GàidhligEnglish

Welcome to MG ALBA Fàilte gu MG ALBA

Bannan image

Commissioning Round Cuairt Coimiseanaidh

Volume Supply Commissioning Round – 2016 here Cuairt Coimiseanaidh nam Pasgan – 2016 an seo

Annual Report 15/16

Annual Report Aithisg Bhliadhnail

Dh'fhoillsich MG ALBA aithisg bhliadhnail 2015/16 ann an Dùn Èideann air 19/06/16 MG ALBA's annual report 2015/16 was launched in Edinburgh on 19/06/16

MA TV Fiction writing graduates

Bannan Bannan

Bannan to be exported to international audiences through a new distribution deal Bannan gu bhith air a reic thall thairis gu luchd-amhairc eadar-nàiseanta

Public Consultation cover

Public Consultation report Aithisg Co-chomhairle Phoblach MG ALBA

Review of questions and answers Lèirmheas air ceistean agus freagairtean

Welcome to the MG ALBA website

We are glad that you've decided to visit our site. Here you will find information about the three services we provide in partnership - BBC ALBA, FilmG and LearnGaelic - and about the opportunities they provide. MG ALBA stands for Gaelic Media Scotland.

Read more about us here

Fàilte gu làrach lìn MG ALBA

Tha sinn fìor thoilichte gu bheil sibh a’ tadhal oirnn. Gheibh sibh fios an seo mu na trì seirbheisean a tha sinn a’ libhrigeadh ann an com-pàirteachas – BBC ALBA, FilmG agus LearnGaelic – agus mu dheidhinn cuid de na cothroman a tha nan lùib. Tha MG ALBA a’ seasamh airson Meadhanan Gàidhlig ALBA.

Leugh tuilleadh mu ar deighinn an seo

MG ALBA on Twitter MG ALBA air Twitter

Visit MG ALBA on Facebook Tadhal air Facebook MG ALBA

On BBC ALBA tonight Air BBC ALBA a-nochd

00:00
Alba Today
06:00
Alba Today
16:00
Saoghal Bodach na Nollaig
16:02
Peppa
16:05
Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
16:20
Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
16:28
Na h-Uilebheistean/I'm a Monster
16:30
Na Floogals
16:40
Na Floogals
16:55
Seonaidh/Shaun the Sheep
17:00
Saoghal Bodach na Nollaig
17:05
Scottish League One
19:20
Binneas - Na Trads
19:30
Machair
19:55
Fraochy Bay
20:00
Ar Duain
20:30
Gaisgich na Stoirme/Storm Heroes
21:00
Horo Gheallaidh
22:00
Scottish Premiership
23:00
Honeyballers
00:00
Feis Chiuil Thiriodh/Tiree Music Festival
00:30
Belladrum
01:00
Seo BBC ALBA. This is BBC ALBA

View full listings... Faic na clàran air fad...

MG ALBA Blog

LearnGaelic

Looking for a word? Try the LearnGaelic dictionary. A' lorg facal? Feuch faclair LearnGaelic.

Naidheachdan News

Open letter from MG ALBA

A chàirdean
Earlier this year you were very supportive to us at MG ALBA in our bid to secure increased BBC funding for the Scottish Gaelic language channel, BBC ALBA. We appreciated your support enormously. I wanted to write to let you know how our case is progressing, and to ask, if we may, for your further support.

Read the letter here

Litir fhosgailte bho MG ALBA

A chàirdean
Na bu tràithe am bliadhna bha sibh glè thaiceil dhuinn aig MG ALBA an uair a bha sinn a’ strì gus tuilleadh maoineachaidh fhaighinn on BhBC airson na seanail Gàidhlig, BBC ALBA. Bha sinn gu mòr nur comain airson an taic a thug sibh dhuinn. Bha mi airson sgrìobhadh thugaibh gus fiosrachadh a thoirt dhuibh mun dòigh anns a bheil a’ chùis againn a’ tighinn air adhart, agus gus faighneachd, ma dh’fhaodas sinn, airson tuilleadh taic bhuaibh.

Leugh an litir an seo


Naidheachdan News

BBC ALBA HEAD OF CONTENT SET FOR NEW ROLE AT TG4

MG ALBA today paid tribute to Alan Esslemont, BBC ALBA’s head of content, who has been appointed Director-General of TG4, the Irish language TV channel.

Donald Campbell, chief executive of MG ALBA, said: “Alan has made an outstanding contribution to MG ALBA and BBC ALBA over the last eight years and we wish him well as he takes on an exciting new challenge with TG4.

“From BBC ALBA’s first night on air, Alan and his team have implemented a strategy that has been carefully devised in order that our channel would appeal to our core audience of Gaelic speakers and also attract a wider audience that would experience and enjoy the language and Gaelic culture.

Read more here

CEANNARD PHRÒGRAMAN BBC ALBA AIR AINMEACHADH MAR CHEANNARD ÙR TG4

Rinn MG ALBA moladh an-diugh air Ailean Esslemont, Ceannard Phrògraman BBC ALBA, a chaidh ainmeachadh mar Cheannard ùr TG4, an t-seanail telebhisein Èirinneach.

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-Oifigear MG ALBA: “Thar nan ochd bliadhna mu dheireadh tha Alan air sàr obair a dhèanamh do MG ALBA agus do BhBC ALBA agus tha sinn a’ guidhe gach maith dha leis an obair ùir aig TG4.

“Bhon chiad oidhche a chaidh BBC ALBA air an èadhar tha Alan agus an sgioba aige air ro-innleachd a chruthachadh a dh’aona ghnothaich gus an t-seanail a dhèanamh tarraingeach don phrìomh luchd-amhairc Gàidhlig fhad ’s aig an aon àm a’ tàladh luchd-amhairc nas fharsaing, a’ toirt thuca ar cànan agus cultar na Gàidhlig.

Leugh tuilleadh an seo


Naidheachdan News

WIDE-RANGING POLITICAL SUPPORT FOR GAELIC BROADCASTING WELCOMED BY MG ALBA

MG ALBA, the Gaelic media service, said today that political support for Gaelic broadcasting remains wide-ranging and strong and is vital during the BBC Charter Review process.

Parliamentary motions paying tribute to the success of Gaelic broadcasting are being submitted in the House of Commons and in the Scottish Parliament this week and include support for efforts to secure a commitment to increasing the amount of original programming made for BBC ALBA.

Donald Campbell, chief executive of MG ALBA, said: “It is clear that our request for increased BBC investment in BBC ALBA as part of the new BBC Royal Charter is gaining support from across the political spectrum and it is greatly appreciated and welcome.

Read more here

MG ALBA A’ CUR FÀILTE AIR AN TAIC BHO AIR FEADH NA ROINN PHOILITIGEACH AIRSON CRAOLADH GÀIDHLIG

Thuirt MG ALBA gu bheil taic làidir ann bho air feadh na roinn phoilitigeach airson craoladh Gàidhlig agus gu bheil an taic seo riatanach fhad ’s a tha am pròiseas air ùrachadh Cairt Rìoghail a’ BhBC a’ leantainn.

Tha gluasadan pàrlamaideach a’ dèanamh moladh air soirbheas craoladh Gàidhlig gan cuir a-steach an t-seachdain seo ann an Taigh nan Cumantan agus ann am Pàrlamaid na h-Alba far a bheil taic agus gealltanas ga shireadh airson àrdachadh san àireamh de phrògraman ùra airson BBC ALBA.

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-Oifigear MG ALBA: “Tha e foillseachadh gu bheil ar n-iarrtas airson àrdachadh ann an seilbheachd a’ BhBC ann an BBC ALBA mar phàirt de ùrachadh Cairt Rìoghail a’ BhBC a’ faighinn taic bho air feadh na roinn phoilitigeach agus tha sinn air leth taingeil agus a’ cur fàilte air an sin.

Leugh tuilleadh an seo


Naidheachdan News

DEMAND FOR STRENGTHENED BBC ALBA

Meeting the growing demand for increased resources for BBC ALBA can deliver for both audiences and the Scottish creative economy, MPs were told today.

MG ALBA – which operates the BBC ALBA in partnership with the BBC – said the opportunity to achieve parity for the Gaelic language channel with Welsh counterpart S4C had the potential to unlock substantial benefits for independent production sector as well as secure the future success of the channel amongst its core audience.

Read more here

IARRTAS AIRSON BBC ALBA NAS TREASA

Chaidh innse do Bhuill Pàrlamaid an-diugh (Diluain 18 Iuchar) gun tigeadh buannachdan, an dà chuid airson an luchd-amhairc agus eaconamaidh chruthachail na h-Alba, ann a bhith a’ cur an tuilleadh seilbh ann am BBC ALBA.

Thuirt MG ALBA – a tha a’ ruith BBC ALBA ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC – gu faodadh co-ionnanachd leis an t-seanail Chuimreach S4C cothrom buannachdan susbainteach fhuasgladh airson na roinne riochdachaidh neo-eisimeileach a thuilleadh air dìon a chur air soirbheas na seanail san ùine ri teachd am measg am prìomh luchd-amhairc.

Leugh tuilleadh an seo


Naidheachdan News

OPEN LETTER FROM MG ALBA

This is an important time for broadcasting, particularly for Gaelic, because the BBC’s new Royal Charter, which will last 11 years, is currently being written.

MG ALBA believes that the BBC should invest more in the channel in order that a more complete service can be delivered, with fewer repeats. Currently the schedule is 74% reliant on repeats.

We are therefore seeking your help again, to ensure that there are meaningful commitments in the Charter documents on the BBC’s commitment to BBC ALBA. There will not be another Charter until 2028.

Read the letter here

LITIR FHOSGAILTE BHO MG ALBA

A chàirdean chòir

’S e àm cudromach a tha seo do chraoladh, agus do Ghàidhlig gu seach àraid, oir tha Cairt Rìoghail ùr a’ BhBC, a mhaireas aona-bhliadhna-deug, ga sgrìobhadh an-dràsta.

Tha MG ALBA am beachd gum bu chòir dhan BhBC a bhith a’ cur barrachd dhan t-seanail, gus an tèid againn seirbheis nas treasa a lìbhrigeadh, le nas lugha de dh’ath-chraolaidhean. An-dràsta tha an clàr 74% an urra ri ath-chraolaidhean.

Ri linn sin, tha sinn a’ sireadh ur taic a-rithist, airson dèanamh cinnteach gum bi geallaidhean brìghmhor ann am pàipearan a’ Chairt mu na tha am BBC dol a chur ri BBC ALBA. Cha bhi Cairt eile ann gu 2028.

Leugh an litir an seo


Naidheachdan News

BBC ALBA SUCCESS AT ROYAL TELEVISION AWARDS SCOTLAND

BBC ALBA has been successful at the Royal Television Society Scotland Awards 2016 with the channel’s Jim Baxter programme, produced by purpleTV, winning the Best Sports Programme category.

The award ceremony took place at Òran Mòr, Glasgow last night (Wednesday 25 May) and was hosted by newsreader, Catriona Shearer and popular TV actor, Sanjeev Kohli, with awards being presented across 13 categories, including Best News Programme, Best Current Affairs, Best Live Event and Television Journalist of the Year.

The Jim Baxter film, presented by Alex O’Henley, provided an intimate portrayal of the personal and professional life of the renowned Scottish football legend who died of pancreatic cancer in 2001 at the age of 61.

Read more here

SOIRBHEACHAS BBC ALBA AIG DUAISEAN RÌOGHAIL TELEBHISEIN (RTS) ALBA

Tha BBC ALBA air a bhith soirbheachail aig Duaisean Comunn Rìoghail Telebhisein (RTS) Alba 2016 leis a’ phrògram Jim Baxter, a chaidh a riochdachadh le purpleTV a’ buannachadh duais ann an gnè Prògram Spòrs As Fheàrr.

Chaidh na duaisean a thoirt seachad an-raoir (Diciadain 25 Cèitean) leis an neach-naidheachd Catriona Shearer agus an cleasaiche Sanjeev Kohli a’ lìbhrigeadh na h-oidhche.

Bha prògram Jim Baxter, air a lìbhrigeadh le Alex O’Henley, mu bheatha an cluicheadar ball-coise ainmeil a bhàsaich aig aois 61.

Leugh tuilleadh an seo


Naidheachdan News

MG ALBA APPEALS FOR ‘FIRM COMMITMENT’ TO PROGRAMME-MAKING IN CHARTER TO BUILD ON SUCCESS OF BBC ALBA

MG ALBA today welcomed the commitment to Gaelic broadcasting in Scotland published in the White Paper on the BBC Royal Charter and appealed for a firm commitment to be made in the renewed Charter to enable BBC ALBA to build on its success.

The White Paper, which will form the basis of the Charter to be renewed prior to the end of 2016, states that the BBC should maintain its commitment to Gaelic language broadcasting through its partnership with MG ALBA.

Read more here

MG ALBA A’ SIREADH RÙN LÀIDIR ANN AN CAIRT RÌOGHAIL A’ BhBC AIRSON BARRACHD PHRÒGRAMAN GÀIDHLIG GUS TOGAIL AIR SOIRBHEAS BBC ALBA

Chuir MG ALBA fàilte an-diugh air an dealas airson craoladh Gàidhlig ann an Alba a chaidh fhoillseachadh sa Phàipear Gheal air Cairt Rìoghail a’ BhBC agus dh’iarr iad gun deidheadh dealas seasmhach a thoirt seachad ann an ùrachadh Cairt Rìoghail a’ BhBC gus togail air soirbheas BBC ALBA.

Tha am Pàipear Geal, a bhios na bhun-stèidh air a’ Chairt a bhios air ùrachadh suas gu deireadh 2016, a’ cur an cèill gum bu chòir don BhBC a dhealas airson craoladh Gàidhlig a ghleidheadh tron cho-bhanntachd aca le BBC ALBA.

Leugh tuilleadh an seo


Naidheachdan News Public consultation

Lèirsinn 2021

MG ALBA announces new strategy to 'transform' Gaelic media impact

MG ALBA today published a five-year strategic plan aimed at transforming the contribution of Gaelic media.

Key objectives of the plan include initiatives to effect a major step change in the involvement of young people in Gaelic media and to develop a wider range of learning platforms.

Leugh tuilleadh an seo

Lèirsinn 2021

MG ALBA a' foillseachadh ro-innleachd ùr gus cruth-atharrachadh a thoirt air buaidh nam meadhanan Gàidhlig

Dh’fhoillsich MG ALBA an-diugh plana ro-innleachd còig bliadhna gus cruth-atharrachadh a thoirt air buaidh nam meadhanan Gàidhlig.

Am measg prìomh amasan a’ phlana tha iomairtean gus ceumannan-adhartais susbainteach a dhèanamh a thaobh mar a tha daoine òga an sàs anns na meadhanan Gàidhlig agus gus leasachadh a dhèanamh ann an raoin ùrlaran ionnsachaidh.

Read more here

Naidheachdan News Public consultation

MG ALBA Public Consultation

A public consultation undertaken by MG ALBA revealed a desire from some of the respondents to build more on the Gaelic culture.

Ms Cunningham said:" We continue to encourage the utmost care to Gaelic content in each and every programme. We are at one with the audience on this subject and we expect to make significant progress in the year to come."

Read the report here

Co-chomhairle Phoblach MG ALBA

B’ e aon de na toraidhean a thaing a-mach à co-chomhairle phoblach a chùm MG ALBA, gu robh miann aig prìomh luchd-amhairc na Gàidhlig barrachd a chur ris a’ chultar Ghàidhlig.

Thuirt a’ Bh-uas Choineagan: “Tha sinn a’ leantainn oirnn a’ toirt dlùth aire gu bheil prìomhachas air a thoirt dhan Ghàidhlig anns gach prògram. Tha sinn air an aon ràmh ris an luchd-amhairc air a’ chuspair seo agus tha sinn an dòchas gum faic sinn piseach mòr air an t-suidheachadh sin anns a’ bhliadhna a tha romhainn.”

Gheibhear an aithisg an seo