GàidhligEnglish

News Naidheachdan

23 September 2014

2015 PROMISES TO BE THE BEST YET FOR GAELIC SHORT FILM COMPETITION FILMG

Dunoon group

FilmG, the national Gaelic Short Film Competition got off to a fantastic start yesterday (Monday 22 September) when renowned Scottish and Gaelic actor David Walker visited Dunoon Grammar School for the first of this year’s schools workshops.

FilmG, which has gained in popularity amongst youngsters and teachers since its inception seven years, has become one of the most credible ways for young film-makers to take their first step into the media world. Running in parallel with the competition are the FilmG workshops where professionals form the industry deliver workshops to school pupils to help facilitate the film-making process.

First out of the blocks this year for a story development workshop were pupils from Dunoon Grammar School and David Walker, who appears in the new TV drama, Bannan, airing tonight on BBC ALBA, was on hand to lend his expert advice on how to script and plan a short film.

He said: “It gives me enormous satisfaction to be able to help youngsters with their Gaelic short films and this workshop was a great way of helping to bring their ideas to fruition. Hopefully it will also encourage some into a career of this nature whether behind or in front of camera.”

Dunoon Grammar pupils are not unfamiliar with the competition. They had success with FilmG last year when they entered two shorts, one was shortlisted for the Best Music Video and pupil Alison Johnson also won a commendation for her acting skills for their other film.

Daibhidh Walker with Dunoon pupils

Laura Howitt, Gaelic Teacher at Dunoon Grammar is raring to go with this year’s competition, she said: “We regard FilmG as a fabulous experience for the children and to have someone as experienced as David coming to help out really gives us a boost. FilmG is an excellent opportunity for youngsters to learn more about film-making but it does much more than that. It creates a natural environment for them to use and improve their creative skills, all through the medium of Gaelic. This is not something that children in traditionally non-Gaelic speaking areas like ours would have otherwise.”

This year’s theme for the competition is “Gealladh” (Vow/Promise/Pledge), and it is hoped that this very topical theme will inspire schools and youngster to get involved and to embrace the opportunity to showcase their creative and linguistic talents.

FilmG Training Manager Muriel Urquhart is delighted to have this year’s workshops underway, she said: “Over the course of the next few months our team of tutors will visit over twenty schools throughout the whole of Scotland and I’m in no doubt that they’ll help pupils make some excellent films. Each year we’ve seen the standard of entries improving as young people really get to grips with using new technology, we’re excited to see what they come up with.”

FilmG is now open for entries to both adults and young people. Entrants are asked to submit Gaelic films which are three to five minutes in length. The project culminates in a fabulous awards ceremony with many celebrities from the world of film and TV present. A selection of the best entries to FilmG will be shown at various events over the coming months. Please visit the FilmG website (www.filmg.co.uk) or the FilmG Alba Facebook page for further details.

23 Sultain 2014

GEALLADH GUR E 2015 AM BLIADHNA AS SOIRBHEACHAIL FHATHAST SON FILMG

Dunoon group

Fhuair FilmG, Farpais Nàiseanta nam Filmichean Goirid toiseach tòiseachaidh air leth an-dè (Diluain 22 Sultain) nuair a thàinig an cleasaiche ainmeil Daibhidh Walker a Sgoil Ghrammar Dhùn Omhain airson a’ chiad bhùth-obrach den bhliadhna.

Tha FilmG air meudachadh gu mòr bho thòisich e còrr is seachd bliadhna air ais. Tha e a-nis aithnichte mar am prìomh dhòigh a th’aig filmeadairean òga air a’ chiad cheum a ghabhail a-steach a shaoghal nam meadhanan ann an Alba agus gach bliadhna thathas ag co-òrdanachadh streath de bhùthan-obrach a tha ruith an cois na farpais.

B’ e sgoilearan à Sgoil Ghrammar Dhùn Omhain a ghabh a’ chiad chothrom air bùth-obrach agus ‘s e an cleasaiche Daibhidh Walker, a tha san dràma ùr Bannan a thèid a shealltainn son a’ chiad uair a-nochd air BBC ALBA, a sheall dhaibh mar a bu chòir planadh airson film ghoirid agus sgriobt a sgrìobhadh.

Daibhidh Walker with Dunoon pupils

Thuirt esan: “Tha e na thoileachas mòr dhomhsa a bhith an sàs ann an leithid de phròiseact agus dhan cuideachadh a bhith toirt am beachdan gu buil. Tha e gu sònraichte tlachdmhor a bhith misneachd clann sgoile gu bhith a’ smaoineachadh air dreuchd anns na meadhanan ge b’ e air cùlaibh no air beulaibh camera.”

Chan e càil às annas a th’ ann do sgoilearan Dhùn Omhain a bhith a’ cur film ghoirid ri chèile. Bha iad gu math soirbheachail an-uiridh le FilmG nuair a rinn iad dà fhilm dhan fharpais. Fhuair iad air a’ gheàrr-liosta airson Bhideo Ciùil as Fheàrr agus chaidh aithneachadh a thoirt do Alison Johnson mar chleasaiche air leth.

Tha an tidsear Gàidhlig aig Sgoil Ghrammar Dhùn Omhain, Laura Howitt, air bhoil gus am faigh iad air tòiseachadh leis an fharpais. Thuirt ise: “Tha sinne a’ meas FilmG mar chothrom air leth dhan chloinn agus tha e sònraichte math gu bheil leithid Dhaibhidh againn a thig dhan sgoil airson ar cuideachadh. Chan e a-mhàin gu bheil FilmG a’ toirt an cothrom do chlann barrachd ionnsachadh mu mar a nì iad filmichean mhath tha e fìor chudromach ann a bhith toirt cothrom dhaibh a bhith a’ cleachdadh na Gàidhlig ann an dòigh nàdarrach taobh a-muigh crìochan a’ chlas. Tha seo air leth cudromach ann an àitean far nach eil a’ Ghàidhlig ga bruidhinn gu làitheil mar a th’ againn an seo.”

‘S e “Gealladh” cuspair farpais na bliadhna-sa agus thathas an dòchas gum piobraich seo beachdan inntinneach gu leòr a-measg sean is òg agus gum bi e mar mheadhan air tàlantan cruthachail agus labhairteach a thoirt air adhart agus mu choinneamh a’ mhòr-shluaigh.

Tha Muireall Urchadan Manaidsear Trèanaidh FilmG air a dòigh gu bheil na bùthan-obrach air tòiseachadh, thuirt i: “Thairis air na mìosan ri thighinn tadhlaidh ar n-oidean air còrr math is fichead àrd-sgoil air feadh na dùthcha agus tha mi dhan làn bheachd gun cuidich iad na sgoilearan ann a bhith cruthachadh filmichean air leth. Tha sinne a’ faicinn bliadhna air a’ bhliadhna mar a tha òigridh a’ greimeachadh air teicneòlas ùr agus tha boil oirnn gus am faic sinn dè nì iad leis a’ chuspair seo.”

Tha FilmG a-nis fosgailte do dh’ òigridh agus inbhich fa leth agus thathas ag iarraidh filmichean eadar trì agus còig a mhionaidean de dh’ fhaid a chruthachadh. Tha an fharpais a’ tighinn gu crìch le fèis nan duaisean far am faicear rionnagan gu leòr bho shaoghal film agus TBh. Thèid taghadh de na filmichean as fheàrr an sealltainn aig grunn thachartasan eadar-dhealaichte air feadh na dùthcha thairis air na mìosan ri thighinn. Airson tuilleadh fiosrachaidh theirig gu làrach-lìn FilmG no an duilleag Facebook FilmG Alba.


2014 News Archive Tasglann Naidheachdan 2014

BBC ALBA festive highlightsClàr Nollaig agus Bliadhn’ Ùr BBC ALBA
Trad Awards ShortlistGeàrr-liosta Na Trads
Royal National Mòd 2014Mòd Nàiseanta Rìoghail 2014
Trad Awards 2014Duaisean na Trads 2014
FilmG WorkshopsBùth-obrach FilmG
BBC ALBA Autumn LaunchClar Foghair BBC ALBA
FilmG launched for a seventh yearFilmG ga chur air bhog
UK government funding increaseAn Riaghaltas a’ foillseachadh àrdachadh ri maoineachadh MG ALBA
Hebridean Celtic Festival - LiveFhèis Cheilteach Innse Gall - Beò
Media Skills online resourceGoireas Sgilean-Meadhanan air-loidhne
Aithisg Bhliadhnail agus Cunntasan MG ALBA 2013/14MG ALBA's Annual Report and Accounts 2013/14
Director of Development and PartnershipStiùiriche Leasachaidh agus Co-bhanntachd
Bannan premièrePremière Bannan
MG ALBA welcomes additional fundingMG ALBA a’ cur fàilte air maoin ùr
Celtic Media Festival AwardsDuaisean Celtic Media Festival
FilmG AwardsDuaisean FilmG
Celtic Media Festival shortlistGeàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
FilmG shortlists onlineGeàrr-liosta FilmG air-loidhne
FilmG films onlineFilmichean FilmG air-loidhne
Go JettersGo Jetters

2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman