GàidhligEnglish

News Naidheachdan

6 December 2011

FILMG COUNT DOWN STARTS HERE – ONE MONTH TO GO!

There is now only one month to go until the closing date of FilmG, MG ALBA’s Gaelic shorts film competition, but that’s still plenty of time to make a short film according to competition organisers.

This year FilmG is expecting to receive more films than ever, especially in 12-17 category, where the FilmG workshop team has been visiting schools throughout the country helping classes make their films.

Last year the competition attracted 71 entries with 34 in the adult competition and 37 in the 12-17 category.

The films being entered by schools are full of murder, mystery, suspense and as always a touch of comedy. The entry from Plockton High School includes a monkey creating his own line of cleaning products, whilst Lochaber High School are filming their own Gaelic Dragon’s Den staring Father Christmas.

This year, more entries are also expected in the ‘best student film’ award, where many budding film makers have been inspired by the ‘On the Threshold’ theme plus the fantastic prize of one month’s work experience with a production company.

Community groups are also encouraged to get involved with a £1,000 prize for the winning entry in the ‘best community film’ award. Uist Drama Group is one group which has been encouraged by FilmG to swap stage for screen to make a short entry for this year’s competition.

Floraidh Forrest from FilmG said: “Year on year FilmG has successfully attracted more film entries from all over the country and beyond and this year’s competition looks set for receiving a record number of entries. Each year we have been greatly encouraged by the level of interest and enthusiasm for the competition across all categories and the degree of creativity in the Gaelic film making sector. If you’re still thinking about entering there is still plenty of time to start with one month to go before the closing date and many online resources still available to help you on your way.”

The films promise to be as high a standard as ever and all will be available to view online once the competition closes. The winning films will be announced at the FilmG Awards ceremony which we can now reveal will be at the Old Fruitmarket in Glasgow on the 9 March 2012.

If you’re still trying to find inspiration then you can view all short-listed and winning films from previous years available online.

To be in with a chance of winning some great prizes as well as being able to attend the fabulous awards ceremony, all you need to do is make a 3-5 minute short film in Gaelic and enter it via our website, www.filmg.co.uk by 6 January 2012. If you are not a Gaelic speaker help is available through TalantG, where Gaelic speakers are willing to assist with translations, voice-overs and acting.

6 Dùbhlachd 2011

AIR STAIRSNICH CEANN-LÀ FILMG – MÌOS A-MHÀIN RI DHOL!

Chan eil ach mìos ri dhol gus an tig ceann-là FilmG, co-fharpais nam filmichean goirid aig MG ALBA, ach tha ùine gu leòr ann airson film Goirid a dhèanamh a rèir sgioba FilmG.

Tha FilmG an dùil ri tòrr a bharrachd fhilmichean am bliadhna, gu h-àraidh ann an roinn 12-17, is sgioba FilmG trang a’ siubhal air feadh na dùthcha a’ cuideachadh nan sgoiltean le an cuid filmeadaireachd.

An-uiridh, fhuair a’ cho-fharpais 71 film agus 34 ann an roinn nan inbheach agus 37 ann an roinn 12-17.

Tha na filmichean às na sgoiltean làn muirt, dìomhaireachd, teagamh agus, mar is àbhaist, beagan fealla-dhà. Tha muncaidh glic a tha a’ cruthachadh stuth glanaidh ùr a’ nochdadh san fhilm aig Àrd-sgoil a’ Phluic agus Bodach na Nollaig san fhilm aig Àrd-sgoil Loch Abar ‘s iad air Dragon’s Den Gàidhlig a chruthachadh.

Thathar cuideachd an dùil ri barrachd inntrigich airson na duais ‘Film Oileanaich as Fheàrr’ leis a’ chuspair, ‘Air an Stairsnich’, a’ brosnachadh mac-meanmainn fhilmeadairean air feadh na dùthcha agus duais àraid de ghreis-ghnìomhachais ann cuide ri companaidh riochdachaidh fad mìos.

Tha buidhnean coimhearsnachd cuideachd air am brosnachadh gus film a dhèanamh agus duais luach £1,000 airson ‘Geàrr-Aithris Choimhearsnachd as Fheàrr’. Tha Buidheann Dràma Uibhist air aon de na buidhnean a tha an dùil ri film a dhèanamh airson co-fharpais na bliadhna sa.

Thuirt Flòraidh Forrest bho FilmG: “Bliadhna às dèidh bliadhna tha FilmG air a bhith soirbheachail ann an tarraing a-steach barrachd fhilmichean bho air feadh na dùthcha agus thall thairis agus coltas ann gum faigh a’ cho-fharpais fada a bharrachd a-rithist am bliadhna. Gach bliadhna tha sinn air tòrr misneachd fhaighinn bhon uidhir de bhlàths-inntinn sa cho-fharpais is mhac-mheanmainn am measg filmeadaireachd Ghàidhlig. Ma tha thu fhathast a’ smaoineachadh air film a chur a-steach tha pailteas ùine agad is mìos ri dhol gus an ceann-là agus tòrr ghoireasan taice air loidhne airson do chuideachadh.”

Mar as àbhaist, thathar an dùil gum bi na filmichean aig ìre àrd agus bidh iad uile rim faicinn air loidhne nuair a dhùineas a’ cho-fharpais. Thèid na filmichean a bhuannaicheas fhoillseachadh aig cuirm dhuaisean FilmG anns an Old Fruitmarket, Glaschu, 9 Màrt 2012.

Ma tha thu fhathast a lorg dùsgadh-inntinn, faodaidh tu na geàrr-liostaichean is na filmichean air fad a ghlèidh anns na bliadhnaichean a dh’fhalbh a choimhead air loidhne.

Airson cothrom fhaighinn air duaisean mìorbhaileach a bhuannachadh agus a dhol gu cuirm nan duaisean, chan fheum thu ach film goirid 3-5 mionaidean a dh’fhaid a dhèanamh agus a chur a-steach air an làraich-lìn againn, www.filmg.co.uk ro 6 Faoilleach 2012. Mura h-eil Gàidhlig agad, gheibh thu taic troimh TàlantG, buidheann de luchd-labhairt na Gàidhlig a tha deiseil is deònach gus do chuideachadh le eadar-theangachadh, guthan-aithris agus cleasachd.


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman