GàidhligEnglish

News Naidheachdan

16 April 2014

MG ALBA OUTLINES CONTINUED COMMITMENT TO SCOTLAND’S CREATIVE SECTOR

First Minister, Alex Salmond

MG ALBA today underlined its commitment to Scotland’s creative industries following the announcement by the Scottish Government of an additional £2.1million for BBC ALBA to drive forward its programme making.

The First Minister, Alex Salmond announced the extra funding which will support the production of new programmes as he officially opened the organisation’s new headquarters at Seaforth Road Stornoway.

The opening of the new offices and studios of MG ALBA, BBC ALBA and BBC Radio nan Gàidheal marks the historic preservation of the building which was originally a Harris Tweed mill that served the industry at its height and which has now become the ‘media hub’ for the Western Isles.

Following the announcement, MG ALBA said the BBC ALBA partners were committed to strengthening the channel's programme-making capability and the creative industries that support it. MG ALBA has been instrumental in the development of a new Gaelic drama “Bannan / The Ties That Bind’ which will air on BBC ALBA later this year and which was produced by Skye-based Young Films with support from Creative Scotland. The increased resources dedicated to programme-making reflects the strongest-ever performance of BBC ALBA in 2013 and recent success at the Celtic Media Festival.

MG ALBA will enter three year production deals with six independent production companies that will allow the production companies and the channel to work together to support the language, grow the Gaelic media talent base and provide a firm foundation from which the sector can work to increase its competitiveness in other markets.

BBC ALBA will also share in the significant additional BBC investment being made in programming on the Commonwealth Games, the Referendum and the Centenary Commemorations of World War I, with around 30 new hours of content either in production or in the pipeline for the channel. The BBC is also committed to increasing the value of its contribution to the channel through the exploration of co- commissioning and rights benefits within the BBC so as to add impact and value to BBC ALBA. This should result in additional quality content for the channel.

During the Scottish Cabinet’s visit to Stornoway, the First Minister was updated on the thriving creative sector in the Western Isles which has been enhanced over the last five years with the creation of BBC ALBA in 2008 and the subsequent economic contribution provided by MG ALBA.

Currently 75 per cent of MG ALBA’s total programme expenditure is spent on independent production companies located throughout Scotland, supporting 288 FTE jobs across the country. Of these, 95 FTE jobs are located in the Highlands & Islands, with more than 80 of those 95 positions based on the islands.

Maggie Cunningham, chair of MG ALBA, which operates the channel in partnership with the BBC, said: “MG ALBA partners are dedicated to the growth of BBC ALBA and producing high quality Gaelic programming. We have worked diligently over the last five years to create a successful channel that has grown vastly in viewership and appealing to both Gaelic and national audiences and today’s funding announcement allows for further development of channel content going forward.”

First Minister Alex Salmond said: “I am delighted to open these new facilities which will be an important boost to the local economy, to the broadcasting industry and to the use of Gaelic both in the Western Isles and throughout Scotland.

“Scotland is enriched by the existence of different cultures and languages including Gaelic and this Government is committed to creating a sustainable future for the language.

“BBC ALBA plays a key role in promoting the speaking and learning of the Gaelic language in Scotland.

“The Scottish Government has made clear its ambition to develop broadcasting and media industries in Scotland and the £2.1 million in new funding will enable MG ALBA to progress and to build on its recent and impressive success.

“This new centre has a critical role to play in developing capacity and helping to achieve that ambition.”

16 Giblean 2014

MG ALBA A’ CUR FÀILTE AIR MAOIN ÙR AIRSON NA ROINNE CHRUTHACHAIL ANN AN ALBA

Am Prìomh Mhinistear, Ailig Salmond

Dhearbh MG ALBA a thaic airson gnìomhachasan cruthachail ann an Alba an-diugh, às dèidh naidheachd bho Riaghaltas na h-Alba gum bi maoin de £2.1m a bharrachd a’ tighinn gu BBC ALBA a thèid gu ruige prògraman ùra.

Dh’ainmich am Prìomh Mhinistear, Ailig Salmond, an t-airgead a bharrachd a bheir taic le bhith a’ dèanamh prògraman ùra nuair a dh’fhosgail e prìomh oifisean na buidhne air Rathad Shìophoirt, Steòrnabhagh.

Tha fosgladh oifisean ùra agus stiùidiothan MG ALBA, BBC ALBA agus BBC Radio nan Gàidheal a’ comharrachadh ùrachadh togalach a bha uair na mhuileann Clò Hearach agus a tha a-nis mar phrìomh ionad nam meadhanan sna h-Eileanan Siar.

Thuirt MG ALBA gun robh co-bhanntachd BBC ALBA airson neartachadh sgilean is comasan luchd cruthachaidh phrògraman agus taic a chumail ri na gnìomhachasan cruthachail a tha nan cois. ’S i 2013 a’ bhliadhna a bu shoirbheachail air th’ air a bhith aig BBC ALBA gu ruige seo agus chuir an dà dhuais a chaidh an cosnadh aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach sa Ghiblean, ri sin cuideachd. Thairis air a’ bhliadhna a chaidh seachad, tha MG ALBA agus Alba Chruthachail air a bhith an sàs ann an dràma ùr Gàidhlig “Bannan” a chithear air BBC ALBA as t-Fhoghar. ’S iad Young Films, stèidhichte san Eilean Sgitheanach, a tha a’ riochdachadh an t-sreath ùr seo.

Tha MG ALBA a’ steidheachadh chùmhnantan trì bliadhna le sia companaidhean riochdachaidh neo-eisimeileach, a bheir cothrom dhaibhsan agus dhan t-seanail a bhith a’ co-obrachadh gu maith a’ ghnìomhachais, a’ chànain, a’ neartachadh sgilean is trèanadh agus a bhith a’ cruthachadh bun-stèidh do chompanaidhean gu bhith a’ biathadh ’s a frithealadh mhargaidhean eile.

Bidh buannachd a’ tighinn gu BBC ALBA bho airgead a bharrachd a tha am BBC a’ cur ri prògraman mu Gheamaichean a’ Cho-fhlaitheis, an Referendum agus prògraman a’ comharrachadh ceud bliadhna bho thòisich a’ Chiad Chogadh. Bidh mu 30 uairean a thìde de phrògraman ùra a’ nochdadh ri linn seo air BBC ALBA. Tha am BBC cuideachd ag obair gus tuilleadh chothroman coimiseanaidh a bhrosnachadh cuide ris a’ BhBC agus maitheas chòraichean a libhrigeadh a bheir buaidh agus luach gu BBC ALBA.

Air turas Caibineat Riaghaltas na h-Alba a Steòrnabhagh, fhuair am Prìomh Mhinistear fiosrachadh air soirbheachas na roinne chruthachail sna h-Eileanan Siar, a tha air a dhol am meud sna còig bliadhna bho thòisich BBC ALBA agus na buannachdan a tha MG ALBA air a chruthachadh anns na h-Eileanan san ùine sin.

Tha 75% de mhaoin phrògraman MG ALBA gu h-iomlan a’ dol gu companaidhean riochdachaidh neo-eisimeileach air feadh Alba, a’ cur taic ri 288 obraichean làn-thìde air feadh na dùthcha. Den seo, tha 95 obraichean làn-thìde air a’ Gàidhealtachd, le còrr is 80 de na h-obraichean seo stèidhichte sna h-Eileanan.

Thuirt Magaidh Choineagan, Cathraiche MG ALBA, a tha a’ ruith na seanail ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC: “Tha com-pàirtichean MG ALBA ag obair gu dlùth gu maith agus fàs BBC ALBA agus a bhith a’ cruthachadh phrògraman Gàidhlig aig àrd ìre. Tha sinn air a bhith ag obair gu dìcheallach airson nan còig bliadhna mu dheireadh gus seanail soirbheachail a chur air chois, seanail a tha air sìor fhàs a thaobh àireamh an luchd-amhairc agus a tha a’ tarraing luchd-amhairc Gàidhlig agus luchd-amhairc nàiseanta. Tha an naidheachd seo an-diugh a’ toirt dhuinn cothrom an tuilleadh leasachaidh a dhèanamh air seirbheis a tha a’ toirt mòran tlachd dhan a’ mhòr-shluagh.

Thuirt am Prìomh Mhinistear, Ailig Salmond: “Tha mi toilichte na goireasan ùra seo fhosgladh agus bidh iad nam misneachd mhòr agus chudromach dhan eaconamaidh gu h-ionadail, do ghnìomhachas craolaidh gu h-iomlan agus dhan Ghàidhlig, an dà chuid anns na h-Eileanan Siar agus tron chòrr de dh’Alba.

“Tha na diofair chànain agus chultaran a tha an Alba nam beairteas dhan dùthaich seo, agus tha Gàidhlig am measg sin, agus tha an Riaghaltas seo dealasach ann a bhith a’ dealbh saoghal seasmhach dhan chànan.

“Tha àite air leth aig BBC ALBA ann a bhith a’ misneachadh cleachdadh agus ionnsachadh na Gàidhlig ann an Alba.

“Dhearbh Riaghaltas na h-Alba gu bheil e nar rùn a bhith a’ leasachadh craoladh agus gnìomhachasan nam meadhanan an Alba agus tha an taic a bharrachd de £2.1 millean a’ cruthachadh cothrom do BhBC ALBA adhartas a dhèanamh agus togail air an obair a rinneadh thuige seo, slighe a tha air a bhith cho soirbheachail.

“Tha an t-ionad ùr a tha seo gu bhith fìor dheatamach ann a bhith a’ leasachadh agus a’ fuasgladh cheistean mu chothroman is comasan agus a’ cuideachadh le bhith a’ coileanadh rùintean.”


2014 News Archive Tasglann Naidheachdan 2014

BBC ALBA festive highlightsClàr Nollaig agus Bliadhn’ Ùr BBC ALBA
Trad Awards ShortlistGeàrr-liosta Na Trads
Royal National Mòd 2014Mòd Nàiseanta Rìoghail 2014
Trad Awards 2014Duaisean na Trads 2014
FilmG WorkshopsBùth-obrach FilmG
BBC ALBA Autumn LaunchClar Foghair BBC ALBA
FilmG launched for a seventh yearFilmG ga chur air bhog
UK government funding increaseAn Riaghaltas a’ foillseachadh àrdachadh ri maoineachadh MG ALBA
Hebridean Celtic Festival - LiveFhèis Cheilteach Innse Gall - Beò
Media Skills online resourceGoireas Sgilean-Meadhanan air-loidhne
Aithisg Bhliadhnail agus Cunntasan MG ALBA 2013/14MG ALBA's Annual Report and Accounts 2013/14
Director of Development and PartnershipStiùiriche Leasachaidh agus Co-bhanntachd
Bannan premièrePremière Bannan
MG ALBA welcomes additional fundingMG ALBA a’ cur fàilte air maoin ùr
Celtic Media Festival AwardsDuaisean Celtic Media Festival
FilmG AwardsDuaisean FilmG
Celtic Media Festival shortlistGeàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
FilmG shortlists onlineGeàrr-liosta FilmG air-loidhne
FilmG films onlineFilmichean FilmG air-loidhne
Go JettersGo Jetters

2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman