GàidhligEnglish

Welcome to MG ALBA Fàilte gu MG ALBA

Gary Lewis launching LearnGaelic.scot

LearnGaelic.scot LearnGaelic.scot

Star of outlander launches new-look Gaelic learners’ website Rionnag outlander a’ foillseachadh dreach ùr làrach-lìn luchd-ionnsachaidh Gàidhlig

Annual Report 14/15 cover

Annual Report Aithisg Bhliadhnail

Creative industries benefiting from Gaelic broadcast success Na gnìomhachasan cruthachail a’ faighinn buannachd tro shoirbheas craoladh Gàidhlig

Public Consultation cover

Public Consultation Co-chomhairle Phoblach MG ALBA

Review of questions and answers Lèirmheas air ceistean agus freagairtean

MG ALBA blog

MG ALBA Blog Blog MG ALBA

Follow this link to our new MG ALBA blog Lean an ceangal seo gu Blog ùr MG ALBA

Welcome to the MG ALBA website

We are glad that you've decided to visit our site. Here you will find information about the three services we provide in partnership - BBC ALBA, FilmG and LearnGaelic - and about the opportunities they provide. MG ALBA stands for Gaelic Media Scotland.

Read more about us here

Fàilte gu làrach lìn MG ALBA

Tha sinn fìor thoilichte gu bheil sibh a’ tadhal oirnn. Gheibh sibh fios an seo mu na trì seirbheisean a tha sinn a’ libhrigeadh ann an com-pàirteachas – BBC ALBA, FilmG agus LearnGaelic – agus mu dheidhinn cuid de na cothroman a tha nan lùib. Tha MG ALBA a’ seasamh airson Meadhanan Gàidhlig ALBA.

Leugh tuilleadh mu ar deighinn an seo

MG ALBA on Twitter MG ALBA air Twitter

Visit MG ALBA on Facebook Tadhal air Facebook MG ALBA

On BBC ALBA tonight Air BBC ALBA a-nochd

17:00
Blarag a' Bho
17:10
Abadas
17:20
Na Luchagan Fhiacla
17:25
Pincidh Dincidh Dù
17:35
Leum is Danns
17:45
Seonaidh/Shaun the Sheep
17:55
Ceitidh Morag/Katie Morag
18:10
Gasgich na Greige
18:35
Machair
19:00
An Là
19:25
Live Rugby
21:30
Diomhairean an Lusitania/Secrets of the Lusitania
23:00
Caileagan an Iasgaich
23:30
Buskers

View full listings... Faic na clàran air fad...

LearnGaelic

Looking for a word? Try the LearnGaelic dictionary. A' lorg facal? Feuch faclair LearnGaelic.

Naidheachdan News

New board member for MG ALBA

Ofcom has announced the appointment of Iain Stephen Morrison to the board of MG ALBA.

Iain Stephen has been appointed for a four year term, effective from 10 August 2015.

Read more on the Ofcom website here

Ball ùr air MG ALBA

Tha Ofcom air foillseachadh gu bheil Iain Stephen Moireasdan air a bhith air a shuidheachadh air bòrd MG ALBA.

Tha Iain Stephen air a bhith air a shuidheachadh airson teirm ceithir bliadhna, a’ tòiseachadh air 10 Lùnastal 2015.

Leugh tuilleadh air làrach-lìn Ofcom an seo

Naidheachdan News Annual Report 14-15

Annual Report 2014/15

Scotland’s creative industries are benefiting from a major contribution from Gaelic broadcasting, MG ALBA, the Gaelic media service said today. BBC ALBA, the Gaelic TV channel, now produces more than 600 hours of programmes per year for national broadcast in Scotland.

Publishing MG ALBA’s Annual Report for the last year, Maggie Cunningham, chair, said: “We take great pride in the role that MG ALBA plays in stimulating economic activity within the burgeoning creative sector in Scotland, enabling 22 indigenous production companies to thrive.

Read more here

Aithisg Bhliadhnail 2014/15

Tha gnìomhachasan cruthachail na h-Alba a’ faighinn buannachd mhòr bho na tha craoladh Gàidhlig a’ cur riutha, thuirt MG ALBA, seirbheis nam meadhanan Gàidhlig an-diugh. Tha BBC ALBA, an t-seanail telebhisein Gàidhlig, a-nis a’ riochdachadh còrr air 600 uairean a thìde de phrògraman gach bliadhna airson an craoladh air feadh Alba.

A’ foillseachadh Aithisg Bhliadhnail MG ALBA airson na bliadhna a dh’fhalbh, thuirt Magaidh Choineagan, an Cathraiche: “Tha sinn moiteil dha-rìribh san àite a th’ aig MG ALBA ann a bhith a’ brosnachadh obair eaconomach taobh a-staigh na roinne chruthachail a tha a’ sìor fhàs ann an Alba, ga dhèanamh comasach do 22 companaidh riochdachaidh dhùthchasail a bhith soirbheachail.

Gheibhear tuilleadh fios an seo

Naidheachdan News Public consultation

MG ALBA Public Consultation

A public consultation undertaken by MG ALBA revealed a desire from some of the respondents to build more on the Gaelic culture.

Ms Cunningham said:" We continue to encourage the utmost care to Gaelic content in each and every programme. We are at one with the audience on this subject and we expect to make significant progress in the year to come."

The consultation also highlighted the need for MG ALBA and the channel to serve better the needs of younger people.

Read the report here

Co-chomhairle Phoblach MG ALBA

B’ e aon de na toraidhean a thaing a-mach à co-chomhairle phoblach a chùm MG ALBA, gu robh miann aig prìomh luchd-amhairc na Gàidhlig barrachd a chur ris a’ chultar Ghàidhlig.

Thuirt a’ Bh-uas Choineagan: “Tha sinn a’ leantainn oirnn a’ toirt dlùth aire gu bheil prìomhachas air a thoirt dhan Ghàidhlig anns gach prògram. Tha sinn air an aon ràmh ris an luchd-amhairc air a’ chuspair seo agus tha sinn an dòchas gum faic sinn piseach mòr air an t-suidheachadh sin anns a’ bhliadhna a tha romhainn.”

Chomharraich a’ cho-chomhairle cuideachd gu robh feum aig MG ALBA agus aig an t-seanail barrachd a dhèanamh gus feumalachdan dhaoine òga a fhrithealadh.

Gheibhear an aithisg an seo

Naidheachdan News FilmG launch

FilmG

FilmG, MG ALBA’s Gaelic short film competition has been launched with an event at Pacific Quay, the BBC Headquarters in Glasgow.

As well as a number of additional awards, including Best Script, Best Comedy Short and Best Animation, this year’s competition also sees the addition of an award for the Best Mobile Short. Entrants are asked to shoot at least 70% of their footage on a mobile device and funders MG ALBA believe this will lead to the creation of more user generated Gaelic content.

Read more here

FilmG

Chaidh FilmG, co-fharpais nam filmichean goirid Gàidhlig aig MG ALBA, a chur air bhog ann am Prìomh-oifisean a' BhBC aig Pacific Quay ann an Glaschu.

A bharrachd air grunnan duaisean ùra, a leithid Sgriobt As Fheàrr, Film Goirid Èibhinn As Fheàrr agus Beò-dhealbh As Fheàrr, tha duais ùr ann an co-fharpais na bliadhna airson Film Goirid Fòn-làimhe As Fheàrr. Thathar ag iarraidh air an luchd-film co-dhiù 70% den fhilm aca a chlàradh air inneal-làimhe agus tha am buidheann-maoineachaidh MG ALBA den bheachd gun tèid barrachd susbaint Gàidhlig a chruthachadh mar thoradh air seo.

Gheibhear tuilleadh fios an seo

Naidheachdan News Bannan

BBC ALBA Viewers

BBC ALBA’s new drama series Bannan has proved to be a major attraction for the channel’s Gaelic speaking audience. Bannan topped the third quarter of the 2014 viewing table, with the exceptionally high viewing figure of 62 per cent of the Gaelic audience for episode one; the most popular series since the Channel launched on Freeview in 2011.

Read more here

Luchd-amhairc BBC ALBA

Tha prìomh-luchd-amhairc BBC ALBA air a bhith air am beò-ghlacadh leis an t-sreath ùr dràma, Bannan. Le 62% den phrìomh luchd-amhairc a’ coimhead a’ chiad phrògram san t-sreath, b’ e am prògram a bu shoirbheachail bho chaidh an t-seanail air Freeview ann an 2011. Fhuair am prògram an àireamh a bu mhotha de luchd-amhairc ann an 2014.

Gheibhear tuilleadh fios an seo

Naidheachdan News BannanBannan

Media Skills website

A new online resource aimed at youngsters between 15-21 years with a keen interest in working in the media, specifically Gaelic media, have been launched by MG ALBA.

The information will provide invaluable advice for enthusiastic youngsters to develop and enhance their skills in the Gaelic media industry be it as a hobby or a possible career choice. As well as providing resources on career possibilities, study courses and work experience opportunities, they will be able to learn how some familiar faces in the sector got to where they are now. Read more here

Làrach-lìn Sgilean-Meadhanan

Dh’fhoillsich MG ALBA goireas airson daoine òga eadar 15-21 bliadhna a dh’aois le ùidh ann a bhith ag obair sna meadhanan, gu h-àraidh sna meadhanan Gaidhlig.

Bheir am fiosrachadh comhairle air leth feumail do dhaoine òga, dealasach an cuid sgilean a leasachadh ann an gnìomhachas nam meadhanan Gaidhlig, airson adhbharan cur-seachad no airson a bhith a’ coimhead ri ’s dòcha dreuchdan eadar-dhealaichte. Gheibhear tuilleadh fios an seo