GàidhligEnglish

Welcome to MG ALBA Fàilte gu MG ALBA

MG ALBA blog

MG ALBA Blog Blog MG ALBA

Follow this link to our new MG ALBA blog Lean an ceangal seo gu Blog ùr MG ALBA

Bannan

BBC ALBA Viewers Luchd-amhairc BBC ALBA

BBC ALBA’s new drama series Bannan has proved to be a major attraction for the Gaelic speaking audience Prìomh-luchd-amhairc BBC ALBA air am beò-ghlacadh leis an t-sreath ùr dràma, Bannan

Annual Report 2013-14

Annual Report 2013/14 Aithisg Bhliadhnail

MG ALBA's Annual Report and Accounts for 2013/14 Aithisg Bhliadhnail agus Cunntasan MG ALBA airson 2013/14

Media Skills Sgilean-Meadhanan

Online resource aimed at youngsters with a keen interest in working in the media Goireas airson daoine òga eadar 15-20 le ùidh ann a bhith ag obair sna meadhanan

Welcome to the MG ALBA website

We are glad that you've decided to visit our site. Here you will find information about the three services we provide in partnership - BBC ALBA, FilmG and LearnGaelic - and about the opportunities they provide. MG ALBA stands for Gaelic Media Scotland.

Read more about us here

Fàilte gu làrach lìn MG ALBA

Tha sinn fìor thoilichte gu bheil sibh a’ tadhal oirnn. Gheibh sibh fios an seo mu na trì seirbheisean a tha sinn a’ libhrigeadh ann an com-pàirteachas – BBC ALBA, FilmG agus LearnGaelic – agus mu dheidhinn cuid de na cothroman a tha nan lùib. Tha MG ALBA a’ seasamh airson Meadhanan Gàidhlig ALBA.

Leugh tuilleadh mu ar deighinn an seo

MG ALBA on Twitter MG ALBA air Twitter

Visit MG ALBA on Facebook Tadhal air Facebook MG ALBA

On BBC ALBA tonight Air BBC ALBA a-nochd

16:00
Peppa
16:05
Peppa
16:10
Flapair is a Charaidean
16:20
Flapair is a Charaidean
16:30
Tomas is a Threud
16:40
Meusaidh
16:48
Angus and Cheryl
16:50
Na h-Uilebheistean/I'm a Monster
16:53
Na h-Uilebheistean/I'm a Monster
16:55
Pupadaidh as t-Fhoghar/Poopety in the Fall
17:25
Scottish Championship 2014-15
19:30
Machair
19:55
Fraochy Bay
20:00
Ceolraidh
20:30
Sar Sgeoil
21:00
Cuirm @ Celtic
22:00
Scottish Premiership
23:00
Balaich Iasgach Alasga
23:45
Ceòl bho Perthshire Amber
00:00
Belladrum

View full listings... Faic na clàran air fad...

LearnGaelic

Looking for a word? Try the LearnGaelic dictionary. A' lorg facal? Feuch faclair LearnGaelic.

Naidheachdan News Bannan

BBC ALBA Viewers

BBC ALBA’s new drama series Bannan has proved to be a major attraction for the channel’s Gaelic speaking audience. Bannan topped the third quarter of the 2014 viewing table, with the exceptionally high viewing figure of 62 per cent of the Gaelic audience for episode one; the most popular series since the Channel launched on Freeview in 2011.

Produced by Christopher Young (Young Films), whose film credits include Gregory’s Two Girls and The Inbetweeners Movie, and directed by Gaelic speaking actor, Tony Kearney, Bannan is the first drama series commissioned by the BBC ALBA and has been a cause of much excitement and interest since filming was announced.

Read more here

Luchd-amhairc BBC ALBA

Tha prìomh-luchd-amhairc BBC ALBA air a bhith air am beò-ghlacadh leis an t-sreath ùr dràma, Bannan. Le 62% den phrìomh luchd-amhairc a’ coimhead a’ chiad phrògram san t-sreath, b’ e am prògram a bu shoirbheachail bho chaidh an t-seanail air Freeview ann an 2011. Fhuair am prògram an àireamh a bu mhotha de luchd-amhairc ann an 2014.

Air a riochdachadh le Christopher Young (Young Films) agus air a stiùireadh leis a’ chleasaiche Ghàidhealach Tony Kearney, ’s e Bannan a’ chiad sreath dràma a chaidh a choimiseanadh le BBC ALBA agus tha e air aire an luchd-coimhid a ghlacadh.

Gheibhear tuilleadh fios an seo

Naidheachdan News BannanBannan

Media Skills website

A new online resource aimed at youngsters between 15-21 years with a keen interest in working in the media, specifically Gaelic media, have been launched by MG ALBA.

The information will provide invaluable advice for enthusiastic youngsters to develop and enhance their skills in the Gaelic media industry be it as a hobby or a possible career choice. As well as providing resources on career possibilities, study courses and work experience opportunities, they will be able to learn how some familiar faces in the sector got to where they are now. Read more here

Làrach-lìn Sgilean-Meadhanan

Dh’fhoillsich MG ALBA goireas airson daoine òga eadar 15-21 bliadhna a dh’aois le ùidh ann a bhith ag obair sna meadhanan, gu h-àraidh sna meadhanan Gaidhlig.

Bheir am fiosrachadh comhairle air leth feumail do dhaoine òga, dealasach an cuid sgilean a leasachadh ann an gnìomhachas nam meadhanan Gaidhlig, airson adhbharan cur-seachad no airson a bhith a’ coimhead ri ’s dòcha dreuchdan eadar-dhealaichte. Gheibhear tuilleadh fios an seo