GàidhligEnglish

News Naidheachdan

21 April 2011

BBC ALBA TO BROADCAST ELECTION DEBATE AND SPECIAL RESULTS PROGRAMME

DEASBAD AN TAGHAIDH : THE ELECTION DEBATE


Wednesday 27th April at 9pm on BBC ALBA

BBC ALBA will host its election debate ‘Deasbad an Taghaidh’ at BBC Scotland’s headquarters at Pacific Quay, Glasgow, which will see representatives of the four main political parties face the audience on issues that matter to them in the election campaign.

An audience from the Gaelic-speaking Scottish electorate will put their questions to the panel, under the expert chairmanship of BBC Gaelic News presenter, Iain Maclean.

The panel of party representatives will include:

  • Bill Innes - Conservative – (former air pilot and Scottish Conservatives supporter)
  • Donald Crichton - Labour (local Officer for Scottish Health Council and current Labour candidate for the Western Isles)
  • Peter Morrison - Liberal Democrat (former businessman and former Western Isles Enterprise Board Member and current Lib Dem candidate for the Western Isles)
  • Alasdair Allan - SNP (former MSP and current SNP candidate for the Western Isles)

The one hour programme, in Gaelic with English language subtitles, will be broadcast on Wednesday 27th April at 9pm.

AN TAGHADH 2011 : SCOTTISH ELECTION 2011


Friday 6th May at 5.30pm on BBC ALBA

BBC ALBA will also present a special three-hour election results programme live from BBC’s Pacific Quay building, hosted by Iain Maclean and Angela Maclean

Iain MacLean and Angela MacLean are journalist broadcasters working on the daily BBC ALBA news programme, ‘An Là’ as well as BBC Radio nan Gaidheal’s flagship news programme, ‘Aithris Na Maidne’. Both have worked for BBC Gaelic News Service for over ten years and have expertise in both local and national politics.

‘An Taghadh 2011’ will take a look at the highlights and outcome of the election and provide analysis of what it all means for communities around Scotland, with special emphasis on the results that matter to Gaelic communities.

Expert analysis will be provided by Niall O’ Gallagher a political broadcast journalist with BBC Gaelic news, Michael Macneil a political broadcast journalist with BBC Gaelic news and Anna Macleod a freelance journalist based in London. There will also be reaction from the parties themselves and from some of those who voted in this year’s election.

In addition, the programme will look at the UK Political situation including the referendum on AV voting, the English Council Elections as well as the Welsh and Northern Ireland Assembly results.

‘An Taghadh 2011’ will be broadcast in Gaelic with English language subtitles from 5.30pm - 8.30pm on Friday, 6th May.

21 Giblean 2011

DEASBAD AN TAGHAIDH AGUS PRÒGRAM TORAIDHEAN AN TAGHAIDH AIR BBC ALBA

DEASBAD AN TAGHAIDH
Diciadain 27 Giblean aig 9f air BBC ALBA

Bidh Deasbad An Taghaidh aig BBC ALBA air a chlàradh sa BhBC an Glaschu, far am bi riochdairean bho na prìomh ceithir pàrtaidhean politigeach a’ cur an cuid phoileasaidhean mu choinneamh luchd-èisteachd a bhios an làthair san stiùideo. Bho stiùir neach-naidheachd a’ BhBC, Iain MacIlleathain, gheibh na tha an làthair san luchd-èisteachd cothrom an ceistean fhèin a chuir ris a’ phannal.

A-measg na bhios air a’ phannal, bidh:

  • Bill Innes – Am Pàrtaidh Tòraidheach – fear a bha na phaidhleat agus a tha a’ toirt taic dhan Phàrtaidh Tòraidheach an Alba
  • Dòmhnall Crichton – Am Partaidh Làbarach – a tha na Oifigear Ionadail airson Comhairle Slàinte na h-Alba agus a tha na thagraiche Làbarach airson nan Eilean an Iar
  • Peter Moireasdan – Am Partaidh Libearalach Deamocratach – fear a bha na neach-malairt agus na bhall de dh’ Iomairt nan Eilean Siar agus a tha na thagraiche Libearalach Deamocratach airson nan Eilean an Iar
  • Alasdair Ailean – Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba – a bha na BPA agus a tha na thagraiche aig Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba airson nan Eilean an Iar

Thèid am prògram a chraoladh aig 9f air Diciadain 27 Giblean agus air Rèidio nan Gaidheal aig 9m air 28 Giblean.

AN TAGHADH 2011
Dihaoine 6 Cèitean aig 5.30f air BBC ALBA

Bheir BBC ALBA thugaibh prògram sònraichte le toraidhean Thaghadh na h-Alba, beò à prìomh-oifis a’ BhBC ann an Glaschu. ‘S iad Iain MacIlleathain agus Angela Nic Ill Eathain, a tha nan luchd-naidheachd air prògram naidheachd làitheil BBC ALBA, ‘An Là’ agus air ‘Aithris na Maidne’ air Rèidio nan Gaidheal a bhios gar stiùireadh tron phrògram shònraichte seo. Tha iad le chèile air a bhith ag obair airson seirbheis naidheachdan Ghàidhlig airson còrr is 10 bliadhna, agus mion eòlach air gnothaichean politigeach ionadail agus nàiseanta.

Bheir ‘An Taghadh 2011’ thugaibh na prìomh sgeulachdan a-mach à toraidhean an taghaidh, le mìneachadh air na bhios e a’ ciallachadh airson coimhearsnachdan air feadh Alba agus gu h- àraid sgìrean is coimhearsnachdan Ghàidhlig.

A’ mìneachadh chùisean bidh luchd naidheachd poilitigeach a’ BhBC, Niall O Gallagher agus Mìcheal MacNèill cuide ri Anna NicLeòid a bhios ann an Lunnainn. Bithear cuideachd a’ faighinn barail bho riochdairean nam pàrtaidhean poilitigeach fhèin agus bhuapa san a thug seachad bhòt.

Bheir am prògram sùil air suidheachadh poilitigeach na rìoghachd san fharsaingeachd, air a’ chunntas-bheachd air siostam bhòtaidh AV; air na Taghaidhean Comhairle ann an Sasainn; agus air toraidhean nan taghaidhean às a’ Chuimrigh agus Èirinn a Tuath.

Thèid `An Taghadh 2011’ a chraoladh eadar 5.30- 8.30f air 6mh Cèitean.


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman