GàidhligEnglish

News Naidheachdan

6 October 2014

CONTINUING SPONSORSHIP CONFIRMED AS TRAD AWARDS 2014 LAUNCHED

Robert Robertson

MG ALBA (The Gaelic Media Service) has announced that it is to continue its support as title sponsors of the Scots Trad Music Awards (Na Trads) which has today (Monday 6 October) launched it search for the top Traditional and Gaelic Music talent of 2014.

Now in their 12th year the MG ALBA Scots Trad Music Awards, organised by Hands up for Trad, seek public nominations across 16 categories including Gaelic Singer of the Year, Venue of the Year, Community Project of the Year and Event of the Year.

Nominations for the 2014 MG ALBA Scots Trad Music Awards are now open and will remain open until Monday 17 October. Nominations can be made on www.surveymonkey.com/s/tradawards2014

Simon Thoumire, Creative Director for Hands up for Trad warmly welcomed the continuing support of MG ALBA, saying: “It’s fantastic that MG ALBA has once again agreed to continue its sponsorship of the Scots Trad Music Awards for this year’s awards. We have worked very closely with MG ALBA since their first involvement in 2008 and working together we have been able to showcase the very best of Scottish traditional music and Gaelic Music and Song to new audiences. We look forward to working with MG ALBA once again as we take the awards to Inverness in 2014.”

Donald Campbell, Chief Executive of MG ALBA said: “The Scots Trad Music Awards recognise excellence and MG ALBA is delighted once again to be supporting the awards for 2014. The awards are widely recognised as being a celebration of the best of the Scottish Traditional and Gaelic Music and Song talent and we very much look forward to working with Hands up for Trad for the 2014 event in Inverness!”

The MG ALBA Scots Trad Music Awards 2014 will be presented at a star-studded Gala event to be held in Inverness on Friday 13 December which will feature a host of stars including Shooglenifty, Fiddlers Bid, Na h-Òganaich and Ceòl nam Fèis. Tickets for the Awards night can be purchased via www.scotstradmusicawards.com from 8th October or from Eden Court Box Office on 01463 234234.

This week could see MG ALBA and Hands up for Trad celebrating the success of their partnership at the Scottish Event Awards 2014 where the Trad Awards have been nominated in the Best Cultural and Best Traditional categories. These awards take place on Wednesday 8 October in Glasgow.

Both MG ALBA and Hands up for Trad are also nominated for Na Trads in the Arts and Business Scotland Awards 2014 which will be presented on Friday 24 October.

6 Dàmhair 2014

TAIC MG ALBA A’ LEANTAINN AIRSON DUAISEAN NA TRADS

Robert Robertson

Tha MG ALBA air naidheachd fhoillseachadh an-diugh (Diluain 6mh) gu bheil iad gu bhith mar phrìomh chompanaidh ghoistidh air Duaisean Ceòl Traidiseanta na h-Alba 2014 (Na Trads), a ghabhas àite ann an Inbhir Nis san Dùbhlachd.

’S e seo an 12mh bliadhna de Na Trads a tha a-nis a’ lorg mholaidhean bhon phobaill airson Duaisean 2014 thairis air 16 gnè le Seinneadair Gàidhlig na Bliadhna, Tachartas na Bliadhna agus Pròiseact Coimhearsnachd na Bliadhna nam measg.

Faodaidh na molaidhean a chur tro www.surveymonkey.com/s/tradawards2014 suas gu Diluain 17mh Dàmhair.

Thuirt Simon Thoumire, Stiùiriche Chruthachail Hands up for Trad: “Tha a miorbhaileach math gu bheil MG ALBA a’ leantainn le taic a-rithist airson Duaisean Na Trads am-bliadhna. Bho 2008, tha sinn fhèin agus MG ALBA air a bhith ag obrachadh gu math dlùth ri chèile airson ceòl traidiseanta, obair na luchd-ciùil agus seinneadairean na Gàidhlig a thoirt gu luchd-èisteachd ùr. Tha Hands up for Trad a’ coimhead air adhart gu mòr ri bhith ag obair còmhla ri MG ALBA ann an Inbhir Nis airson duaisean am-bliadhna.”

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-Oifigear MG ALBA: “Tha Duaisean Na Trads ag aithneachadh tàlant ag fìor àrd ìre agus tha sinne aig MG ALBA toilichte a bhith a’ toirt taic goistidheachd gu Na Trads airson Duaisean 2014 agus a bhith ag obair còmhla a-rithist am-bliadhna.”

Thèid oidhche Duaisean Na Trads MG ALBA a chumail ann an Inbhir Nis air Disathairne 13 Dùbhlachd le tachartas sònraichte far am bi Cruinn, Shooglenifty agus Ceòl nam Feis am measg na bhios a’ cluich beò air an oidhche. Gheibhear tiocaidean as dèidh 8mh Dàmhair agus tuilleadh fiosrachaidh air www.scotstradmusicawards.com no air 01463 234234.

Tha MG ALBA agus Hands up for Trad air ainmeachadh air geàrr-liosta Duaisean Tachartasan na h-Alba 2014 airson Tachartas Culturach As Fheàrr agus Tachartas Traidiseanta na Bliadhna agus thèid na duaisean seo a thoirt seachad ann an Glaschu air Diciadain 8 Dàmhair.

Tha Na Trads cuideachd air geàrr-liosta airson Duaisean na-Ealain & Gnìomhachais Alba agus thèid oidhche nan duaisean seo air adhart air Dihaoine 24 Dàmhair.


2014 News Archive Tasglann Naidheachdan 2014

BBC ALBA festive highlightsClàr Nollaig agus Bliadhn’ Ùr BBC ALBA
Trad Awards ShortlistGeàrr-liosta Na Trads
Royal National Mòd 2014Mòd Nàiseanta Rìoghail 2014
Trad Awards 2014Duaisean na Trads 2014
FilmG WorkshopsBùth-obrach FilmG
BBC ALBA Autumn LaunchClar Foghair BBC ALBA
FilmG launched for a seventh yearFilmG ga chur air bhog
UK government funding increaseAn Riaghaltas a’ foillseachadh àrdachadh ri maoineachadh MG ALBA
Hebridean Celtic Festival - LiveFhèis Cheilteach Innse Gall - Beò
Media Skills online resourceGoireas Sgilean-Meadhanan air-loidhne
Aithisg Bhliadhnail agus Cunntasan MG ALBA 2013/14MG ALBA's Annual Report and Accounts 2013/14
Director of Development and PartnershipStiùiriche Leasachaidh agus Co-bhanntachd
Bannan premièrePremière Bannan
MG ALBA welcomes additional fundingMG ALBA a’ cur fàilte air maoin ùr
Celtic Media Festival AwardsDuaisean Celtic Media Festival
FilmG AwardsDuaisean FilmG
Celtic Media Festival shortlistGeàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
FilmG shortlists onlineGeàrr-liosta FilmG air-loidhne
FilmG films onlineFilmichean FilmG air-loidhne
Go JettersGo Jetters

2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman