GàidhligEnglish

MG ALBA Board Buill MG ALBA

Maggie Cunningham Magaidh Choineagan
Maggie Cunningham

MG ALBA ChairmanCathraiche MG ALBA
Alasdair MacCaluim Alasdair MacCaluim
Alasdair MacCaluim

englishgaelic
David Brew Daibhidh Brew
David Brew

englishgaelic
Donald MacInnes Dòmhnall MacAonghais
Donald MacInnes

Quality and Standards Committee ChairmanCathraiche Comataidh Inbhean
Donald Martin Dòmhnall Martainn
Donald Martin

Audit and Assurance Committee ChairmanCathraiche Comataidh Sgrùdaidh is Dearbhaidh
Dugald MacAulay Dùghall MacAmhlaigh
Dougald MacAulay

englishgaelic
Iain Campbell Iain Caimbeul
Iain Caimbeul

englishgaelic
Jo MacDonald Jo NicDhòmhnaill
Jo MacDonald

englishgaelic