GàidhligEnglish

News Naidheachdan

27 January 2011

MG ALBA CONGRATULATES CELTIC MEDIA FESTIVAL NOMINATIONS

MG ALBA, who work in partnership with the BBC to broadcast BBC ALBA, has expressed its delight at the news that several of the channel’s programmes have been shortlisted for awards at the Celtic Media Festival 2011.

The 32nd Celtic Media Festival will return to the Western Isles in 2011, the home of the first festival in 1980. The An Lanntair Arts Centre in Stornoway will be the main venue for the Celtic broadcasting and media world to come together from April 13th to 15th to celebrate the languages and cultures of the Celtic countries on screen and in broadcasting.

Nominations were received for the awards across 19 categories with BBC ALBA achieving seven programme nominations in several different award categories.

Furthermore, throughout 2010 BBC ALBA and Radio nan Gaidheal have been celebrating Bliadhna nan Òran - The Year of Song offering an unparalleled line-up of programmes featuring a wealth of Gaelic singing talent both from the archives and newly produced programmes. Produced by BBC Gàidhlig, Bliadhna nan Òran has been supported by a dedicated website www.bbc.co.uk/alba/oran which has been shortlisted in the Digital Media - Kieran Hegarty Award category for Interactivity.

BBC ALBA programmes shortlisted include:

 • Na h-Òganich – the programme charts the return of legendary Gaelic group Na h-Òganaich to the recording studio to see if they can recapture their old magic. Nominated in the Factual Entertainment category. (Produced by Alasdair MacLean - BBC Gàidhlig)

 • Bothan air' a Phrèiridh – a factual documentary about Iain MacPherson and Ewen MacKay as they embark in a journey home over space and time to the Canadian prairies - to the emptiness and growth at the heart of family stories and separations. Nominated in the Factual Single category. (Produced by Mark Littlewood- Pelicula Films Ltd)

  Bothan air a’ Phrèiridh

 • Trump: An Tilleadh – documentary examining the Gaelic heritage of US billionaire Donald Trump, who is one generation away from being a Gaelic speaker. Patricia Macleod travels to New York to speak to his family and gains exclusive access as Trump visits the Isle of Lewis during a visit to Scotland. Nominated in the Factual Single category. (Produced by Patricia Macleod - Midas Media)

  Donald trump on beach

 • Turas A' Bhradain - Series 2 (Prog 1 - 'Na Hearadh') - Neen MacKay explores Scotland's fishing rivers, focusing on the journey of the spring salmon. Nominated in the Sport category. (Produced by Patsi MacKenzie – STV Productions)

  Turas a’ Bhradain

 • Aonghas Pàdraig Caimbeul: Meas air Chrannaibh - Angus Peter Campbell discusses his life and work in a frank interview with Father Colin MacInnes. Starting with his roots in South Uist, Angus charts his early success as a journalist at Grampian TV, through turbulent years battling alcohol addiction, to his acclamation as a novelist, actor and poet. Nominated in the Arts category. (Produced by Terry Wolsey - Eyeline Media)

 • Eòrpa: Eigneachadh ann an Bosnia - Angela MacLean reports on cases of rape during the Bosnian war and on how some women feel they do not receive enough support. Nominated in the Current Affairs category. (Produced by Hedda MacLeod - BBC Gàidhlig)

 • Breab - Six talented young Gaels go on a journey of discovery, spending eight days living together and taking on character building challenges in the great outdoors - from skinning a rabbit to directing a music video - with the cameras rolling throughout. Nominated in the Young People category. (Produced by Donnie MacLeod - BBC Gàidhlig)

  Breab kids

In addition, BBC Radio nan Gàidheal who won the hotly contested Radio Station of the Year category at last year’s festive is in the running for the title again this year, as well as receiving several nominations including Seirbheis Cuimhneachaidh Hiort and Uaigneas in the Best Radio Documentary category while popular presenter Cathy MacDonald has been nominated in the Radio Presenter/Personality category.

27 Faoilleach 2011

MG ALBA A’ CUR FÀILTE AIR NA PRÒGRAMAN A CHAIDH AINMEACHADH AIR GEÀRR-LIOST FÈIS NAM MEADHANAN CEILTEACH

Chur MG ALBA, a tha a’ ruith BBC ALBA ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC, fàilte air a’ naidheachd gu bheil seachd prògram BBC ALBA air an ainmeachadh air geàrr-liosta nan duaisean aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2011.

Thèid an 32mh Fèis a chumail anns na h-Eileanan an Iar eadar 13mh-15mh Giblean ‘s an Fhèis a’ tilleadh don sgìre far an deach a’ chiad Fhèis a chumail ann an 1980. ‘S e Ionad Ealain An Lanntair prìomh làrach nam Fèis far am bidh riochdairean bho gach dùthaich Ceilteach a’ cruinneachadh.

Thairis air 19 gnè tha 7 prògram aig BBC ALBA air an ainmeachadh.

Cuideachd tro 2010, tha BBC ALBA agus Radio nan Gaidheal air a bhith a-sàs ann am Bliadhna nan Òran – iomairt son òrain Ghàidhlig a thoirt gu luchd-amhairc BBC ALBA, luchd-èisteachd Radio nan Gaidheal agus gu h-àraidh luchd-cleachdaidh an eadar-lion fad 2010. Riochdaichte le BBC Gàidhlig, tha an iomairt air stèidh fhaighinn bho làrach-lìn sònraichte – www.bbc.co.uk/alba/oran - a tha air ainmeachadh sa gheàrr-liost son duais Kieran Hegarty airson na Meadhanan Didsiteach.

'S iad nam prògraman air a’ gheàrr-liost:

 • Na h-Òganaich – a’ comharrachadh an còmhlan ainmeil Gàidhlig a’ tighinn còmhla airson clàr ùr a chlàradh. Riochdaichte le Alasdair MacIlleathain, BBC Gàidhlig

 • Bothan air a’ Phrèiridh – prògram aithriseach mu Iain Mac a’ Phearsain agus Eòghainn MacAoidh agus iad a’ siubhal gu Canada le sgaradh teaghlaich aig meadhan na sgeulachd. Riochdaichte le Mark Littlewood, Pelicula Films Earranta

  Bothan air a’ Phrèiridh

 • Trump: An Tilleadh – prògram aithriseach a’ cur a’ phrosbaig air an dualchas Gàidhlig aig Dòmhnall Trump, nach eil ach aon ginealach air falbh bho bhith na labhraiche Gàidhlig, le ceangalan teaghlaich le Eilean Leòdhais. Riochdaichte le Patricia Macleod, Midas Media.

  Donald trump on beach

 • Turas a’ Bhradain – Sreath 2 (Prògram 1 – Na Hearadh) – Neen NicAoidh agus aibhnichean iasgaich Alba agus ì a’ leantainn turas a’ bhradain as t-Earrach. Riochdaichte le Patsi NicChoinnich, STV Productions

  Turas a’ Bhradain

 • Aonghas Pàdraig Caimbeul: Meas air Chrannaibh – Aonghas Pàdraig Caimbeul a’ coimhead air ais air a bheatha mar ùghdar, neach-naidheachd, cleasaiche agus bàrd ann an còmhradh le Mgr. Cailean MacAonghais. Riochdaichte le Terry Wolsey, Eyeline Media

 • Eòrpa: Èigneachadh ann an Bosnia - Angela Nic ill Eathain ag aithris air cuisean èigneachadh ann an cogadh Bosnia agus mar a tha cuid de na boireannaich den bheachd nach eil iad a’ faighinn taic gu leòr. Riochdaichte le Hedda NicLeòid, BBC Gàidhlig.

 • Breab – sia deugair òg bhon Ghaidhealtachd nach eil eòlach air a chèile ‘s iad air turas beatha agus iad a’ cur ochd là seachad còmhla le iomadh dùbhlan air fàire. Riochdaichte le Donaidh MacLeòid, BBC Gàidhlig.

  Breab kids

A bharrachd air prògraman BBC ALBA tha BBC Radio nan Gàidheal, a bhuannaich duais Stèisean Radio nam Bliadhna an uiridh, air ainmeachadh a rithist airson an duais, le prògraman mar Seirbheis Cuimhneachaidh Hiort agus Uaigneas ainmeachadh ann an gnè Prògram Aithriseach Radio as Fheàrr. Cuideachd, tha Cathy Dhòmhnallach bho Radio nan Gàidheal air a h-ainmeachadh airson duais Neach-lìbhrigidh Radio as Fhèarr.


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman