GàidhligEnglish

Welcome to MG ALBA Fàilte gu MG ALBA

Annual Report 2013-14

Annual Report 2013/14 Aithisg Bhliadhnail

MG ALBA's Annual Report and Accounts for 2013/14 Aithisg Bhliadhnail agus Cunntasan MG ALBA airson 2013/14

Media Skills Sgilean-Meadhanan

Online resource aimed at youngsters with a keen interest in working in the media Goireas airson daoine òga eadar 15-20 le ùidh ann a bhith ag obair sna meadhanan

Levellers Heb Celt Fest

Hebridean Celtic Festival Fhèis Cheilteach

BBC ALBA brings HebCelt live to a screen near you BBC ALBA a’ toirt Fèis Cheilteach Innse Gall thugaibh beò

Kerry MacPhee

Kerry’s Year Bliadhna Kerry

Follow mountain biker Kerry MacPhee through the mud, sweat & tears A’ leantail Kerry Nic a’ Phì air a' baidhsagail-beinne tro pholl, fallas agus deòir

Welcome to the MG ALBA website

We are glad that you've decided to visit our site. Here you will find information about the three services we provide in partnership - BBC ALBA, FilmG and LearnGaelic - and about the opportunities they provide. MG ALBA stands for Gaelic Media Scotland.

Read more about us here

Fàilte gu làrach lìn MG ALBA

Tha sinn fìor thoilichte gu bheil sibh a’ tadhal oirnn. Gheibh sibh fios an seo mu na trì seirbheisean a tha sinn a’ libhrigeadh ann an com-pàirteachas – BBC ALBA, FilmG agus LearnGaelic – agus mu dheidhinn cuid de na cothroman a tha nan lùib. Tha MG ALBA a’ seasamh airson Meadhanan Gàidhlig ALBA.

Leugh tuilleadh mu ar deighinn an seo

MG ALBA on Twitter MG ALBA air Twitter

Visit MG ALBA on Facebook Tadhal air Facebook MG ALBA

On BBC ALBA tonight Air BBC ALBA a-nochd

17:00
Sgriobag/Get Squiggling
17:15
Abadas
17:25
Botannan Araid Uilleim
17:30
Oran Bho Na Daoine Beaga
17:33
Bruno
17:35
Charlie is Lola
17:45
Na Luchagan Fhiacla
17:50
Murdaidh
18:15
Jibber Jabber
18:40
Leabhar na Dluth-Choille/Jungle Book
18:50
Leabhar na Dluth-Choille/Jungle Book
19:00
Earrann Eachdraidh/History Shorts
19:10
Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
19:35
Speaking Our Language
20:00
An Là
20:40
Earrann Eachdraidh/History Shorts
20:45
Sgeul Seolaidh
21:00
Bliadhna Kerry/Kerry's Year
21:55
Fraochy Bay
22:00
Turas Tony
22:30
Leabhar an Aigh
23:30
Alleluia!

View full listings... Faic na clàran air fad...

LearnGaelic

Looking for a word? Try the LearnGaelic dictionary. A' lorg facal? Feuch faclair LearnGaelic.

Naidheachdan News BannanBannan

Media Skills website

A new online resource aimed at youngsters between 15-21 years with a keen interest in working in the media, specifically Gaelic media, have been launched by MG ALBA.

The information will provide invaluable advice for enthusiastic youngsters to develop and enhance their skills in the Gaelic media industry be it as a hobby or a possible career choice.

As well as providing resources on career possibilities, study courses and work experience opportunities, they will be able to learn how some familiar faces in the sector got to where they are now.

Read more here

Làrach-lìn Sgilean-Meadhanan

Dh’fhoillsich MG ALBA goireas airson daoine òga eadar 15-21 bliadhna a dh’aois le ùidh ann a bhith ag obair sna meadhanan, gu h-àraidh sna meadhanan Gaidhlig.

Bheir am fiosrachadh comhairle air leth feumail do dhaoine òga, dealasach an cuid sgilean a leasachadh ann an gnìomhachas nam meadhanan Gaidhlig, airson adhbharan cur-seachad no airson a bhith a’ coimhead ri ’s dòcha dreuchdan eadar-dhealaichte.

Gheibhear tuilleadh fios an seo