GàidhligEnglish

Welcome to MG ALBA Fàilte gu MG ALBA

Julie Fowlis

Ceòl Air A’ Chluaidh Ceòl Air A’ Chluaidh

BBC Music Day takes place on Friday 5 June and BBC ALBA will be showcasing a range of musical talent Là Ciùil a’ BhBC, 5mh Ògmhios, BBC ALBA a’ cur feasgair seachad am bogadh ann an ceòl beò

Jock Stein

RTS Award Duais RTS

A BBC ALBA biopic of Jock Stein has been awarded a RTS Scotland awards Prògram BBC ALBA mu Jock Stein air duais a chosnadh aig duaisean RTS na h-Alba

FilmG 2015 winners

FilmG FilmG

Stars of the big screen turned out in Glasgow to present a number of FilmG awards Nochd rionnagan film is telebhisein ann an Glaschu airson duaisean FilmG a thoirt seachad

MG ALBA blog

MG ALBA Blog Blog MG ALBA

Follow this link to our new MG ALBA blog Lean an ceangal seo gu Blog ùr MG ALBA

Bannan

BBC ALBA Viewers Luchd-amhairc BBC ALBA

BBC ALBA’s new drama series Bannan has proved to be a major attraction for the Gaelic speaking audience Prìomh-luchd-amhairc BBC ALBA air am beò-ghlacadh leis an t-sreath ùr dràma, Bannan

Media Skills Sgilean-Meadhanan

Online resource aimed at youngsters with a keen interest in working in the media Goireas airson daoine òga eadar 15-20 le ùidh ann a bhith ag obair sna meadhanan

Welcome to the MG ALBA website

We are glad that you've decided to visit our site. Here you will find information about the three services we provide in partnership - BBC ALBA, FilmG and LearnGaelic - and about the opportunities they provide. MG ALBA stands for Gaelic Media Scotland.

Read more about us here

Fàilte gu làrach lìn MG ALBA

Tha sinn fìor thoilichte gu bheil sibh a’ tadhal oirnn. Gheibh sibh fios an seo mu na trì seirbheisean a tha sinn a’ libhrigeadh ann an com-pàirteachas – BBC ALBA, FilmG agus LearnGaelic – agus mu dheidhinn cuid de na cothroman a tha nan lùib. Tha MG ALBA a’ seasamh airson Meadhanan Gàidhlig ALBA.

Leugh tuilleadh mu ar deighinn an seo

MG ALBA on Twitter MG ALBA air Twitter

Visit MG ALBA on Facebook Tadhal air Facebook MG ALBA

On BBC ALBA tonight Air BBC ALBA a-nochd

17:00
BB agus Bellag
17:05
Padraig Post SDS
17:20
Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It
17:30
Luthaidh
17:35
Blarag a' Bho
17:43
Bruno
17:45
Abadas
18:00
Ceistean Lara
18:15
Robin Hood: Comhstri sa Choille
18:25
Robin Hood: Comhstri sa Choille
18:40
Dragonan - Dionadairean Berk/Dragons - Defenders of Berk
19:00
Sruth gu Sal
19:30
Speaking Our Language
19:55
Binneas
20:00
An Là
20:30
Stoidhle/The Dressing Up Box
21:00
Look Stranger
21:45
Sgeul Seolaidh
22:00
Air An Rathad
22:30
Soillse
23:25
Solas Ur
23:30
Ceolraidh

View full listings... Faic na clàran air fad...

LearnGaelic

Looking for a word? Try the LearnGaelic dictionary. A' lorg facal? Feuch faclair LearnGaelic.

Naidheachdan News

Public Meetings

MG ALBA (the Gaelic Media Service) will hold public meetings to gauge individual and community views on their strategy for the coming years.

Donald Campbell, Chief Executive of MG ALBA said: “MG ALBA are currently working on their strategic plans for the years ahead. We are looking to confirm that the strategic objectives proposed are appropriate and are supported by the communities we serve”.

Read more here

Coinneamhan Poblach

Tha MG ALBA (Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig) air sreath choinneamhan phoblach a chur air dòigh airson cothrom a thoirt do dhiofar choimhearsnachdan ann an Alba beachdan a thoirt seachad air na tha fa-near do na meadhanan Gàidhlig san àm ri teachd.

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-Oifigear MG ALBA “Tha MG ALBA an-dràsta ag ullachadh ro-innleachd airson nam bliadhnaichean ri teachd. Tha sinn airson beachdan choimhearsnachdan fhaighinn mar phàirt den obair sin. Tha comhairle luchd-coimhid BBC ALBA, luchd-cleachdaidh, luchd-uidhe agus eòlaichean deatamach airson gun tèid nam meadhanan Gàidhlig air adhart bho neart gu neart agus ’s e cothrom a tha seo do dhaoine a thighinn a bhruidhinn rinn.”

Gheibhear tuilleadh fios an seo

Naidheachdan News Bannan

Bannan

BBC ALBA’s new Gaelic drama Bannan has been re-commissioned for a further ten episodes.

The announcement follows Bannan’s nomination in the drama series category at Celtic Media Festival 2015, to be held in Inverness next month. The shortlist sees the BBC ALBA show vying for the honour alongside acclaimed programmes including Shetland and Sherlock.

Read more here

Bannan

Tha dràma ùr BBC ALBA, Bannan air ath-choimiseanadh fhaighinn airson deich prògraman eile.

Tha an naidheachd seo a’ tighinn an dèidh do Bhannan a bhith air ainmeachadh sa ghnè sreath dràma aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2015, a thèid a chumail ann an Inbhir Nis an ath mhios. Bidh Bannan taobh ri taobh ri sreathan dràma ainmeil leithid Shetland agus Sherlock anns an fharpais.

Gheibhear tuilleadh fios an seo

Naidheachdan News Bannan

BBC ALBA Viewers

BBC ALBA’s new drama series Bannan has proved to be a major attraction for the channel’s Gaelic speaking audience. Bannan topped the third quarter of the 2014 viewing table, with the exceptionally high viewing figure of 62 per cent of the Gaelic audience for episode one; the most popular series since the Channel launched on Freeview in 2011.

Produced by Christopher Young (Young Films), whose film credits include Gregory’s Two Girls and The Inbetweeners Movie, and directed by Gaelic speaking actor, Tony Kearney, Bannan is the first drama series commissioned by the BBC ALBA and has been a cause of much excitement and interest since filming was announced.

Read more here

Luchd-amhairc BBC ALBA

Tha prìomh-luchd-amhairc BBC ALBA air a bhith air am beò-ghlacadh leis an t-sreath ùr dràma, Bannan. Le 62% den phrìomh luchd-amhairc a’ coimhead a’ chiad phrògram san t-sreath, b’ e am prògram a bu shoirbheachail bho chaidh an t-seanail air Freeview ann an 2011. Fhuair am prògram an àireamh a bu mhotha de luchd-amhairc ann an 2014.

Air a riochdachadh le Christopher Young (Young Films) agus air a stiùireadh leis a’ chleasaiche Ghàidhealach Tony Kearney, ’s e Bannan a’ chiad sreath dràma a chaidh a choimiseanadh le BBC ALBA agus tha e air aire an luchd-coimhid a ghlacadh.

Gheibhear tuilleadh fios an seo

Naidheachdan News BannanBannan

Media Skills website

A new online resource aimed at youngsters between 15-21 years with a keen interest in working in the media, specifically Gaelic media, have been launched by MG ALBA.

The information will provide invaluable advice for enthusiastic youngsters to develop and enhance their skills in the Gaelic media industry be it as a hobby or a possible career choice. As well as providing resources on career possibilities, study courses and work experience opportunities, they will be able to learn how some familiar faces in the sector got to where they are now. Read more here

Làrach-lìn Sgilean-Meadhanan

Dh’fhoillsich MG ALBA goireas airson daoine òga eadar 15-21 bliadhna a dh’aois le ùidh ann a bhith ag obair sna meadhanan, gu h-àraidh sna meadhanan Gaidhlig.

Bheir am fiosrachadh comhairle air leth feumail do dhaoine òga, dealasach an cuid sgilean a leasachadh ann an gnìomhachas nam meadhanan Gaidhlig, airson adhbharan cur-seachad no airson a bhith a’ coimhead ri ’s dòcha dreuchdan eadar-dhealaichte. Gheibhear tuilleadh fios an seo