GàidhligEnglish

News Naidheachdan

1 August 2011

MINISTER LAUNCHES NEW WEBSITE FOR GAELIC MEDIUM PRODUCTION FACILITIES ON SKYE

Dr Alasdair Allan MSP, Minister for Learning and Skills (with responsibility for Gaelic & Scots), last week (Wednesday 27 July) launched a new website and brochure for the Studio Fàs facility located in Sleat on the Isle of Skye.

Dr. Alasdair Allan MSP, Minister for Learning and Skills (with responsibility for Gaelic & Scots) with Annette Kerr, Facility Manager at Stiùideo Fàs.

MG ALBA runs the studio in partnership with Sabhal Mòr Ostaig, the National Centre for Gaelic Language and Culture which delivers courses in television and media studies through the medium of Gaelic.

Studio Fàs is fully equipped to broadcast standard and is available to hire for radio and television production as well as for training. More information can be found on the newly launched website www.studiofas.com.

The recently aired and popular children’s series ‘Gleusta’ has just finished recording its second run in Studio Fàs. The series was produced by Morag Stewart of Sealladh TV, the Skye- based production company.

Dr Allan MSP said: “Gaelic media and broadcasting have a crucial role to play in sustaining, promoting and growing the language and culture and promoting wider economic development. That’s why I am pleased to see this new initiative to promote Studio Fàs and ensure more people are aware of the fantastic training opportunities that are available to those looking for a career in Gaelic broadcasting.”

Donald Campbell, Chief Executive of MG ALBA, said: “Studio Fàs has been offering fantastic facilities for the media and television industries since its inception and it is greatly encouraging that the launch of its new website has been endorsed by Dr Allan. MG ALBA takes great pride in supporting Scotland’s broadcast, media and creative industries and the new website along with targeted marketing activity is an exciting initiative for Stiùideo Fàs.”

Professor Boyd Roberston, Principal of Sabhal Mòr Ostaig, said: "Sabhal Mòr Ostaig has been providing high quality Gaelic media training courses for over 15 years and over 80% of graduates of the Diploma in Gaelic Media course have secured employment in the industry. The facilities and learning environment provided at Studio Fàs offer students an unrivalled opportunity to train on the latest broadcast and production equipment and to acquire the requisite practical skills and knowledge.

"We welcome the launch of the new website showcasing Studio Fàs and we look forward to continuing to work in partnership with MG ALBA in producing new talent for the industry and in promoting the outstanding facilities we have here." 

MG ALBA also has broadcast production facilities in Stornoway which is also the hub for BBC ALBA channel management and production in partnership with the BBC.

1 Lùnastal 2011

MINISTEAR NA GÀIDHLIG A’ FOILLSEACHADH LARACH-LÌN ÙR

Bha am Ministear airson Sgilean agus Ionnsachadh le dleastanas airson Gàidhlig, Alasdair Allan BPA, san Eilean Sgitheanach an t-seachdain seo chaidh (Diciadain 27 Iuchar) ‘s e a’ foillseachadh làrach-lìn ùr agus leabhran airson goireasan Stiùidio Fàs ann an Slèite.

Dr. Alasdair Allan MSP, Minister for Learning and Skills (with responsibility for Gaelic & Scots) with Annette Kerr, Facility Manager at Stiùideo Fàs.

Tha an stiùidio dha ruith le MG ALBA ann an co-bhanntachd ri Sabhal Mòr Ostaig, Ionad Nàiseanta Cànan is Cultar na Gàidhlig a tha a’ lìbhrigeadh chùrsaichean ann an Telebhisein agus Eòlas Meadhanan tro mheadhan na Gàidhlig.

Tha Stiùidio Fàs uidheamaichte gu ìre craolaidh agus ri fhaighinn air màl airson riochdachadh radio agus telebhisein agus cuideachd airson trèanadh. Tuilleadh fiosrachaidh ri fhaighinn air an làrach-lìn ùr aig www.studiofas.com.

Tha clàradh den dàrna sreath den phrògram chloinne ‘Gleusta’, riochdaichte le Morag Stiùbhart de Sealladh TV. dìreach air a thighinn gu crìoch san Stiùidio.
Thuirt Alasdair Allan, BPA: “Tha pàirt mòr aig craoladh Gàidhlig ann a bhith a’ cuir ri cànan agus cultar agus leasachadh eacanomaigeach. Tha mi toilichte a bhith an seo airson goireasan Stiùidio Fàs fhoillseachadh gus dèanamh cinnteach gu bheil fhios acasan a tha a’ sireadh obair ann an craoladh Gàidhlig gu bheil fìor chothroman an seo”.

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd Oifigear MG ALBA: “Tha Stiùidio Fàs air a bhith a’ tairgsinn goireasan air leth airson nam meadhanan agus telebhisein bho thàinig e gu bith agus tha sinn air leth toilichte gu bheil Dtr. Allan a’ cuir a thaic ri foillseachadh na làraich. Tha MG ALBA moiteil ann a bhith a’ cuir taic ri gnìomhachasan craolaidh, nam meadhanan agus cruthachail agus leis an làrach ùir seo agus iomairtean margaideachd, tha an ùine a tha romhainn gu math brosnachail son Stiùidio Fàs”.

Thuirt an t-Ollamh Boyd Robasdan, Stiùiriche Sabhal Mòr Ostaig: “Tha SMO air a bhith a’ lìbhrigeadh chùrsaichean ann an Telebhisein agus Eòlas Meadhanan tro mheadhan na Gàidhlig airson còrr is 15 bliadhna agus tha barrachd air 80% dhaibhsan a cheumnaich le teisteanas ann an Meadhanan Gàidhlig air obair fhaighinn sa ghnìomhachas. Tha na goireasan aig Stiùidio Fàs a’ toirt cothrom air leth dha oileanaich a bhith a’ faighinn eòlas agus sgilean ann a bhith a’ cleachdadh uidheamachd nua-aimsireil.

Tha sinn a’ cuir fàilte air an làrach ur agus a’ coimhead air adhart ri bhith ag obair le MG ALBA gus tàlant ùir a thoirt gu buil agus ag innse mu na goireasan air leth a th’againn an seo”.


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman