GàidhligEnglish

Maggie Cunningham Magaidh Choineagan

Maggie Cunningham

Maggie Cunningham became chairman of MG ALBA in July 2012. She is chief executive of Columba 1400 and is an experienced executive and leadership coach. Maggie worked in a number of senior positions in the BBC for almost 20 years until 2009. Her roles included Joint Head of Programmes and Services and Head of Radio in BBC Scotland.

She is a founder member of Sistema Scotland, the charity which aims to transform children’s lives through music; a trustee of Columba 1400; a member of Court of The University of the West of Scotland and a director of Sabhal Mòr Ostaig, the national Gaelic College.

Interest (full-time & temporary)

  • Columba 1400 – Chief Executive
  • Sabhal Mòr Ostaig - Depute Director
  • Sistema Scotland - Trustee

Thòisich Magaidh mar Chathraiche MG ALBA san Iuchar 2012. Tha i na h-Àrd-Oifigear air Columba 1400 agus tha i cuideachd an sàs ann an trèanadh luchd proifeasanta a tha aig àrd ire nan dreuchd. Airson faisg air 20 bliadhna suas gu 2009, bha i ag obair ann an dreuchdan aig àrd ìre aig a’ BhBC, nam measg na co-obraiche san dreuchd Ceann Phrògraman agus Sheirbheisean agus Ceannard Radio aig BBC Scotland.

Tha i air a bhith an sàs anns a’ bhuidheann carthannais, Sistema Scotland bho thòisich e, buidheann a tha a' cleachdadh ceòl airson buaidh a thoirt air beatha òigridh; na h-urrasair air Columba 1400; na ball de Chùirt Oilthigh Taobh Siar na h-Alba agus na h-Iar-Chathraiche air Bòrd Sabhal Mòr Ostaig, colaiste nàiseanta na Gàidhlig.

Com-pàirtean (làn-thìde & sealach)

  • Columba 1400 – Àrd Oifigear
  • Sabhal Mòr Ostaig - Iar Stiùiriche
  • Sistema Scotland - Urrasair