GàidhligEnglish

The Act An Achd

The Freedom of Information Act 2000 (The Act)

The Freedom of Information Act 2000, which came into force in January 2005, gives the public a general right of access to all types of recorded information held by public authorities. The term “public authority” is defined in the Act and includes all public bodies and government departments in the UK.

Application of the Act to MG ALBA

Significantly, MG ALBA is only covered by the Act for some purposes of its work. The Act provides that for MG ALBA, in common with various broadcasters, the provisions of the Act only apply “in respect of information held for purposes other than those of journalism, art and literature”. This means that the Act does not apply to material held for the purposes of creating programmes or material which supports and is closely associated with these creative activities.

Requests for information under the Freedom of Information Act 2000

Requests for information under the Freedom of Information Act 2000
To exercise your right of access under the Act, you should:

 • make your request in writing (e-mail, letter or fax);
 • address your request to: MG ALBA, Seaforth Road, Stornoway HS1 2SD. E-mail: foi@mgalba.com. Fax: 01851 706432;
 • provide your name and address to allow the BBC to be able to respond to your request;
 • describe in as much detail as possible the information that you require to allow the BBC to be able to identify and locate it; and
 • confirm your preferred method for receiving the information (e.g. paper copy, e-mail, disc).

MG ALBA will respond to requests for information within 20 working days from the date of receipt.

BBC ALBA

Any requests for information concerning the collaboration between MG ALBA and the BBC in relation to the running or management of BBC ALBA, the free-to-air Gaelic television and online service, should be addressed to BBC Scotland, whose responsibility it will be, jointly with MG ALBA, to agree the appropriateness of content and final version of any response. You will find the BBC’s freedom of information scheme at www.bbc.co.uk/foi.

Requests about BBC ALBA

To exercise your right of access under the Act, you should:

 • make your request in writing (e-mail, letter or fax);
 • address your request to: BBC Scotland, Pacific Quay, Glasgow G51 1DA. E-mail: foi@bbc.co.uk. Fax: 020 8008 2398;
 • provide your name and address so we can respond to your request;
 • describe in as much detail as possible the information that you require so we can identify and locate it; and
 • confirm your preferred method for receiving the information (e.g. paper copy, e-mail, disc).

Exemptions

It is our policy to be as open as possible. However, under the Act, all public authorities have the right to withhold certain types of information. The list of exemptions and guidance on how they apply can be found on the Information Commissioner’s website at this link.
These exemptions may be applicable in addition to the specific exclusion in relation to information held for the purposes of “journalism, art and literature”.

In some circumstances, information we make publicly available is contained in documents which also include material that is excluded from the scope of the Act. (For example, our Annual Report includes information about the way in which MG ALBA is run and information held for the purposes of “journalism, art and literature”). Where we can, we try to provide access to selected documents of this type, even if they include material which is not within the scope of the Act.

Where we are unable to disclose information due to an exemption under the Act, we will issue as much information from any particular document as possible, highlighting where information has been withheld and the nature of the exemption that applies.

Achd Saorsa an Fhiosrachaidh 2000 (An Achd)

Tha Achd Saorsa an Fhiosrachaidh 2000, a bha air a cur an gnìomh san Fhaoilleach 2005, a’ toirt còir cothruim coitcheann don phoball air a h-uile seòrsa fiosrachaidh a tha clàraichte aig ùghdarrasan poblach. Tha am briathar “ùghdarras poblach” air a mhìneachadh san Achd agus tha e a’ gabhail a-steach a h-uile buidheann poblach agus roinn riaghaltais san Rìoghachd Aonaichte.

Mar a bhuineas an Achd do MG ALBA

Gu sònraichte, chan eil MG ALBA air a ghabhail a-staigh san Achd airson a h-uile raon de obair. Tha an Achd ag ràdh airson MG ALBA, agus craoladairean eile, nach buin ullachaidhean na h-Achd dhaibh ach a-mhàin “a thaobh fiosrachaidh a tha air a chumail airson adhbharan a bharrachd air naidheachdas, na h-ealain agus litreachas”. Tha seo a’ ciallachadh nach buin an Achd do stuth a tha air a chumail airson prògraman no stuth a chruthachadh a tha a’ toirt taic do na gnìomhan cruthachail sin agus dlùth cheangailte riutha.

Iarrtasan airson fiosrachaidh fo Achd Saorsa an Fhiosrachaidh 2000

Gus ur còir cothruim fon Achd a chleachdadh, bu chòir dhuibh:

 • ur n-iarrtas a chur ann an sgrìobhadh (post-d, litir no facs);
 • ur n-iarrtas a chur gu: MG ALBA, Rathad Shìophoirt, Steòrnabhagh HS1 2SD. Post-d: foi@mgalba.com. Facs: 01851 706432;
 • ur n-ainm agus seòladh a thoirt seachad gus am faigh sinn air ur n-iarrtas a fhreagairt;
 • mìneachadh cho mionaideach ’s a ghabhas a thoirt air an fhiosrachadh a tha a dhìth oirbh gus am faigh sinn air aithneachadh agus a lorg; agus
 • innse dè an dòigh as fheàrr leibh am fiosrachadh fhaighinn (m.e. lethbhreac air pàipear, post-d, diosg).

Freagraidh MG ALBA iarrtasan airson fiosrachaidh taobh a-staigh 20 làithean-obrach bhon cheann-là a gheibhear e.

BBC ALBA

Bu chòir iarrtasan sam bith airson fiosrachaidh mun cho-obrachadh eadar MG ALBA agus am BBC co-cheangailte ri obrachadh agus stiùireadh BBC ALBA, an t-seirbhis telebhisean agus eadar-lìon Gàidhlig a gheibhear an-asgaidh, a chur dhan BBC ann an Alba, air a bheil uallach, còmhla ri MG ALBA, aontachadh dè cho freagarrach ’s tha susbaint agus tionndadh deireannach freagairt sam bith. Chithear sgeama foillseachaidh saorsa fiosrachaidh a’ BhBC aig www.bbc.co.uk/foi.

Iarrtasan mu BBC ALBA

Gus ur còir cothruim fon Achd a chleachdadh, bu chòir dhuibh:

 • ur n-iarrtas a chur ann an sgrìobhadh (post-d, litir no facs);
 • ur n-iarrtas a chur gu: BBC, Pacific Quay, Glaschu G51 1DA. Post-d: foi@bbc.co.uk. Facs: 020 8008 2398;
 • ur n-ainm agus seòladh a thoirt seachad gus am faigh am BBC air ur n-iarrtas a fhreagairt;
 • mìneachadh cho mionaideach ’s a ghabhas a thoirt air an fhiosrachadh a tha a dhìth oirbh gus am faigh am BBC air aithneachadh agus a lorg; agus
 • innse dè an dòigh as fheàrr leibh am fiosrachadh fhaighinn (m.e. lethbhreac air pàipear, post-d, diosg).

Neo-bhuailteachd

’S e ar poileasaidh a bhith cho fosgailte ’s a ghabhas. Ach, fon Achd, tha còir aig a h-uile ùghdarras poblach cuid de sheòrsachan fiosrachaidh a chumail air ais. Gheibhear an liosta de fhiosrachadh neo-bhuailteach agus stiùireadh umpa air làrach-lìn Coimiseanair an Fhiosrachaidh aig an duilleag seo.
Dh’fhaodadh gum buin an saoradh sin còmhla ri dùnadh a-mach sònraichte co-cheangailte ri fiosrachadh a tha air a chumail airson “naidheachdas, ealan agus litreachas”.

Ann an cuid de shuidheachaidhean, bidh fiosrachadh a tha sinn a’ tairgse don phoball ann an sgrìobhainnean a tha a’ gabhail a-steach stuth nach eil ann an raon na h-Achd. (Mar eisimpleir, tha fiosrachadh sa Chunntas Bliadhnail againn mun dòigh a tha MG ALBA air a ruith agus fiosrachadh air a chumail airson “naidheachdas, ealan agus litreachas”). Mas urrainn dhuinn, bidh sinn a’ feuchainn ri cothrom a thoirt air sgrìobhainnean sònraichte den t-seòrsa seo, ged a bhiodh stuth annta nach eil ann an raon na h-Achd.
Far nach urrainn dhuinn fiosrachadh a sgaoileadh mar thoradh air saoradh fon Achd, cuiridh sinn a-mach nas urrainn dhuinn de fhiosrachadh bho sgrìobhainn sònraichte, a’ comharrachadh far an robh fiosrachadh air a chumail air ais agus an t-seòrsa saoraidh a bhuineas dha.