GàidhligEnglish

News Naidheachdan

8 September 2011

BBC ALBA UNVEILS PREMIER PACKAGE OF AUTUMN PROGRAMMES

BBC ALBA unveiled its schedule of new programmes for its autumn season today (Thursday 8 September) at a launch event held in Eden Court Theatre, Inverness.

Three years on, the channel has continued to provide an excellent range of high quality home produced programmes appealing to audiences across Scotland with productions from many genres including observational documentaries, news and current affairs, entertainment and lifestyle, religion, children’s programming, music and sport.

Autumn Launch 2011

Leading figures from the channel partnership and programme producers were present alongside a host of new stars who will grace our screens this autumn on BBC ALBA. In attendance were contributors to the new Midwives series filmed at Raigmore Hospital, alongside some furry friends to showcase a new series following the varied lives of vets in the Highlands & Islands and throughout Scotland.

BBC ALBA is proud to be making a positive contribution to Scottish broadcasting and supporting the county’s creative and media sectors, working with 16 independent production companies and both Scottish broadcasters, STV and the BBC on programme content. Earlier this year the channel also achieved a major milestone when the BBC Trust approved its carriage on Freeview thus enabling every household in Scotland to access the wide variety of programmes available on BBC ALBA.

Some highlights from BBC ALBA’s new autumn schedule include:

 • Midwives/Mnathan-glùine: a moving observational documentary series charting new beginnings and changed lives at the Highland maternity unit in Raigmore Hospital. With special access to staff and the mums-to-be, this series offers insights into the highs and lows of life in a busy maternity unit.

  Midwives

 • Vets/Gach Creutair Beò: this new series takes viewers on a journey from the Western Isles to Aberdeen and from Wick to the safari parks of Blair Drummond near Stirling and the Highland Wildlife Park, following a number of vets at work, tending to a wide range of animals from cattle during calving season, operating on horses, examining elephants and taking blood samples from chimpanzees.

  Vets

 • Turas Tony - actor Tony Kearney swaps the comfort of a television studio to try his hand at four varied and challenging professions. Has Tony got what it takes to be a Hotel Manager in Tiree during the busy Tiree Wave Classic surfing competition, a chef at one of Glasgow’s top restaurants, a Trawlerman in the North Atlantic Sea and a member of the Cairngorm Mountain Rescue Team?

  Turas Tony

 • Children’s – Teenage Breab is back in the company of six talented Gaelic speakers from across Scotland as they spend two action packed weeks together; popular children’s favourite De a-nis? continues, as well as a new bespoke animation series Sgeulaiche, featuring stories written by children, for children.

  Sgeulaiche

 • Music – Live music festivals and events recorded across Scotland are at the core of BBC ALBA’s music offering with traditional, Celtic, country and the best of indie music all featured; new programmes include Blas 2011, The Royal National Mod 2011, Ceòl Country – country music and Horo Gheallaidh – Celtic sessions and Piping Live.

  Am Mòd Nàiseanta Rìoghail 2011

 • Sport – coverage continues with one ‘as-live’ SPL game every Saturday; live coverage of select Glasgow and Edinburgh RaboDirect PRO12 rugby matches; the annual International shinty/hurling test between Ireland and Scotland, as well as coverage of the 2011 World Island Games.

  Rugby

Margaret Mary Murray, Head of Service for BBC ALBA, said: “We are delighted to be launching such a strong and varied new autumn season of programmes ranging from emotional documentaries to light-hearted entertainment and lifestyle strands to professional sport and live musical performances. Audiences across Scotland have been drawn to BBC ALBA’s schedule of programmes supplied by some of the finest independent and broadcast production companies in the country.”

Alasdair Morrison, Chairman of MG ALBA said: “Achieving greater viewer access for all in Scotland was a tremendous achievement for the channel this year and we have been delighted at the response from the UK-wide public for our distinct home-grown productions and unique Scottish content. We very much look forward to the new autumn season as the channel goes from strength to strength offering a premier package for our loyal viewers as well as those who have embraced the channel since its launch on Freeview.”

BBC ALBA is delivered through the partnership set up between the BBC and MG ALBA, the Gaelic Media Service, a unique broadcasting partnership providing a successful public service.

8 Sultain 2011

BBC ALBA A’ FOILLSEACHADH CLÀR AN FHOGHAIR

Dh’fhoillsich BBC ALBA clàr ùr de phrògraman an Fhoghair an-diugh (Diardaoin 8 Sultain) aig Eden Court ann an Inbhir Nis.

Trì bliadhna bhon thòisich an seanail, tha BBC ALBA a’ tabhainn farsaingeachd de phrògraman aig àrd ire gu luchd-amhairc air feadh Alba eadar prògraman aithris, naidheachd agus cùisean làitheil, cur-seachad, creideamh, prògraman chloinne, ceòl agus spòrs.

Autumn Launch 2011

Am measg na bha an làthair bha riochdairean bho co-bhanntachd an t-seanail, riochdairean phrògraman agus cuid de na daoine a chithear air BBC ALBA as t-Foghar leithid feadhainn a bha an-sàs san t-sreath ùr Midwives: Mnathan-glùine, sreath a chaidh fhilmeadh aig Ospadal an Rathaig Mhòir ann an Inbhir Nis, agus beathaichean co-cheangailte ris an t-sreath ùr a bhios a’ leantainn lighichean-sprèidh tron Ghàidhealtachd, na h-Eileanan agus air feadh Alba.

Tha BBC ALBA air leth moiteil a bhith a’ cur ri leasachadh craoladh ann an Alba agus a bhith a’ cur taic ris na roinnean cruthachail is na meadhanan. Tha a' cho-bhanntachd ag obair còmhla ri 16 companaidhean riochdachaidh neo-eisimeileach a thuilleadh air na craoladairean STV agus am BBC. Nas tràithe air a’ bhliadhna chaidh clach-mhìle sònraichte a ruighinn nuair a chaidh, le aonta Urras a’ BhBC, an seanail air Freeview, a thug cothrom dhan a h-uile dachaigh ann an Alba prògraman BBC ALBA fhaicinn.

Seo cuid de na prògraman bho chlàr an fhoghair aig BBC ALBA:

 • Midwives/Mnathan-glùine - sreath aithriseach claraichte thairis air naoi mìosan, a’ leantainn cuid den luchd-obrach agus pàrantan aig a bheil dùil ri pàiste ann an Ospadal an Rathaig Mhòir ann an Inbhir Nis.

  Midwives

 • Vets/Gach Creutair Beò - turas eadar na h-Eileanan an Iar, Obair Dheathain, Inbhir Ùige agus Pàircean Safari a’ leantainn nan lighichean-sprèidh nan obair am measg nam beathaichean.

  Vets

 • Turas Tony - tha an cleasaiche Tony Kearney a’ fàgail cofhurtachd stiùideo telebhisein gus a dhol an sàs ann an ceithir obraichean ùra. Anns a’ chiad phrògram chì sinn Tony os cionn taigh-òsta air Eilean Thiriodh. An tèid aig Tony air rian a chumail air an luchd-obrach, air na Tiristich agus an luchd-turais agus e ag obair anns gach dreuchd bho bhith a’ dòrtadh pinntean gu bhith a’ glanadh nan taighean-beaga?

  Turas Tony

 • Prògraman chloinne - Ann an Breab tha sianar dheugairean bho air feagh Alba a' tighinn còmhla air son cola-deug le diofar dhùbhlain romhpa; sreath eile de Dè a-nis agus Sgeulaiche, sreath ùr dealbhan-beò le sgeulachdan air an sgrìobhadh le cloinn airson cloinn.

  Sgeulaiche

 • Ceòl - tha fèisean ciùil beò agus tachartasan bho air feadh Alba aig cridhe clàr BBC ALBA le taghadh de cheòl thraidiseanta, Ceilteach, dùthchail agus ceòl indie; am measg nam prògraman ùra tha Blas 2011, Am Mòd Nàiseanta Rìoghail 2011, Ceòl Country agus Piping Live.

  Am Mòd Nàiseanta Rìoghail 2011

 • Spòrs - aon gheama SPL gach Disathairne ; taghadh de gheamanan rugbaidh aig sgiobaidhean Ghlaschu agus Dhùn Èidinn ann an farpais RaboDirect PRO12; an geama bliadhnail eadar-nàiseanta camanachd/hurlaidh eadar Èirinn agus Alba, agus taghadh bho Gheamannan Eileanan na Cruinne 2011.


  Rugby

Thuirt Mairead Màiri Mhoireach, Ceannard Seirbheis airson BBC ALBA: ”Tha sinn air leth toilichte a bhith a’ foillseachadh ar clàr Foghar le prògraman ura, eadar-dhealaichte leithid aithris, cur-seachad, spòrs agus prògraman ciùil. Tha sinn air luchd-amhairc a tharraing gu BBC ALBA le clàr de phrògraman taitneach agus drùiteach bho chuid de na companaidhean neo-eisimeileach agus companaidhean craolaidh as fheàrr san dùthaich.”

Thuirt Alasdair Moireasdan, Cathraiche MG ALBA: “Bha e na shàr choileanadh dhan t-seanail am bliadhna a bhith a’ faighinn cothrom ruigsinneachd mòran nas fharsaing air feadh na h-Alba, agus tha sinn air a bhith air leth moiteil leis mar a chòrd na prògraman sònraichte a rinn sinn an seo agus ar stuth Albannach ri daoine air feadh na Rìoghachd Aonaichte. Tha sinn a’ coimhead air adhart gu mòr ri sèasan an fhoghair agus an seanail a bhith a’ dol bho neart gu neart, a’ tabhann sàr phrògraman don luchd-amhairc a tha air a bhith a’ coimhead BBC ALBA bho thoiseach tòiseachaidh agus cuideachd iadsan a tha air a bhith ga amharc on chaidh a chur air bhog air Freeview.”

Se co-bhanntachd a th'ann am BBC ALBA, eadar am BBC agus MG ALBA, Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig, co-bhanntachd craolaidh sònraichte a tha a’ tabhann seirbheis poblach shoirbheachail.


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman