GàidhligEnglish

Welcome to MG ALBA Fàilte gu MG ALBA

Bannan

Press Release Fios Naidheachd

MG ALBA's response to the UK Government DCMS public consultation on BBC charter review Freagairt MG ALBA gu co-chomhairle phoblach Riaghaltas na RA air Cairt Rìoghail a’ BhBC

MG ALBA

MG ALBA's response Freagairt MG ALBA

to the UK Government Department for Culture, Media & Sport public consultation on BBC charter review gu co-chomhairle phoblach Riaghaltas na RA air ùrachadh Cairt Rìoghail a’ BhBC

infographicinfographic

BBC Charter Review Cairt rìoghail a' BhBC

MG ALBA’s ask for BBC ALBA Iarrtas MG ALBA airson BBC ALBA

Welcome to the MG ALBA website

We are glad that you've decided to visit our site. Here you will find information about the three services we provide in partnership - BBC ALBA, FilmG and LearnGaelic - and about the opportunities they provide. MG ALBA stands for Gaelic Media Scotland.

Read more about us here

Fàilte gu làrach lìn MG ALBA

Tha sinn fìor thoilichte gu bheil sibh a’ tadhal oirnn. Gheibh sibh fios an seo mu na trì seirbheisean a tha sinn a’ libhrigeadh ann an com-pàirteachas – BBC ALBA, FilmG agus LearnGaelic – agus mu dheidhinn cuid de na cothroman a tha nan lùib. Tha MG ALBA a’ seasamh airson Meadhanan Gàidhlig ALBA.

Leugh tuilleadh mu ar deighinn an seo

MG ALBA on Twitter MG ALBA air Twitter

Visit MG ALBA on Facebook Tadhal air Facebook MG ALBA

On BBC ALBA tonight Air BBC ALBA a-nochd

17:00
Blarag a' Bho
17:10
Abadas
17:20
Na Bleigeardan
17:25
Luthaidh
17:30
Botannan Araid Uilleim
17:35
BB agus Bellag
17:40
Srath Sona/Happy Valley
17:45
Ceitidh Morag/Katie Morag
18:00
Seonaidh/Shaun the Sheep
18:10
Gasgich na Greige
18:35
Machair
19:00
An Là
19:25
Binneas - Na Trads
19:35
Thuige Seo
20:05
Cuirm @ Celtic
21:00
Domhnallaich na Frainge
21:45
Sgeul Seolaidh
22:00
Seirm
23:00
Bannan
23:30
Gaol @ Gael

View full listings... Faic na clàran air fad...

LearnGaelic

Looking for a word? Try the LearnGaelic dictionary. A' lorg facal? Feuch faclair LearnGaelic.

BBC CHARTER REVIEW CONSULTATION - Response by MG ALBA

MG ALBA has said that a commitment to increase original, high quality programming on BBC ALBA should form part of the BBC’s next Royal Charter.

The request has been put forward by MG ALBA as part of its response to the UK Government Department for Culture, Media & Sport public consultation on BBC charter review.

MG ALBA’s full response to the charter review consultation can be viewed here

Co-chomhairle phoblach Riaghaltas na RA - freagairt MG ALBA

Tha MG ALBA air a ràdh gum bu chòir do bharrachd nuadh-phrògraman den ìre as fheàrr a bhith an lùib gealltanasan a’ BhBC san ath Chairt Rìoghail.

Tha an t-iarrtas seo air a chur air adhart le MG ALBA mar phàirt den fhreagairt aca gu co-chomhairle phoblach Riaghaltas na RA air ùrachadh Cairt Rìoghail a’ BhBC.

Gheibhear freagairt slàn MG ALBA an seo

Open letter from MG ALBA, partner in BBC ALBA

A chàirdean chòir

We write to ask you for your help.

BBC ALBA and BBC Radio nan Gàidheal have been successful, but we want them to be even better for you. In order to achieve that, we ask that you help us in persuading the UK Government, and the BBC, that BBC ALBA would deliver even more for its audiences with more investment...

Read the entire letter here

Litir fhosgailte bho MG ALBA, com-pàirtiche ann am BBC ALBA

A chàirdean chòir

Tha sinn a’ sgrìobhadh thugaibh a’ sireadh ur taic.

Tha BBC ALBA agus BBC Radio nan Gàidheal air a bhith soirbheachail ach tha sinn ag iarraidh gum bi iad nas fheàrr buileach dhuibh. Gus sin a choileanadh, tha sinn a’ sireadh ur taic ann a bhith a’ cur ìmpidh air Riaghaltas na RA, agus am BBC, an tuilleadh sheilbheachd a chur gu ruige BBC ALBA a cheadaicheadh barrachd a lìbhrigeadh airson an luchd-amhairc...

Leugh an litir gu lèir an seo

Naidheachdan News Public consultation

MG ALBA Public Consultation

A public consultation undertaken by MG ALBA revealed a desire from some of the respondents to build more on the Gaelic culture.

Ms Cunningham said:" We continue to encourage the utmost care to Gaelic content in each and every programme. We are at one with the audience on this subject and we expect to make significant progress in the year to come."

The consultation also highlighted the need for MG ALBA and the channel to serve better the needs of younger people.

Read the report here

Co-chomhairle Phoblach MG ALBA

B’ e aon de na toraidhean a thaing a-mach à co-chomhairle phoblach a chùm MG ALBA, gu robh miann aig prìomh luchd-amhairc na Gàidhlig barrachd a chur ris a’ chultar Ghàidhlig.

Thuirt a’ Bh-uas Choineagan: “Tha sinn a’ leantainn oirnn a’ toirt dlùth aire gu bheil prìomhachas air a thoirt dhan Ghàidhlig anns gach prògram. Tha sinn air an aon ràmh ris an luchd-amhairc air a’ chuspair seo agus tha sinn an dòchas gum faic sinn piseach mòr air an t-suidheachadh sin anns a’ bhliadhna a tha romhainn.”

Chomharraich a’ cho-chomhairle cuideachd gu robh feum aig MG ALBA agus aig an t-seanail barrachd a dhèanamh gus feumalachdan dhaoine òga a fhrithealadh.

Gheibhear an aithisg an seo

Naidheachdan News

New board member for MG ALBA

Ofcom has announced the appointment of Iain Stephen Morrison to the board of MG ALBA.

Iain Stephen has been appointed for a four year term, effective from 10 August 2015.

Read more on the Ofcom website here

Ball ùr air MG ALBA

Tha Ofcom air foillseachadh gu bheil Iain Stephen Moireasdan air a bhith air a shuidheachadh air bòrd MG ALBA.

Tha Iain Stephen air a bhith air a shuidheachadh airson teirm ceithir bliadhna, a’ tòiseachadh air 10 Lùnastal 2015.

Leugh tuilleadh air làrach-lìn Ofcom an seo

Naidheachdan News Annual Report 14-15

Annual Report 2014/15

Scotland’s creative industries are benefiting from a major contribution from Gaelic broadcasting, MG ALBA, the Gaelic media service said today. BBC ALBA, the Gaelic TV channel, now produces more than 600 hours of programmes per year for national broadcast in Scotland.

Publishing MG ALBA’s Annual Report for the last year, Maggie Cunningham, chair, said: “We take great pride in the role that MG ALBA plays in stimulating economic activity within the burgeoning creative sector in Scotland, enabling 22 indigenous production companies to thrive.

Read more here

Aithisg Bhliadhnail 2014/15

Tha gnìomhachasan cruthachail na h-Alba a’ faighinn buannachd mhòr bho na tha craoladh Gàidhlig a’ cur riutha, thuirt MG ALBA, seirbheis nam meadhanan Gàidhlig an-diugh. Tha BBC ALBA, an t-seanail telebhisein Gàidhlig, a-nis a’ riochdachadh còrr air 600 uairean a thìde de phrògraman gach bliadhna airson an craoladh air feadh Alba.

A’ foillseachadh Aithisg Bhliadhnail MG ALBA airson na bliadhna a dh’fhalbh, thuirt Magaidh Choineagan, an Cathraiche: “Tha sinn moiteil dha-rìribh san àite a th’ aig MG ALBA ann a bhith a’ brosnachadh obair eaconomach taobh a-staigh na roinne chruthachail a tha a’ sìor fhàs ann an Alba, ga dhèanamh comasach do 22 companaidh riochdachaidh dhùthchasail a bhith soirbheachail.

Gheibhear tuilleadh fios an seo