GàidhligEnglish

Welcome to MG ALBA Fàilte gu MG ALBA

Bannan: Debbie MacKay, Chris Young & Dol Eoin MacKinnon

BBC ALBA Autumn Launch Clàr ùr an Fhoghair

BBC ALBA has unveiled its autumn package of programmes at a launch event held in Glasgow Dh’fhoillsich BBC ALBA clàr ùr de phrògraman aig tachartas ann an Glaschu

MG ALBA offices

Additional funding Barrachd maoineachadh

Funding provided by the UK government to MG ALBA from 2014-16 will increase by £1m Dh’fhoillsich Danny Alexander BP àrdachadh de £1m ri maoineachadh MG ALBA

Annual Report 2013-14

Annual Report 2013/14 Aithisg Bhliadhnail

MG ALBA's Annual Report and Accounts for 2013/14 Aithisg Bhliadhnail agus Cunntasan MG ALBA airson 2013/14

Kerry MacPhee, Sgoil Lionaclei

FilmG FilmG

Kerry MacPhee announces this year’s FilmG theme Kerry Nic a’ Phì a' cur air bhog FilmG

Media Skills Sgilean-Meadhanan

Online resource aimed at youngsters with a keen interest in working in the media Goireas airson daoine òga eadar 15-20 le ùidh ann a bhith ag obair sna meadhanan

Welcome to the MG ALBA website

We are glad that you've decided to visit our site. Here you will find information about the three services we provide in partnership - BBC ALBA, FilmG and LearnGaelic - and about the opportunities they provide. MG ALBA stands for Gaelic Media Scotland.

Read more about us here

Fàilte gu làrach lìn MG ALBA

Tha sinn fìor thoilichte gu bheil sibh a’ tadhal oirnn. Gheibh sibh fios an seo mu na trì seirbheisean a tha sinn a’ libhrigeadh ann an com-pàirteachas – BBC ALBA, FilmG agus LearnGaelic – agus mu dheidhinn cuid de na cothroman a tha nan lùib. Tha MG ALBA a’ seasamh airson Meadhanan Gàidhlig ALBA.

Leugh tuilleadh mu ar deighinn an seo

MG ALBA on Twitter MG ALBA air Twitter

Visit MG ALBA on Facebook Tadhal air Facebook MG ALBA

On BBC ALBA tonight Air BBC ALBA a-nochd

17:00
Ceitidh Morag/Katie Morag
17:15
Rathad An Sutha
17:25
Padraig Post SDS
17:38
Bruno
17:40
Bruno
17:45
Blarag a' Bho
17:50
Abadas
18:00
Botannan Araid Uilleim
18:05
Na Bleigeardan
18:10
Na h-Uilebheistean/I'm a Monster
18:15
Fior Bhall-coise/Extreme Football
18:40
Am Prionnsa Beag/The Little Prince
19:05
Cocaire nan Cocairean
19:35
Speaking Our Language
20:00
An Là
20:25
Referendum Campaign Broadcast
20:30
An Ribheid Chiuil/Reed Music
21:00
Da la san Damhair/Two days in October
22:00
Trusadh
23:00
Fraochy Bay
23:05
Machair
23:55
Earrann Eachdraidh/History Shorts

View full listings... Faic na clàran air fad...

BBC iPlayer

Fuine/Home Baking: Pastry/Pastraidh

Fuine/Home Baking: Pastry/Pastraidh

Bakers share their favourite pastry recipes.

LearnGaelic

Looking for a word? Try the LearnGaelic dictionary. A' lorg facal? Feuch faclair LearnGaelic.

Naidheachdan News Sanjeev

BBC ALBA UNVEILS A PREMIER PACKAGE OF AUTUMN PROGRAMMES

BBC ALBA has unveiled its autumn package of programmes at a launch event held today (Tuesday 9 September) in Glasgow.

Documentaries, music, sport, World War I recollections, children’s programmes and comedy from some of Scotland’s finest production companies all featured in the new schedule announced at the Royal Concert Hall in the city.

Michael Hines and Sanjeev Kohli - two of the figures behind new BBC ALBA comedy Gaol@Gael - took time out of final preparations for the Still Game stage show to speak at the launch.

Read more here

BBC ALBA A’ FOILLSEACHADH PRÒGRAMAN AN FHOGHAIR

Dh’fhoillsich BBC ALBA clàr ùr de phrògraman an-diugh (Dimàirt 9 Sultain) aig tachartas ann an Glaschu.

Bha prògraman aithris, ciùil, spòrs, cogaidh, cloinne agus comadaidh bho chuid de na companaidhean riochdachaidh as fheàrr ann an Alba am measg na chaidh fhoillseachadh sa chlàr ùr aig talla Rìoghail Ghlaschu.

Am measg na bha an làthair bha an stiùiriche Michael Hines agus an cleasaiche Sanjeev Kohli – dithis bho chomadaidh ùr BBC ALBA Gaol@Gael.

Leugh tuilleadh an seo