GàidhligEnglish

News Naidheachdan

17 February 2016

MG ALBA SUPPORTS ASPIRING INDUSTRY PROFESSIONALS

MG ALBA (The Gaelic Media Service) is offering current and aspiring Gaelic media industry professionals the opportunity to participate in the Celtic Media Festival 2016 which takes place in Dungarvan, Waterford from 20 – 22 April.

Five bursaries are to be made available to individuals between 18–30 years of age looking to pursue a career in Gaelic media or individuals and freelancers currently working with an independent production company that is involved in the making of Gaelic programmes for BBC ALBA.

The grants available will cover the registration fee for the festival, accommodation throughout the event plus cost of travel to the Celtic Media Festival.

Iseabail Mactaggart, MG ALBA Director of Development and Partnerships said “The Celtic Media Festival is a key networking and knowledge sharing event for media practitioners from the various Celtic nations and regions.

“We are keen to ensure that the next generation of Gaelic media professionals have the opportunity to attend this festival to learn from some of the most experienced media professionals in the Celtic countries and also from countries further afield such as Australia and New Zealand. MG ALBA is ambitious for the growth of its supply sector, and we hope that this festival will inspire future generations of Gaelic media professionals to adapt an international outlook from the outset.

“MG ALBA was recognised in 2015 as an Investor in Young People and we continue to build upon our objective of nurturing future generations through initiatives such as the Celtic Media Festival bursary, via the FilmG (www.filmg.co.uk) project and short film competition, as well as sponsored placements within the creative sector.”

Previous attendees include Vicky Kilgour who is currently employed by Bees Nees Media, making programmes for BBC ALBA and TG4, and who debuted on BBC ALBA as a presenter on the Tiree Music Festival last year. Vicky Kilgour said: "I was delighted that MG ALBA afforded me the opportunity to attend the Celtic Media Festival. Attending an event like that, and having the opportunity to make contact with and learn from professionals in other countries who work at various levels in the industry, was a great stepping stone for my career development. I was able to quiz them about how they got to where they are, and the sessions offered a Celtic wide perspective on issues to do with broadcasting in general, but particularly minority language broadcasting.”

The Celtic Media Festival, which was first staged in the Western Isles in 1980, is an annual three-day event and the 37th Festival in Dungarvan has seen a record-breaking 510 entries being submitted.

Anyone interested in the bursary support from MG ALBA should email eilean.green@mgalba.com for an application form which must be submitted by 5pm on Friday 4 March.

17 Gearran 2016

MG ALBA A’ BROSNACHADH PROIFEISEANTAICH AN AMA RI TEACHD

Tha MG ALBA (Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig) a’ tabhann taic do phroifeiseantaich an ama ri teachd a bhith an làthair còmhla riutha aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016 ann an Dùn Garbhàn, Èirinn bho 20-22 Giblean.

Tha bursaraidhean ann airson còignear eadar aois 18 agus 30 a tha airson dreuchdan a thoirt a-mach sna meadhanan Gàidhlig no a tha mu thràth ag obair airson companaidhean riochdachaidh neo-eisimeileach a bhios a’ riochdachadh phrògraman airson BBC ALBA.

Thèid cosgaisean siubhail, àite-fuirich agus clàradh aig a’ chòignear a phàigheadh.

Thuirt Iseabail Nic an t-Sagairt, Stiùiriche Leasachaidh agus Co-bhanntachd MG ALBA: “Tha Fèis nam Meadhanan Ceilteach cudromach mar thachartas far am faigh daoine a tha ag obair sna meadhanan ann an diofair dhùthchannan Cheilteach cothrom a thighinn còmhla. Tha MG ALBA airson gum faigh an ath ghinealach de chraoladairean Gàidhlig cothrom an fhèis a fhrithealadh airson ionnsachadh bho chuid den fheadhainn as eòlaiche anns a’ ghnìomhachas anns na dùthchannan Ceilteach agus cuideachd ann an New Zealand agus Astràilia. Tha MG ALBA cuideachd airson gum bi fàs eadar-nàiseanta sa ghnìomhachas agus tha sinn den bheachd le bhith an làthair aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach gur e cothrom math a th’ ann sealladh eadar-nàiseanta a thoirt dhaibh bhon toiseach.”

“An-uiridh fhuair MG ALBA aithne tro Creideas nar Cosnaichean Òga aig ìre Airgid airson an obair a tha sinn a’ dèanamh le bith a’ brosnachadh agus a’ leasachadh an òigridh agus tha sinn a’ leantainn air sin le bhith a’ tabhann taic airson Fèis nam Meadhanan Ceilteach - tro fharpais FilmG (www.filmg.co.uk) agus le bhith a’ cuideachadh greisean-gnìomhachais fhaighinn do dhaoine san roinn chruthachail.”

Am measg na tha air taic fhaighinn airson a bhith an làthair aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach roimhe tha Vicky Kilgour a tha a-nis ag obair le Bees Nees Media, companaidh a bhios a’ riochdachadh phrògraman airson BBC ALBA agus TG4. Bha Vicky na neach-lìbhrigidh airson a’ chiad uair air BBC ALBA an-uiridh, a’ lìbhrigeadh sreath phrògraman bho Fhèis Chiùil Thiriodh. Thuirt Vicky: “Bha mi uabhasach toilichte an cothrom fhaighinn a bhith an làthair còmhla ri MG ALBA aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach roimhe. ’S e ceum mòr air adhart dhomhsa a bh’ ann a bhith còmhla ris an sgioba aig fèis mar sin agus a bhith a’ cur eòlas air proifeiseantaich à dùthchannan agus rinn e feum mhòr dhomh a bhith a’ bruidhinn riutha agus ceistean a chur orra. Cuideachd tha e feumail a bhith an làthair aig na diofar sheiseanan air diofar chuspairean co-cheangailte le craoladh anns an fharsaingeachd ach gu sònraichte craoladh sna mion-chànain.”

Chaidh a’ chiad Fèis nam Meadhanan Ceilteach a chumail anns na h-Eileanan an Iar ann an 1980 agus thèid an 37mh Fhèis a chumail ann an Dùn Garbhàn le 510 iarrtasan air a thighinn a-steach – an àireamh as motha a-riamh airson na Fèise.

Bu chòir duine le ùidh, post-dealain a chur gu eilean.green@mgalba.com airson bileag-iarrtais. Feumaidh na h-iarrtasan a bhith aig MG ALBA ro 5f air Dihaoine 4 Màrt.


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman