GàidhligEnglish

News Naidheachdan

20 January 2014

NEW ONLINE CBEEBIES GEOGRAPHY GAME IS LAUNCHED IN GAELIC

A brand new online game has been launched by CBeebies with the aim of introducing children to the concept of geography in a fun and interesting way.

Go Jetters, which is available in Gaelic through the BBC website, is intended for four to six year old children and is designed to develop a range of educational values including vocabulary skills and knowledge of geography and worldwide places and people.

Characters Kyan, Xuli, Lars and Foz are four adventure-seeking superheroes who live high above the clouds, and love to explore new places all around planet Earth.

Mentored by a disco-loving unicorn named Ubercorn, the Go Jetters accept any mission and tackle challenges head on due to Grandmaster Glitch meddling with the world’s famous landmarks! It’s down to them to put things right and save the day, and restore the landmark back to its natural state.

Go Jetters is jam-packed with action, comedy, awesome gadgets, disco music and fascinating geography facts, offering pre-schoolers a unique, fun-filled introduction to geography and the wider world.

The educational value of Go Jetters is intended to help children to:
• Develop geographical vocabulary and knowledge
• Better imagine what our Earth looks like, and be able to name some places and geographical features
• Talk about and understand the idea of different people and places around the world
• Feel more confident about who they are and their place in the world

The game can be found here: www.bbc.co.uk/cbeebies/alba/games/go-jetters-alba

Go Jetters brings the number of CBeebies games available in Gaelic to 15 and these can be accessed through: www.bbc.co.uk/cbeebies/alba/games

20 Faoilleach 2014

GO JETTERS

Geama ùr CBeebies do chlann eadar 4 agus 6 bliadhna dh’aois a tha ri fhaighinn ann an Gàidhlig agus a tha ag amas air beagan tuigs’ a thoirt air cruinn-eòlas ann an dòigh a tha tarraingeach agus spòrsail.

Kyan, Xuli, Foz agus Lars: ceathrar Go Jetters a tha an tòir air fealla-dhà, a tha beò shuas anns na sgòthan agus is fìor thoigh leotha a bhith a’ siubhail air feadh an t-saoghail!

Le Ubercorn an aon-adharcach a’ cumail smachd orra, gabhaidh na Go Jetters ri misean sam bith agus thèid iad an sàs annta le bhith a’ lorg fuasglaidhean air duilgheadasan, ag obair còmhla agus a’ cruthachadh nithean ùra, feumail.

Anns gach geama tha droch-isean, Sàr-mhaighstir Glitch, a’ gabhail gnothaich agus a’ sgrios aon àite no sgìre ainmeil agus feumaidh na Go Jetters cùisean a chuir ceart agus an àite no an sgìre a shàbhaladh.

Tha geamannan Go Jetters loma-làn spòrs, fealla-dhà, nithean feumail ùra, ceòl diosgo agus tòrr mòr fiosrachaidh mu chruinn-eòlas – a’ tabhann deagh thoiseach-tòiseachaidh air a’ chuspair do chlann òga.

Tha Go Jetters a’ cur ri oideachadh na cloinne oir tha iad:
• ag ionnsachadh facail agus fiosrachadh co-cheangailte ri cruinn-eòlas
• a’ faighinn beachd air co ris a tha ar Cruinne-cè coltach, agus ag ionnsachadh mu na h-ainmean a th’ air diofar àiteachan agus feartan
• a’ bruidhinn mu agus a’ tuigse mu dhiofar dhaoine agus làraich an t-saoghail
• a’ fàs na misneachaile mu cò iad agus càite bheil iadsan a’ fuireach
• a’ toirt urram dhan Chruinne-cè agus a bhith a’ gabhail cùram airson na h-àrraineachd.

Gheibhear gu Go Jetters aig: www.bbc.co.uk/cbeebies/alba/games/go-jetters-alba

Le Go Jetters, tha 15 geamannan a-nise ri fhaighinn ann an Gàidhlig aig : www.bbc.co.uk/cbeebies/alba/games


2014 News Archive Tasglann Naidheachdan 2014

BBC ALBA festive highlightsClàr Nollaig agus Bliadhn’ Ùr BBC ALBA
Trad Awards ShortlistGeàrr-liosta Na Trads
Royal National Mòd 2014Mòd Nàiseanta Rìoghail 2014
Trad Awards 2014Duaisean na Trads 2014
FilmG WorkshopsBùth-obrach FilmG
BBC ALBA Autumn LaunchClar Foghair BBC ALBA
FilmG launched for a seventh yearFilmG ga chur air bhog
UK government funding increaseAn Riaghaltas a’ foillseachadh àrdachadh ri maoineachadh MG ALBA
Hebridean Celtic Festival - LiveFhèis Cheilteach Innse Gall - Beò
Media Skills online resourceGoireas Sgilean-Meadhanan air-loidhne
Aithisg Bhliadhnail agus Cunntasan MG ALBA 2013/14MG ALBA's Annual Report and Accounts 2013/14
Director of Development and PartnershipStiùiriche Leasachaidh agus Co-bhanntachd
Bannan premièrePremière Bannan
MG ALBA welcomes additional fundingMG ALBA a’ cur fàilte air maoin ùr
Celtic Media Festival AwardsDuaisean Celtic Media Festival
FilmG AwardsDuaisean FilmG
Celtic Media Festival shortlistGeàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
FilmG shortlists onlineGeàrr-liosta FilmG air-loidhne
FilmG films onlineFilmichean FilmG air-loidhne
Go JettersGo Jetters

2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman