GàidhligEnglish

Open letter from MG ALBA Litir fhosgailte bho MG ALBA

 

8 December 2016

 

A chàirdean

Earlier this year you were very supportive to us at MG ALBA in our bid to secure increased BBC funding for the Scottish Gaelic language channel, BBC ALBA. We appreciated your support enormously. I wanted to write to let you know how our case is progressing, and to ask, if we may, for your further support.

We had sought to ensure that the new BBC Royal Charter contained specific provisions requiring the BBC to contribute an increased amount to the channel – specifically to match the 10 hours per week of new programmes the BBC contributes to the Welsh channel, S4C.

While the Framework Agreement that accompanies the new Charter expressly states (for the first time) that the ‘BBC will continue to support minority languages through its partnerships with S4C and MG ALBA to deliver television services in Wales and Scotland respectively’, there is no specific provision requiring increased BBC investment in BBC ALBA.

We therefore continue to make the case for the need for, and the value of, increasing BBC investment in the channel.

We understand the BBC will not be in a position to be clear about what, if any, increased funding will be available to BBC ALBA until the end of March 2017. We are therefore of the view that this is a pivotal period for all those with an interest in BBC ALBA to join us in making clear the arguments to the BBC for increased investment in the channel, and the benefits of a strengthened BBC ALBA.

We are making the case directly to the BBC, but we would also appreciate your continuing support, by writing to Tony Hall, BBC Director General, and to the Director of Nations and Regions, Ken MacQuarrie, stating why you believe the BBC should invest more in the channel.

The essence of our rationale is that:

 • - audiences are underserved because current funding means a 74% repeat rate

 • - the current funding creates specific gaps in children’s programming, news, programming for learners, among others.

 • - the inability to fund new programming is challenging the future of the channel, and undermining the remarkable success achieved to date. That in turn risks the status of Gaelic in Scotland, and its status within the rich diversity of the UK.

 • - the BBC should have a clear, consistent supportive policy on the UK’s minority languages, because they are cultural and creative assets which enrich all of the UK.

 • - the BBC should articulate and champion that policy centrally, and not devolve the question of Gaelic broadcasting, and its funding, to the BBC in Scotland.

 • - the BBC should not make Gaelic language programming compete for limited resources within Scotland; its funding of Gaelic broadcasting should be principles based.

We have proposed a BBC investment plan for BBC ALBA which addresses current audience deficits by leveraging existing BBC public service strengths and priorities, including news, current affairs, programmes for children, young people and learning; it also seeks growth in depth and impact of other genres. The additional output sought is modest, but would take the BBC’s commitment to the desired 10 hours per week and therefore would allow the channel to broadcast around 3 hours per day of new programmes (cf to current BBC ALBA original output of 1.9 hours per day, 5 hours per day at Irish broadcaster, TG4, and 8 hours per day at S4C).

We would appreciate it if you are able to write to support our position, and support the investment plan proposed. I set out below the addresses for Lord Hall and Ken MacQuarrie. If a draft letter would help you make the case, we can provide that.

If you do feel able to do so, please do let us know, and copy us in, so that we might, with your permission, use any letter of support publically (e.g. in social media) to raise awareness of the support for our ask.

If there are other ways you think you can be of help, we would very much value any advice you may have.

Mòran taing a-rithist – agus gach deagh dhùrachd

Donald Campbell
Chief Executive
MG ALBA

 

 

USEFUL ADDRESSES

 

tony.hall@bbc.co.uk

Lord Hall of Birkenhead
Director General of the BBC
Director General's Office
W1 NBH 04 A
Broadcasting House
Portland Place
London,W1A 1AA

and

ken.macquarrie@bbc.co.uk

Ken MacQuarrie
BBC's Director of Nations and Regions
BBC
40 Pacific Quay
Glasgow,G51 1DA

 

 

8 Dùbhlachd 2016

 

A chàirdean

Na bu tràithe am bliadhna bha sibh glè thaiceil dhuinn aig MG ALBA an uair a bha sinn a’ strì gus tuilleadh maoineachaidh fhaighinn on BhBC airson na seanail Gàidhlig, BBC ALBA. Bha sinn gu mòr nur comain airson an taic a thug sibh dhuinn. Bha mi airson sgrìobhadh thugaibh gus fiosrachadh a thoirt dhuibh mun dòigh anns a bheil a’ chùis againn a’ tighinn air adhart, agus gus faighneachd, ma dh’fhaodas sinn, airson tuilleadh taic bhuaibh.

Bha sinn a’ sireadh gum biodh tuilleadh uallaichean sònraichte ann an Cairt Rìoghail a’ BhBC a thathar ag ullachadh às ùr, a bhiodh ag iarraidh gum biodh tuilleadh maoin air a chur ris an t-seanail – gu sònraichte gus a bhith co-ionann ris na 10 uairean gach seachdain de phrògraman ùra a tha am BBC a’ cur ris an t-seanail Chuimreach, S4C.

Ged a tha Frèam-obrach an aonta a tha an cois a’ Chairt ùir ag ràdh (airson a’ chiad uair) gun ‘lean am BBC air adhart a’ toirt taic do mhion-chànain tro a chom-pàirteachasan le S4C agus MG ALBA gus seirbheisean telebhisein a lìbhrigeadh sa Chuimrigh agus ann an Alba’, chan eil uallach sònraichte sam bith ann airson am BBC a bhith a’ cur seilbh a bharrachd ann am BBC ALBA.

Mar sin tha sinn a’ leantainn oirnn a’ cur a’ chùis a thaobh an fheum airson, agus an luach a thaobh a bhith, a’ meudachadh maoineachadh a’ BhBC san t-seanail.

Tha sinn a’ tuigsinn nach bi am BBC ann an suidheachadh a bhith soilleir mu mhaoineachadh a bharrachd do BhBC ALBA, ma bhios sin ann, gu deireadh na Màrt 2017. Mar sin tha sinn dhan bheachd gur e àm deatamach a tha seo dhan h-uile neach aig a bheil ùidh ann am BBC ALBA a thighinn còmhla rinn ann a bhith a’ dèanamh nan argamaidean gu soilleir don BhBC airson tuilleadh maoineachaidh dhan t-seanail, agus na buannachdan a bhiodh ann am BBC ALBA a bhiodh air a neartachadh.

Tha sinn a’ cur na cùise gu dìreach chun a’ BhBC, ach bhiodh sinn taingeil nan leanadh sibh oirbh a’ toirt taic dhuinn, le bhith a’ sgrìobhadh gu Tony Hall, Stiùiriche Coitcheann a’ BhBC, agus gu Coinneach MacGuaire, Stiùiriche nan Nàiseanan agus na Roinnean, a’ mìneachadh dhaibh carson a tha sibh dhan bheachd gum bu chòir dhan BhBC tuilleadh maoin a chur ris an t-seanail.

Is e brìgh ar feallsanachd:

 • - nach eilear a’ frithealadh ar luchd-amhairc gu cothromach leis gu bheil am maoin a thathar a’ faighinn aig an àm a tha an làthair a’ ciallachadh gu bheil 74% de dh’ath-chraoladh a’ tachairt.

 • - gu bheil am maoin a thathar a’ faighinn aig an àm a tha an làthair a’ cruthachadh beàrnan sònraichte ann am prògramadh chloinne, naidheachdan, prògraman airson luchd-ionnsachaidh, am measg fheadhainn eile.

 • - gu bheil an dìth comas prògraman ùra a mhaoineachadh na dhùbhlan a thaobh leantainneachd na seanail, agus a’ lagachadh an t-soirbheis iongantach a tha air a bhith ann chun na h-ìre seo. Tha sin an uair sin a’ cur inbhe na Gàidhlig ann an Alba ann an cunnart, agus a h-inbhe san iomadachd bheairteach a tha san RA.

 • - bu chòir don BhBC poileasaidh soilleir, seasmhach, taiceil a bhith aige airson mion-chànain na RA, leis gu bheil iad nan so-mhaoin cultarail agus cruthachail a tha nan saoibhreas don RA air fad.

 • - bu chòir don BhBC a bhith a’ brosnachadh agus a’ toirt taic don phoileasaidh sin sa mheadhan, gun a bhith a’ tiomnachadh na ceist mu chraoladh Gàidhlig ann an Alba, agus a chuid maoineachaidh, chun BhBC ann an Alba.

 • - cha bu chòir don BhBC a bhith a’ toirt air prògraman Gàidhlig a bhith a’ farpais airson maoin cuingealaichte ann an Alba, oir bu chòir do mhaoineachadh craoladh na Gàidhlig a bhith stèidhichte air prionnsabalan.

Tha sinn air plana seilbh BBC a mholadh airson BBC ALBA a bhios a’ dèiligeadh ri easbhaidhean a thaobh luchd-amhairc san là an-diugh le bhith a’ cleachdadh neartan agus prìomhachasan a tha aig a’ BhBC a-cheana, a’ gabhail a-steach naidheachdan, cùisean làithreach, prògraman chloinne, dhaoine òga agus luchd-ionnsachaidh; tha e cuideachd a’ sireadh fàs ann an doimhneachd agus buaidh ghnèithean eile. Chan eilear a’ coimhead airson mòran mach-chur a thuilleadh air na tha ann a-cheana, ach leigeadh e leis a’ BhBC na tha iad a’ cur ris an t-seanail a thoirt suas gu 10 uairean gach seachdain agus mar sin leigeadh e leis an t-seanail mu 3 uairean a thìde gach là de phrògraman ùra a chraoladh (an coimeas ri 1.9 uairean gach là an ceartuair air BBC ALBA, TG4 aig 5 uairean gach là agus S4C aig 8 uairean gach là).

Bhiodh sinn taingeil nam biodh e comasach dhuibh sgrìobhadh a thoirt taic dhuinn agus am plana seilbh a mholadh. Tha mi air seòlaidhean a’ Mhorair Hall agus Coinneach MacGuaire a chur aig deireadh na litreach seo. Ma tha sibh ag iarraidh dreach de litir airson na cùis seo tha sinn deònach sin a thoirt dhuibh.

Ma tha sibh a’ faireachdainn gu bheil sibh airson seo a dhèanamh, leigibh fios thugainn, agus cuiribh lethbhreac thugainn, gus am bi e comasach dhuinn, le ur cead, litir taic sam bith a chleachdadh gu poblach (me air na meadhanan sòisealta) gus mothachadh a thogail air taic airson na cùis seo.

Ma tha dòigh sam bith eile ann a tha sibh dhan bheachd a dh’obraicheadh, bhiodh sinn uabhasach toilichte cluinntinn bhuaibh.

Mòran taing a-rithist – agus gach deagh dhùrachd

Dòmhnall Caimbeul
Àrd-oifigear
MG ALBA

 

 

SEÒLAIDHEAN FEUMAIL

 

tony.hall@bbc.co.uk

Lord Hall of Birkenhead
Director General of the BBC
Director General's Office
W1 NBH 04 A
Broadcasting House
Portland Place
London,W1A 1AA

agus

ken.macquarrie@bbc.co.uk

Ken MacQuarrie
BBC's Director of Nations and Regions
BBC
40 Pacific Quay
Glasgow,G51 1DA

 

Your letter of support

Ur litir taic

We would appreciate it if you are able to write to support our position, and support the investment plan proposed.

Here are the addresses for Lord Hall and Ken MacQuarrie:
tony.hall@bbc.co.uk
ken.macquarrie@bbc.co.uk

Here is a template that may help you

Bhiodh sinn taingeil nam biodh e comasach dhuibh sgrìobhadh gus taic a thoirt dhuinn.

Seo seòlaidhean a’ Mhorair Hall agus Coinneach MhicGuaire:
tony.hall@bbc.co.uk
ken.macquarrie@bbc.co.uk

Gheibhear an seo dreach litir agus faodaidh sibhse na briathran agaibh pèin a chuir ris

Letters of Support

Litrichean Taic

Here are the letters of support we have received thus far:

Seo cuid de na litrichean taic a tha sinn air fhaighinn chun an seo:

Ian Murray, MP

Ann Morrison, GME

John Swinney, MP

Neil Doncaster, SPFL

Douglas Cowan, Highlands and Islands Enterprise

Seo cuid de na litrichean taic a tha sinn air fhaighinn chun an seo:

Ian Murray, MP

Ann Morrison, GME

John Swinney, MP

Neil Doncaster, SPFL

Douglas Cowan, Highlands and Islands Enterprise