GàidhligEnglish

News Naidheachdan

5 September 2014

COMMONWEALTH ATHLETE KERRY MACPHEE LAUNCHES SEVENTH FILMG COMPETITION

Kerry MacPhee, Sgoil Lionacleit

FilmG, MG ALBA’s highly successful national Gaelic short film competition, has today (Friday 5th September) been launched for a seventh year – with Team Scotland athlete Kerry MacPhee on hand to announce this year’s theme.

The competition was launched at Sgoil Lionacleit on the Isle of Benbecula, where Kerry, a former pupil at the school and the first person from the Western Isles to compete in the Commonwealth Games, met pupils and teachers.

This year’s theme ‘Gealladh’, (Promise, Vow or Wager) is something that Kerry herself can relate to having vowed to be the best she can be to get herself to the top of her sport. Kerry used her meeting with the pupils at Sgoil Lionacleit to encourage young people of all ages to pursue their dreams so they too can make it to the top, no matter the discipline.

Kerry said: “When I left Uist to study at University I did not think for a minute I had the talent to pursue my dream as an athlete. I therefore want to try and instil confidence in young people so they believe in themselves and follow their dreams.

“I’d like to thank FilmG for inviting me, it’s great to be part of an exciting Gaelic project for young people and i really enjoyed being a model for one of this year’s theme posters – I wish all the participants in this year’s competition the best of luck.”

Sgoil Lionacleit’s head-teacher, Miller MacDonald was delighted that FilmG had chosen Sgoil Lionacleit to launch this year’s competition and praised Kerry for her recent successes, “she has shown resilience, tenacity and creative thinking to get to where she is today and we are extremely proud of her.”

Since its launch in 2008, FilmG has encouraged both young people and adults to pick up their cameras and explore their creative talents in conjunction with the use of the Gaelic language. FilmG entrants are asked to make a three to five minute short film in the language but both non-Gaelic speakers and learners are particularly encouraged to get involved, with language help available through the FilmG support programme, TàlantG.

This year’s sees the introduction of a new prize in the Youth category for the ‘Best Young Film-maker(s)’. This prize will be for the individual or team film-makers that has made a film without professional support throughout the process.

Floraidh Forrest, FilmG Project Manager said: “Over the last few years we’ve seen an increase in the number of ‘go-it-alone’ film-makers and we really want to encourage more young people to take the initiative themselves to develop their own ideas into films. Kerry MacPhee is a fine example of a young person who has shown entrepreneurial spirit and pursued her goals to reach the top, we want to see that same entrepreneurial spirit in Gaelic media.”

Also present at the launch was Iseabail MacTaggart, Director of Development and Partnership at MG ALBA, she said: “FilmG has been a resounding success since its launch in 2008 and we are certain that the seventh annual competition will once again unearth new talent that can produce exciting short-films in Gaelic.

“Year-on-year, the quality of entries to FilmG has impressed our judging panel and the expectations we had about the creation of new Gaelic media content when we launched the competition have been well and truly surpassed.

“We would encourage everyone who has an interest in filmmaking – young or old, Gaelic speaker or not – to get involved and use the resources available to them on the FilmG website to get their ideas onto the big screen.”

FilmG is now open for entries until Friday 19 December for the Youth competition (12-17 year olds) and until Monday 19 January for the Open competition (over 18 years of age or community groups). All films from previous years are available to watch online at www.filmg.co.uk. If you’d like to make a film and want to know more about the competition, please contact the team at fios@filmg.co.uk.

5 Sultain 2014

KERRY NIC A PHÌ, LÙTH-CHLEASAICHE A’ CHO-FHLAITHEIS A’ CUR FARPAIS FILMG A SEACHD AIR BHOG

Kerry MacPhee, Sgoil Lionacleit

Tha FilmG, farpais nàiseanta filmichean goirid Gàidhlig aig MG ALBA, ga chur air bhog an-diugh (Dihaoine 5mh Sultain) – leis an lùth-chleasaiche bho sgioba Alba, Kerry Nic a’ Phì an làthair airson cuspair na bliadhna-sa fhoillseachadh.

Chaidh an fharpais a chur air bhog aig Sgoil Lionacleit ann am Beinn nam Faoghla, far an do choinnich Kerry ri tidsearan agus sgoilearan. Chaidh Kerry fhèin tron fhoghlam ann an Sgoil Lionacleit agus ’s i a’ chiad neach às na h-Eileanan an Iar a bha riamh a’ farpais aig Geamannan a’ Cho-fhlaitheis.

Tha cuspair na bliadhna-sa, “Gealladh”, gu math iomchaidh do Kherry, ’s i air gealltainn a h-uile spàirn a dhèanamh gus a bhith cho math ’s as urrainn dhith anns an spòrs sa bheil i fhèin an sàs. Chleachd Kerry an cothrom a bhith aig Sgoil Lionacleit airson òigridh a mhisneachadh airson strì a dhèanamh, ge b’ e dè th’aca sam amharc.

Thuirt Kerry: “Nuair a dh’fhàg mise Uibhist an toiseach airson a dhol dhan oilthigh cha d’ thàinig e steach orm aon turas gum b’ urrainn dhomh leithid a rud a dhèanamh. Sin a tha gam fhàgail cho toilichte a bhith feuchainn ris a h-uile brosnachadh a thoirt do dh’ òigridh an latha an-diugh gus am bi misneachd aca rùn an cridhe a leantainn.

“Bu mhath leam taing a thoirt do FilmG an cuireadh seo a thoirt dhomh, tha na thogail cridhe a bhith an sàs ann am pròiseact brosnachail Gàidhlig do dh’ òigridh. ’S ann a bha mise ro thoilichte a bhith air fear de na postairean aca am bliadhna – tha mi a’ guidhe a h-uile soirbheachas dhan fheadhainn a bhios an sàs ann am farpais na bliadhna-sa.”

