GàidhligEnglish

Welcome to MG ALBA Fàilte gu MG ALBA

First Minister, Alex Salmond

Scottish Government Riaghaltas na h-Alba

Scottish Government announce additional £2.1million for BBC ALBA to drive programmes Naidheachd bho Riaghaltas na h-Alba gum bi £2.1m a bharrachd a’ tighinn gu BBC ALBA

Invitation to Tender Cuireadh gu Tagradh

MG ALBA invites tenders for the editing and printing of the Annual Report & Accounts MG ALBA a’ sireadh thagraidhean airson obair-deasachaidh agus clò-bhualaidh

Heather visits Scalpay

Eileanan Fraoich Eileanan Fraoich

Heather leaves the familiarity of Islay to explore 8 thriving & diverse island communities Tha Heather a’ cur cùl ri Ìle agus a’ gabhail cuairt timcheall ochd eileanan beothail eile

Cathy MacDonald, Greg Hemphill, Mairi Morrison, Michael Hines and Catriona Shearer, guest presenters on the night at FilmG 2014

FilmG Awards Duaisean FilmG

Stars of the big screen turned out in Glasgow for the FilmG Awards Nochd cleasaichean ainmeil ann an Glaschu airson Duaisean FilmG

Da La san Damhair Tony Kearney

CMF Awards Duaisean CMF

MG ALBA are celebrating after receiving two awards at the Celtic Media Festival Tha sinn air dà dhuais a chosnadh aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach

Welcome to the MG ALBA website

We are glad that you've decided to visit our site. Here you will find information about the three services we provide in partnership - BBC ALBA, FilmG and LearnGaelic - and about the opportunities they provide. MG ALBA stands for Gaelic Media Scotland.

Read more about us here

Fàilte gu làrach lìn MG ALBA

Tha sinn fìor thoilichte gu bheil sibh a’ tadhal oirnn. Gheibh sibh fios an seo mu na trì seirbheisean a tha sinn a’ libhrigeadh ann an com-pàirteachas – BBC ALBA, FilmG agus LearnGaelic – agus mu dheidhinn cuid de na cothroman a tha nan lùib. Tha MG ALBA a’ seasamh airson Meadhanan Gàidhlig ALBA.

Leugh tuilleadh mu ar deighinn an seo

MG ALBA on Twitter MG ALBA air Twitter

Visit MG ALBA on Facebook Tadhal air Facebook MG ALBA

On BBC ALBA tonight Air BBC ALBA a-nochd

17:00
Ceitidh Morag/Katie Morag
17:15
Rathad An Sutha
17:25
Ag Ionnsachadh Le Blarag
17:30
Srath Sona/Happy Valley
17:33
Bruno
17:35
Sgriobag/Get Squiggling
17:50
Abadas
18:00
Botannan Araid Uilleim
18:03
Bruno
18:05
Na Bleigeardan
18:10
Angus and Cheryl
18:15
An Rainse/The Ranch
18:40
Am Prionnsa Beag/The Little Prince
19:00
Cocaire nan Cocairean
19:35
Speaking Our Language
20:00
An Là
20:30
Alba
21:00
Clach Mhile
22:00
Rapal
22:30
Soillse
23:25
Horo Gheallaidh
23:30
Eileanan Fraoich

View full listings... Faic na clàran air fad...

LearnGaelic

Looking for a word? Try the LearnGaelic dictionary. A' lorg facal? Feuch faclair LearnGaelic.

Invitation to Tender

MG ALBA invites tenders for the editing and printing of the MG ALBA Annual Report & Accounts 2013-14.

The Report will be between 50 and 70 pages (last year’s was 64 pages), A4 in size and in full colour.

We also require a PDF version for our website, www.mgalba.com. The whole Report will be bilingual, in Gaelic and English, copy supplied by MG ALBA.

Read more here

Cuireadh gu Tagradh

Tha MG ALBA a’ sireadh thagraidhean airson obair-deasachaidh agus clò-bhualaidh Aithisg Bhliadhnail agus Cunntasan MG ALBA 2013/14.

Bidh an Aithisg eadar 50 agus 70 duilleag (an-uiridh bha 64 duilleag innte), aig meud A4 agus làn-dathte. Bidh sinn cuideachd ag iarraidh tionndadh PDF a thèid fhoillseachadh air www.mgalba.com. Thèid an teacsa air fad a sgrìobhadh gu dà-chànanach, sa Ghàidhlig agus sa Bheurla, le MG ALBA.

Leugh tuilleadh an seo