GàidhligEnglish

Welcome to MG ALBA Fàilte gu MG ALBA

MG ALBA offices

Additional funding Barrachd maoineachadh

Funding provided by the UK government to MG ALBA from 2014-16 will increase by £1m Dh’fhoillsich Danny Alexander BP àrdachadh de £1m ri maoineachadh MG ALBA

Annual Report 2013-14

Annual Report 2013/14 Aithisg Bhliadhnail

MG ALBA's Annual Report and Accounts for 2013/14 Aithisg Bhliadhnail agus Cunntasan MG ALBA airson 2013/14

Kerry MacPhee, Sgoil Lionaclei

FilmG FilmG

Kerry MacPhee announces this year’s FilmG theme Kerry Nic a’ Phì a' cur air bhog FilmG

Media Skills Sgilean-Meadhanan

Online resource aimed at youngsters with a keen interest in working in the media Goireas airson daoine òga eadar 15-20 le ùidh ann a bhith ag obair sna meadhanan

Welcome to the MG ALBA website

We are glad that you've decided to visit our site. Here you will find information about the three services we provide in partnership - BBC ALBA, FilmG and LearnGaelic - and about the opportunities they provide. MG ALBA stands for Gaelic Media Scotland.

Read more about us here

Fàilte gu làrach lìn MG ALBA

Tha sinn fìor thoilichte gu bheil sibh a’ tadhal oirnn. Gheibh sibh fios an seo mu na trì seirbheisean a tha sinn a’ libhrigeadh ann an com-pàirteachas – BBC ALBA, FilmG agus LearnGaelic – agus mu dheidhinn cuid de na cothroman a tha nan lùib. Tha MG ALBA a’ seasamh airson Meadhanan Gàidhlig ALBA.

Leugh tuilleadh mu ar deighinn an seo

MG ALBA on Twitter MG ALBA air Twitter

Visit MG ALBA on Facebook Tadhal air Facebook MG ALBA

On BBC ALBA tonight Air BBC ALBA a-nochd

17:00
Blarag a' Bho
17:10
Abadas
17:20
Srath Sona/Happy Valley
17:25
Oran Bho Na Daoine Beaga
17:30
Na Bleigeardan
17:35
Leum is Danns
17:45
Charlie is Lola
17:53
Na h-Uilebheistean/I'm a Monster
17:55
Ceitidh Morag/Katie Morag
18:10
Leabhar na Dluth-Choille/Jungle Book
18:20
Leabhar na Dluth-Choille/Jungle Book
18:35
Na Gillean Grinn
19:05
Earrann Eachdraidh/History Shorts
19:10
Caistealan Alba
19:35
Speaking Our Language
20:00
An Là
20:30
Alba
21:00
Trusadh
22:00
Piping Live
22:30
Bainnsean
23:30
Fonn Fonn Fonn

View full listings... Faic na clàran air fad...

LearnGaelic

Looking for a word? Try the LearnGaelic dictionary. A' lorg facal? Feuch faclair LearnGaelic.

Naidheachdan News BannanBannan

Media Skills website

A new online resource aimed at youngsters between 15-21 years with a keen interest in working in the media, specifically Gaelic media, have been launched by MG ALBA.

The information will provide invaluable advice for enthusiastic youngsters to develop and enhance their skills in the Gaelic media industry be it as a hobby or a possible career choice. As well as providing resources on career possibilities, study courses and work experience opportunities, they will be able to learn how some familiar faces in the sector got to where they are now. Read more here

Làrach-lìn Sgilean-Meadhanan

Dh’fhoillsich MG ALBA goireas airson daoine òga eadar 15-21 bliadhna a dh’aois le ùidh ann a bhith ag obair sna meadhanan, gu h-àraidh sna meadhanan Gaidhlig.

Bheir am fiosrachadh comhairle air leth feumail do dhaoine òga, dealasach an cuid sgilean a leasachadh ann an gnìomhachas nam meadhanan Gaidhlig, airson adhbharan cur-seachad no airson a bhith a’ coimhead ri ’s dòcha dreuchdan eadar-dhealaichte. Gheibhear tuilleadh fios an seo

Naidheachdan News FilmG workshop with Daibhidh WalkerFilmG workshop with Daibhidh Walker

FilmG Workshop

FilmG, which has gained in popularity amongst youngsters and teachers since its inception seven years, has become one of the most credible ways for young film-makers to take their first step into the media world. Running in parallel with the competition are the FilmG workshops where professionals form the industry deliver workshops to school pupils to help facilitate the film-making process.

First out of the blocks this year for a story development workshop were pupils from Dunoon Grammar School and renowned Scottish and Gaelic David Walker was on hand to lend his expert advice on how to script and plan a short film. Read more here

Bùth-obrach FilmG

Tha FilmG air meudachadh gu mòr bho thòisich e còrr is seachd bliadhna air ais. Tha e a-nis aithnichte mar am prìomh dhòigh a th’aig filmeadairean òga air a’ chiad cheum a ghabhail a-steach a shaoghal nam meadhanan ann an Alba agus gach bliadhna thathas ag co-òrdanachadh streath de bhùthan-obrach a tha ruith an cois na farpais.

B’ e sgoilearan à Sgoil Ghrammar Dhùn Omhain a ghabh a’ chiad chothrom air bùth-obrach agus ‘s e an cleasaiche Daibhidh Walker a sheall dhaibh mar a bu chòir planadh airson film ghoirid agus sgriobt a sgrìobhadh. Leugh tuilleadh fios an seo