Bha Miller Dòmhnallach, ceannard Sgoil Lionacleit, air a dhòigh gun deach Sgoil Lionacleit a thaghadh airson cuspair na bliadhna-sa fhoillseachadh agus rinn e moladh mòr air Kerry leis cho soirbheachail ’s a tha i air a bhith o chionn ghoirid, “Tha i air sealltainn cho làidir, righinn agus cruthachail sa tha i. ’S e sin a tha ga fàgail far a bheil i an-diugh agus tha sinne gu math moiteil aiste.”

Bho thòisich e ann an 2008, tha FilmG air òigridh agus inbhich a mhisneachd na tàlantan a th’ aca a thoirt mu choinneamh a’ mhòr-shluaigh agus sin tro mheadhan na Gàidhlig. Tha FilmG ag iarraidh air daoine film goirid de eadar trì agus còig a mhionaidean a dhèanamh sa Ghàidhlig. Chan eil bacadh sam bith air luchd-ionnsachaidh ge-ta oir tha taic gu leòr ann do dhaoine nach eil cho misneachail sa chànan tro luchd-taic TàlantG.

Tha roinn ùr san fharpais am-bliadhna le duais sònraichte airson ‘Filmeadair(ean) Ùr Òg As Fheàrr’. Bidh an duais seo ga thabhann do bhuidheann no aon neach a rinn film leotha fhèin às aonais cuideachaidh bho phroifeiseantach sam bith.

Thuirt Flòraidh Forrest, Manaidsear Phròiseact FilmG: “Thairis air na dha no thrì bhliadhnaichean a dh’ fhalbh tha sinn air barrachd agus barrachd fhilmeadairean neo-eisimeileach fhaicinn agus tha sinn airson sin a bhrosnachadh cho mòr ’s as urrainn agus òigridh a bhrosnachadh gus na filmichean aca fhèin a thoirt gu buil bho thoiseach gu deireadh. Tha Kerry na deagh eisimpleir air cuideigin le spiorad neach-tionnsgain a tha air a h-uile oidhirp a dhèanamh airson sàr-inbhe a ruighinn. Tha sinne airson an aon spiorad sin a bhith ri fhaicinn ’s na meadhanan Gàidhlig.”

Cuideachd an làthair bha Iseabail Nic an t-Sagairt, Stiùiriche Leasachaidh agus Co-bhanntachdan aig MG ALBA. Thuirt ise: “Tha FilmG air a bhith air leth soirbheachail bho chaidh a chur air bhog an toiseach ann an 2008 agus tha sinn cinnteach gum bi an t-seachdamh farpais a cheart cho soirbheachail ann a bhith toirt tàlant ùr am bàrr tro bhith cruthachadh filmichean goirid ann an Gàidhlig.

Tha sinn fhìn agus na britheamhan air mothachadh gu bheil inbhe agus ìre nam filmichean air a dhol am meud thar nam bliadhnaichean gu ìre nach bithte an dùil aig toiseach gnothaich.

“Tha sinne a’ toirt a h-uile misneachd do dhaoine aig a bheil ùidh ann am filmeadaireachd – sean is òg, fileanta sa Ghàidhlig no nach biodh – pàirt a ghabhail san fharpais agus na goireasan a tha rim faotainn air làrach-lìn FilmG a chur gu làn chleachdadh agus na beachdan aca a thoirt am follais air an sgàilean mòr.”

Tha FilmG a-nis fosgailte gu Dihaoine 19 Dùbhlachd airson Farpais an Òigridh (12-17 bliadhna a dh’aois) agus gu Diluain 19 Faoilleach airson Farpais nan Inbheach (thairis air 18 no buidheann coimhearsnachd). Tha filmichean bho bhliadhnaichean eile rim faicinn air loidhne aig www.filmg.co.uk. Ma tha thu airson film a dhèanamh no barrachd fhaighinn a-mach mun fharpais, cuiribh fios thugainn aig fios@filmg.co.uk.


2014 News Archive Tasglann Naidheachdan 2014

BBC ALBA festive highlightsClàr Nollaig agus Bliadhn’ Ùr BBC ALBA
Trad Awards ShortlistGeàrr-liosta Na Trads
Royal National Mòd 2014Mòd Nàiseanta Rìoghail 2014
Trad Awards 2014Duaisean na Trads 2014
FilmG WorkshopsBùth-obrach FilmG
BBC ALBA Autumn LaunchClar Foghair BBC ALBA
FilmG launched for a seventh yearFilmG ga chur air bhog
UK government funding increaseAn Riaghaltas a’ foillseachadh àrdachadh ri maoineachadh MG ALBA
Hebridean Celtic Festival - LiveFhèis Cheilteach Innse Gall - Beò
Media Skills online resourceGoireas Sgilean-Meadhanan air-loidhne
Aithisg Bhliadhnail agus Cunntasan MG ALBA 2013/14MG ALBA's Annual Report and Accounts 2013/14
Director of Development and PartnershipStiùiriche Leasachaidh agus Co-bhanntachd
Bannan premièrePremière Bannan
MG ALBA welcomes additional fundingMG ALBA a’ cur fàilte air maoin ùr
Celtic Media Festival AwardsDuaisean Celtic Media Festival
FilmG AwardsDuaisean FilmG
Celtic Media Festival shortlistGeàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
FilmG shortlists onlineGeàrr-liosta FilmG air-loidhne
FilmG films onlineFilmichean FilmG air-loidhne
Go JettersGo Jetters

2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman