’ ruith BBC ALBA ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC – gu faodadh co-ionnanachd leis an t-seanail Chuimreach S4C cothrom buannachdan susbainteach fhuasgladh airson na roinne riochdachaidh neo-eisimeileach a thuilleadh air dìon a chur air soirbheas na seanail san ùine ri teachd am measg am prìomh luchd-amhairc.

Leugh tuilleadh an seo


Naidheachdan News

BBC ALBA SUCCESS AT ROYAL TELEVISION AWARDS SCOTLAND

BBC ALBA has been successful at the Royal Television Society Scotland Awards 2016 with the channel’s Jim Baxter programme, produced by purpleTV, winning the Best Sports Programme category.

The award ceremony took place at Òran Mòr, Glasgow last night (Wednesday 25 May) and was hosted by newsreader, Catriona Shearer and popular TV actor, Sanjeev Kohli, with awards being presented across 13 categories, including Best News Programme, Best Current Affairs, Best Live Event and Television Journalist of the Year.

The Jim Baxter film, presented by Alex O’Henley, provided an intimate portrayal of the personal and professional life of the renowned Scottish football legend who died of pancreatic cancer in 2001 at the age of 61.

Read more here

SOIRBHEACHAS BBC ALBA AIG DUAISEAN RÌOGHAIL TELEBHISEIN (RTS) ALBA

Tha BBC ALBA air a bhith soirbheachail aig Duaisean Comunn Rìoghail Telebhisein (RTS) Alba 2016 leis a’ phrògram Jim Baxter, a chaidh a riochdachadh le purpleTV a’ buannachadh duais ann an gnè Prògram Spòrs As Fheàrr.

Chaidh na duaisean a thoirt seachad an-raoir (Diciadain 25 Cèitean) leis an neach-naidheachd Catriona Shearer agus an cleasaiche Sanjeev Kohli a’ lìbhrigeadh na h-oidhche.

Bha prògram Jim Baxter, air a lìbhrigeadh le Alex O’Henley, mu bheatha an cluicheadar ball-coise ainmeil a bhàsaich aig aois 61.

Leugh tuilleadh an seo


Naidheachdan News

MG ALBA APPEALS FOR ‘FIRM COMMITMENT’ TO PROGRAMME-MAKING IN CHARTER TO BUILD ON SUCCESS OF BBC ALBA

MG ALBA today welcomed the commitment to Gaelic broadcasting in Scotland published in the White Paper on the BBC Royal Charter and appealed for a firm commitment to be made in the renewed Charter to enable BBC ALBA to build on its success.

The White Paper, which will form the basis of the Charter to be renewed prior to the end of 2016, states that the BBC should maintain its commitment to Gaelic language broadcasting through its partnership with MG ALBA.

Read more here

MG ALBA A’ SIREADH RÙN LÀIDIR ANN AN CAIRT RÌOGHAIL A’ BhBC AIRSON BARRACHD PHRÒGRAMAN GÀIDHLIG GUS TOGAIL AIR SOIRBHEAS BBC ALBA

Chuir MG ALBA fàilte an-diugh air an dealas airson craoladh Gàidhlig ann an Alba a chaidh fhoillseachadh sa Phàipear Gheal air Cairt Rìoghail a’ BhBC agus dh’iarr iad gun deidheadh dealas seasmhach a thoirt seachad ann an ùrachadh Cairt Rìoghail a’ BhBC gus togail air soirbheas BBC ALBA.

Tha am Pàipear Geal, a bhios na bhun-stèidh air a’ Chairt a bhios air ùrachadh suas gu deireadh 2016, a’ cur an cèill gum bu chòir don BhBC a dhealas airson craoladh Gàidhlig a ghleidheadh tron cho-bhanntachd aca le BBC ALBA.

Leugh tuilleadh an seo


Naidheachdan News Public consultation

Lèirsinn 2021

MG ALBA announces new strategy to 'transform' Gaelic media impact

MG ALBA today published a five-year strategic plan aimed at transforming the contribution of Gaelic media.

Key objectives of the plan include initiatives to effect a major step change in the involvement of young people in Gaelic media and to develop a wider range of learning platforms.

Leugh tuilleadh an seo

Lèirsinn 2021

MG ALBA a' foillseachadh ro-innleachd ùr gus cruth-atharrachadh a thoirt air buaidh nam meadhanan Gàidhlig

Dh’fhoillsich MG ALBA an-diugh plana ro-innleachd còig bliadhna gus cruth-atharrachadh a thoirt air buaidh nam meadhanan Gàidhlig.

Am measg prìomh amasan a’ phlana tha iomairtean gus ceumannan-adhartais susbainteach a dhèanamh a thaobh mar a tha daoine òga an sàs anns na meadhanan Gàidhlig agus gus leasachadh a dhèanamh ann an raoin ùrlaran ionnsachaidh.

Read more here

Naidheachdan News Public consultation

MG ALBA Public Consultation

A public consultation undertaken by MG ALBA revealed a desire from some of the respondents to build more on the Gaelic culture.

Ms Cunningham said:" We continue to encourage the utmost care to Gaelic content in each and every programme. We are at one with the audience on this subject and we expect to make significant progress in the year to come."

Read the report here

Co-chomhairle Phoblach MG ALBA

B’ e aon de na toraidhean a thaing a-mach à co-chomhairle phoblach a chùm MG ALBA, gu robh miann aig prìomh luchd-amhairc na Gàidhlig barrachd a chur ris a’ chultar Ghàidhlig.

Thuirt a’ Bh-uas Choineagan: “Tha sinn a’ leantainn oirnn a’ toirt dlùth aire gu bheil prìomhachas air a thoirt dhan Ghàidhlig anns gach prògram. Tha sinn air an aon ràmh ris an luchd-amhairc air a’ chuspair seo agus tha sinn an dòchas gum faic sinn piseach mòr air an t-suidheachadh sin anns a’ bhliadhna a tha romhainn.”

Gheibhear an aithisg an seo