GàidhligEnglish

News Naidheachdan

23 May 2011

PETER MULLAN LAUNCHES BBC ALBA’S ‘OPEN YOUR EYES’ FREEVIEW CAMPAIGN

BBC ALBA LAUNCHES ON FREEVIEW CHANNEL 8 AND CABLE CHANNEL 188

A milestone in Gaelic broadcasting was celebrated today (Monday 23 May) as the countdown began to make BBC ALBA available to every household in Scotland.

From June 8th BBC ALBA will be available on Freeview channel 8 greatly increasing accessibility for viewers.

Actor and film-maker Peter Mullan, along with a host of TV stars and celebrities including Gaelic broadcaster Cathy MacDonald today launched the ‘Open Your Eyes’ to BBC ALBA campaign at the Glasgow Gaelic School to increase awareness of the channel’s new availability on Freeview.

BBC ALBA is also now available on Virgin Media’s Cable channel 188.

The ‘Open Your Eyes’ campaign was endorsed by First Minster Alex Salmond who said: "BBC ALBA has captured the interest and imagination of both Gaelic and non-Gaelic speakers alike since its launch in 2008.

“The channel’s move to Freeview will broaden the reach of BBC ALBA, strengthen its role as a national broadcaster, and ensure everyone across the country has access to its quality programmes.

“Increasing access to BBC ALBA also supports this Government’s ongoing work to build a sustainable future for Gaelic as we celebrate its contribution to our culture and society and encourage a new generation of Gaelic speakers across Scotland.”

Alasdair Morrison, Chairman of MG ALBA, said: “Launching BBC ALBA on both the Freeview and Cable platforms is a true landmark for Gaelic broadcasting. We have been immensely proud of the channel’s achievements to date, appealing to both Gaelic and non-Gaelic speakers, and the BBC Trust’s decision to make it available on Freeview is testament of its success.

“Being positioned so prominently on the Freeview listings reflects the channel’s contribution and is now a one button step for viewers to enjoy our programming.”

Ken MacQuarrie, Director BBC Scotland, added: “We know that viewers who already tune into BBC ALBA really appreciate the variety and quality of the programmes it offers.

“Making it available on Freeview and Cable now means that audiences throughout the whole of Scotland will be able to enjoy these programmes in addition to those already watching on Satellite.”

BBC ALBA has made a positive contribution to Scottish broadcasting and the country’s creative industries with the channel’s programmes being produced by a range of independent production companies based across Scotland as well as from the BBC and STV. The channel also plays a key role in promoting the Gaelic language as well as supporting language learning through broadcasting programmes for learners and those interested in Gaelic language and culture.

23 Cèitean 2010

SEALL - SEO BBC ALBA

BBC ALBA A’ TOISEACHADH AIR FREEVIEW (ÀIREAMH 8) AGUS CÀBALL (ÀIREAMH 188)

Chaidh clach-mhìle ann an craoladh Gàidhlig a ruighinn an-diugh (Diluain 23 Cèitean) le ainmeachadh ceann-là airson a BBC ALBA tòiseachadh air Freeview.

Bidh BBC ALBA ri fhaotainn air Seanail 8 Freeview bho 8 Ògmhìos, agus mar sin bidh cothrom aig a h-uile dachaigh air feadh Alba air an t-seanail telebhisein Ghàidhlig fhaicinn.

Choinnich daoine ainmeil leithid Cathy NicDhòmhnaill, Eòghainn MacEanraig bhon chòmhlan ciùil Mànran agus an cleasaiche Peter Mullan, aig Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu gus fàilte a chur, cuide ris na sgoilearan, air an naidheachd seo agus taic a chur ris an t-seanail agus ris an leasachadh ùr a tha seo gu Freeview agus Càball.

Bha Siobhan NicAonghais agus Derek Mac an Tòisich bhon phrògram chloinne ‘De a-nis?’ an làthair cuideachd gus coinneachadh ris na sgoilearan.

Thoisich BBC ALBA a’ craoladh air Càball aig Virgin Media (àireamh 188) air an 18mh Cèitean. Chun seo, chan robh BBC ALBA ri fhaicinn ach air Sky agus Freesat, agus taghadh de phrògraman a bhathar a’ lìbhrigeadh air BBC iPlayer tron choimpiutar agus air Virgin Media.

Thuirt Prìomh Mhinistear na h-Alba Ailig Salmond: "Tha BBC ALBA air ùidh agus mac-meanmna luchd na Gàidhlig agus feadhainn aig nach eil an cànan a ghlacadh on a thoisich e ann an 2008.

“Bidh an cothrom an t-seanail fhaighinn air Freeview na dòigh air ruigsinneachd BBC ALBA a leudachadh, a dhreuchd mar chraoladair nàiseanta a neartachadh, agus nì e cinnteach gum bi cothrom aig a h-uile duine air feadh na dùthcha a phrògraman de dheagh chàileachd fhaicinn.

“Tha leudachadh ruigsinneachd BBC ALBA cuideachd a’ toirt taic do dh’obair leantainneach an Riaghaltais gus a bhith a’ stèidheachadh seasmhachdas don Ghàidhlig agus sinn a’ comharrachadh na tha an cànan a’ cur ri ar cultar agus beatha na h-Alba agus a’ brosnachadh ginealach ùr de luchd-labhairt na Gàidhlig air feadh na dùthcha.”

Thuirt Cathraiche MG ALBA, Alasdair Moireasdan: ‘Se clach-mhìle air leth a th’ann airson craoladh Gàidhlig gu’l BBC ALBA a-nis ri fhaighinn air Freeview agus Càbal. Tha sinn moiteil le mar a tha a’ soirbheachadh leis an seanail gu ruige seo. Tha BBC ALBA a’ tarraing luchd-labhairt na Gàidhlig agus luchd-ionnsachaidh. “Tha sinn air leth toilichte gur ann air seanail a h-ochd (8) a gheibhear BBC ALBA air Freeview – bidh seo goireasach don luchd amharc againn agus dhan luchd amharc ùr a thig thugainn”.

Thuirt Coinneach MacGuaire, Stiuiriche a' BhBC an Alba, "Tha fios againn gu bheil an fharsaingeachd agus am beartas de phrògraman a' còrdadh ris an luchd amhairc a tha air a bhith a’ coimhead BBC ALBA chun a seo. Bheir craoladh air Freeview agus Càball a thuilleadh air saideal a-nis an aon chothrom dhan a h-uile duine ann an Alba.”

Tha BBC ALBA air mòran a chur ri craoladh ann an Alba agus ri gnìomhachasan cruthachail na dùthcha. Tha na prògraman a nochdas air an t-seanail air an deasachadh le raon farsaing de chompanaidhean riochdachaidh neo-eisimeileach a tha stèidhichte air feadh na h-Alba cuide ri programan a tha am BBC agus STV a’ libhrigeadh do BhBC ALBA.

Tha prìomh àite aig an t-seanail cuideachd ann a bhith ag adhartachadh na Gàidhlig agus ann a bhith a’ toirt taic do ionnsachadh a’ chànain tro bhith a’ craoladh phrògraman do luchd-ionnsachaidh agus dhaibhsan aig a bheil ùidh ann an cànan is cultar na Gàidhlig.


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman