GàidhligEnglish

News Naidheachdan

17 August 2016

STATEMENT BY MG ALBA ON BBC TRUST REVIEW

MG ALBA, the Gaelic Media Service, has issued the following statement following today’s publication of the review of BBC nations' news and radio services by the BBC Trust.

MG ALBA chief executive Donald Campbell said: “It is pleasing that the BBC Trust has recognised both the creative and educational value of BBC ALBA and acknowledged the praise the channel and Radio nan Gàidheal receives from a wide spectrum of audiences, especially from our core Gaelic viewers. We have been consistent in our view that the BBC should provide 10 hours of original programming per week to BBC ALBA which would provide parity for the channel with S4C in Wales.

“By doing so, we would be in a position to tackle the high repeat rate on the channel whilst building momentum in the wider creative sector in Scotland. We believe the 10 hours can be achieved in innovative and cost-effective ways and we look forward to discussing this with the BBC as recommended by the Trust.”

17 Lùnastal 2016

AITHRIS BHO MG ALBA AIR LÈIRMHEAS URRAS A’ BhBC

Tha MG ALBA air an aithris a leanas fhoillseachadh a’ leantainn lèirmheas a’ BhBC air seirbheisean naidheachdan agus rèidio le Urras a’ BhBC a chaidh fhoillseachadh an-diugh.

Thuirt Àrd-Oifigear MG ALBA, Dòmhnall Caimbeul: “The e na thlachd gu bheil Urras a’ BhBC air aithne a thoirt do luach cruthachail agus foghlaim BBC ALBA agus aithne don mholadh a tha an t-seanail agus Radio nan Gàidheal a’ faighinn bho luchd-amhairc farsaing, gu h-àraidh bho ar prìomh luchd-amhairc. Tha sinn air a bhith daingeann nar beachd gum bu chòir am BBC 10 uairean a thìde de phrògraman ùra a thoirt do BhBC ALBA gach seachdain a bheireadh co-ionannachd ris an t-seanail Chuimreach, S4C.

“Nan tachradh seo, bhiodh sinn air chomas an ìre àrd de ath-chraolaidhean a lùghdachadh fhad ’s aig an aon àm a’ cur ris an roinn chruthachail ann an Alba. Thathas den bheachd gu bheil e comasach na 10 uairean a thìde seo a choileanadh ann an dòighean ùr-ghnàthach agus èifeachdach agus thathas a’ coimhead air adhart ri seo a dheasbad leis a’ BhBC mar a chaidh a mholadh leis an Urras”.


2016 News Archive Tasglann Naidheachdan 2016

Mòd Vlog winnersBuannaichean Vlog a’ Mhòid
FilmG 2017FilmG 2017
Celtic Formats Pilot Scheme 2016/17Sgeama pìleat Fòrmatan Ceilteach 2016/17
Big Gaelic SurveySuirbhidh Mhòr na Gàidhlig
Gaelic writers' surveyBeachdan gan sireadh air leasachadh tàlant sgrìobhadh
Strategic team reinforcing commitment to Gaelic BroadcastingSgioba ro-innleachdail a' daingneachadh dealas go Chraoladh Gàidhlig
Vlog a’ Mhòid / Mòd VlogVlog a’ Mhòid
Bannan - international audiencesBannan - luchd-amhairc eadar-nàiseanta
Charter reference to Gaelic broadcasting welcomedFàilte air iomradh sa Chairt Rìoghail air craoladh Gàidhlig
BBC ALBA Head Of Content set for new role at TG4Ceannard Phrògraman BBC ALBA air ainmeachadh mar Cheannard ùr TG4
BBC ALBA - new schedule of programmes for Autumn 2016BBC ALBA - clàr ùr de phrògraman airson Foghar 2016
Political support for Gaelic broadcasting remains wide-ranging and strongTaic làidir ann bho air feadh na roinn phoilitigeach airson craoladh Gàidhlig
Demand for increased resources for BBC ALBAIarrtas airson BBC ALBA nas trease
Annual Report 2015-16Aithisg bhliadhnail 2015-16
BBC ALBA success at the RTS Scotland AwardsSoirbheachas aig Duaisean RTS Alba
BBC Charter ReviewCairt Rìoghail A’ BhBC
Ofcom appointed two new MG ALBA Board membersDà bhall ùr air an ainmeachadh air Bòrd MG ALBA
MG ALBA TV Writing Scholarship for Gaelic SpeakersCothroman Sgoilearachd MG ALBA ann an Sgrìobhadh Ficsean airson luchd-labhairt na Gàidhlig
Little by Little, has been redesigned as new on LearnGaelic.ScotTha làrach-lìn Beag air Bheag air a cur air bhog às ùr air LearnGaelic.Scot
MG ALBA supports Gaelic media apprenticeshipMG ALBA a’ gabhail pàirt ann an sgeama preantasachd ùr
BBC Radio nan Gàidheal celebrating double success at the Celtic Media Festival 2016BBC Radio nan Gàidheal air dà dhuais a bhuannachadh aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
3 BBC ALBA programmes shortlisted in RTS Scotland awards3 prògraman BBC ALBA air geàrr-liosta duaisean RTS
BBC ALBA is set to move up the EPGBBC ALBA a' gluasad suas an EPG
The Best Place to Work in TV 2016Àite as fheàrr a bhith ag obair ann an telebhisein 2016
Celtic Media Festival ShortlistGeàrr-Liost Fèis nam Meadhanan Ceilteach
HAMISHHAMISH
Celtic Media Festival 2016Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
FilmG online streamFilmG ga chraoladh beò
Live CurlingCroladh beò

2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman