GàidhligEnglish

News Naidheachdan

28 May 2014

BBC ALBA’S NEW DRAMA ‘BANNAN’ TO PREMIÈRE AT THE EDINBURGH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Debbie Mackay (28) from Inverness, who plays Mairi Macdonald (26) with Dòmhnall Eoin MacFhionghain (age) from Harris, who plays Alasdair Black (27), Mairi's boyfriend (photographer Paul Martin)

Bannan, BBC ALBA’s first original Gaelic drama series, is to be premièred at this year’s Edinburgh International Film Festival.

The whole pilot of three 30 minute programmes, which will be shown on the channel in September, has been selected for screening on June 28th as part of the 68th annual event which is the oldest continually running film festival in the world.

Widely known for his work on the hugely popular drama The Inbetweeners, Bannan is produced by Christopher Young of Young Films with Gaelic producer Morag Stewart. The drama follows the story of Màiri MacDonald’s return home to the island from which she escaped eight years ago, having left her family and the place, its claustrophobia and its customs.

Initially returning for the funeral of a family friend, the emotional ties (‘bannan’) see Màiri remain on the island longer than anticipated - first out of necessity and then by choice. Màiri’s journey reawakens the unresolved conflicts that are rooted in her memory of home - love and hate, past and present, suffocation and freedom – and the one person with whom she must renew her ‘bannan’ is the only person she wants to remain firmly in the past.

Directed by former River City actor Tony Kearney, the entire production was carried out through the medium of Gaelic. From scripts to auditions, rehearsals to shooting, the language on-set was Gaelic – a ground-breaking move that surprisingly had never been done before.

Three episodes have been filmed so far, with a further 15 being developed by Young Films.

The scripts for the three completed episodes were written by Chrisella Ross, a native Gaelic speaker from Point on the Isle of Lewis, with the support of Charlie Martin as format writer. Chrisella has drawn inspiration from her own surroundings for the script: from the beauty of the landscape to the characters on her own island in order to create a true sense of a 21st century rural community, all with Gaelic values, humour, idioms and expressions.

A rich original score has also been created for Bannan by critically acclaimed composer and musician Donald Shaw who has teamed up with rising star Sorren MacLean in a collaboration to create a unique but contemporary Gaelic soundtrack.

Margaret Mary Murray, head of service for BBC ALBA and executive producer of Bannan, said: “We are absolutely delighted than Bannan is to première at this year's Edinburgh International Film Festival.

“This festival is renowned throughout the world and for Bannan to be selected for screening alongside some illustrious other film productions is testament to the hard work and talent of everyone involved, from the writer to the cast, the production and craft specialists.

“We always knew that we wanted to create an original Gaelic drama for BBC ALBA but we did not know what form the concept would take. It has taken time to get to this stage and the production would not have been realised without the support and innovative collaboration of our partners MG ALBA and Creative Scotland. We hope that this screening at the film festival will help highlight the talent showcased in Bannan and enable BBC ALBA to reach new audiences.”

28 Cèitean 2014

AN DRÀMA ÙR BHO BBC ALBA – BANNAN – DHA SHEALLTAINN AIG FÈIS FILM EADAR-NÀISEANTA DHÙN ÈIDEANN

Debbie Mackay (28) from Inverness, who plays Mairi Macdonald (26) with Dòmhnall Eoin MacFhionghain (age) from Harris, who plays Alasdair Black (27), Mairi's boyfriend (photographer Paul Martin)

Tha Bannan, a’ chiad sreath dràma Gàidhlig air BBC ALBA, gu bhith air a shealltainn airson a’ chiad uair aig Fèis Film Eadar-nàiseanta Dhùn Èideann.

Thèid a’ chiad tri prògraman deuchainn, a bhios air an t-seanail san t-Sultain, an sealltainn air 28 Ògmhios.

Às dèidh fìor shoirbheas mar riochdaire sreath telebhisein, The Inbetweeners, tha Bannan riochdaichte le Christopher Young bho Young Films, leis an riochdaire Gàidhlig Morag Stiùbhart.

Tha Bannan ag innse na sgeòil aig Màiri NicDhòmhnaill agus i air tilleadh chun an eilein bho na theich i bho chionn ochd bliadhna, a’ fàgail a teaghlaich agus an àite, na cleachdaidhean agus mùchadh na coimhearsnachd. Tha Màiri a’ tilleadh airson tiodhlagadh caraid dhan teaghlaich ach tha na ‘bannan’ làidir ga cumail air an eilean nas fhaide na bha i an dùil: an toiseach air sgàth deatamas ach an uair sin air sgàth miann. Tha an turas aig Màiri a’ dùsgadh cuimhneachain de chòmhstri aig an taigh: gaol is gràin, mar a bha ’s mar a tha, cùmhangas agus saorsa. ’S e an aon neach leis am feum i na ‘bannan’ a chàradh an aon neach a tha i airson seachnadh agus fhàgail ann an dorchadas na làithean a chaidh seachad.

Mar a shaoilear, ’s e stiùiriche le Gàidhlig a bu chòir dràma Ghàidhlig a stiùireadh. Cò na b’fheàrr na Tony Kearney airson na h-obrach? Leis an fhìor eòlais aige mar chleasaiche, bha deagh fhios aige mar a gheibheadh e an rud a b’ fheàrr as na cleasaichean. Chaidh am pròiseact air fad a dhèanamh anns a’ Ghàidhlig. Bho na sgrioptaichean gu taghadh nan cleasaichean, gu filmeadh, b’ e Gàidhlig cànan na h-àite-obrach – suidheachadh, gu h-iongantach, nach do thachair roimhe.

Chaidh trì prògraman a dhèanamh gu ruige seo, le 15 eile gu bhith air an leasachadh le Young Films.

Sgrìobh Chrisella, a tha às an Rubha ann an Leòdhas, trì earrainnean sa Ghàidhlig, le taic bho Charlie Martin. Cho-obraich Ross, Martin agus Young gus sgeulachd a chruthachadh mu bheatha an latha diugh air eilean. Thug an àrainneachd mu thimcheall oirre buaidh air an sgrìobhadh aig Chrisella – bho àilleachd na tire gu na daoine air an eilean aice fhèin – gus coimhearsnachd dùthchail anns an 21mh linn a dhealbhachadh, le modhan is cleachdaidhean , àbhachdas, abairtean agus gnàthsan-cainnt na Gàidhlig.

Tha an sgrìobhaiche agus neach-ciùil clìuiteach Donald Shaw air obrachadh leis an neach-ciùil òg Sorren MacIllEathain gus ceòl ùr, taitneach a chruthachadh a thuilleadh air grunn òrain ùr a sgrìobhadh. Tha an co-obrachadh eatarra air clàr air leth de cheòl ùr a chruthachadh.

Thuirt Mairead Màiri Mhoireach, Ceannard Seirbheis BBC ALBA agus Àrd-riochdaire Bannan: “Tha sinn cho toilichte gu bheil Bannan dha shealltainn aig Fèis Film Eadar-nàiseanta Dhùn Èideann.

“Tha sinn air leth toilichte airson a h-uile duine a bha an sàs ann gu bheil e a’ faighinn aithne aig an fhèis seo aig a bheil cliù air feadh an t-saoghail.

Bha fios againn bhon chiad dol a-mach gu robh sinn airson nuadh-dhràma Gàidhlig a chruthachadh airson BBC ALBA ged nach robh fios againn dè seòrsa rud a bhiodh ann. Tha sinn gu mòr an eisimeil MG ALBA agus Alba Chruthachail agus an dòchas gun toir Bannan BBC ALBA gu luchd-amhairc as ùra.


2014 News Archive Tasglann Naidheachdan 2014

BBC ALBA festive highlightsClàr Nollaig agus Bliadhn’ Ùr BBC ALBA
Trad Awards ShortlistGeàrr-liosta Na Trads
Royal National Mòd 2014Mòd Nàiseanta Rìoghail 2014
Trad Awards 2014Duaisean na Trads 2014
FilmG WorkshopsBùth-obrach FilmG
BBC ALBA Autumn LaunchClar Foghair BBC ALBA
FilmG launched for a seventh yearFilmG ga chur air bhog
UK government funding increaseAn Riaghaltas a’ foillseachadh àrdachadh ri maoineachadh MG ALBA
Hebridean Celtic Festival - LiveFhèis Cheilteach Innse Gall - Beò
Media Skills online resourceGoireas Sgilean-Meadhanan air-loidhne
Aithisg Bhliadhnail agus Cunntasan MG ALBA 2013/14MG ALBA's Annual Report and Accounts 2013/14
Director of Development and PartnershipStiùiriche Leasachaidh agus Co-bhanntachd
Bannan premièrePremière Bannan
MG ALBA welcomes additional fundingMG ALBA a’ cur fàilte air maoin ùr
Celtic Media Festival AwardsDuaisean Celtic Media Festival
FilmG AwardsDuaisean FilmG
Celtic Media Festival shortlistGeàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
FilmG shortlists onlineGeàrr-liosta FilmG air-loidhne
FilmG films onlineFilmichean FilmG air-loidhne
Go JettersGo Jetters

2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman