GàidhligEnglish

News Naidheachdan

8 June 2016

CALL FOR SUBMISSIONS FOR NEW GAELIC PLAY COMMISSION AND PRODUCTION

A group of Scotland’s leading creative organisations have joined forces for the commissioning of a new Gaelic production.

The National Theatre of Scotland in partnership with A Play, A Pie and A Pint, MG ALBA and BBC ALBA, supported by Bòrd na Gàidhlig, are pleased to announce an exciting stage production opportunity.

The bodies are inviting proposals for a new Gaelic language play or existing unproduced Gaelic language play, which fit the following criteria, for a commission and production at Òran Mòr's A Play, A Pie and A Pint, in spring 2017.

Guidelines

 • • The play must be inspired by the word: Miann/Desire
 • • It can be any genre: drama, comedy drama etc… but please refer to the information on A Play, A Pie and A Pint below
 • • The play must be between 45-50mins in playing length
 • • For up to 3 performers
 • • The selected play/proposal, will be commissioned in July 2016, for production in the week commencing 20th February 2017 . Rehearsals begin w/c 30 January 2017
 • • Deadline for submissions is midnight on June 30th 2016

The selected play/proposal will be co-commissioned by the National Theatre of Scotland and MG ALBA, securing stage rights for the National Theatre of Scotland and including an enhanced fee to secure broadcast media rights.

Caroline Newall, Director of Artistic Development, National Theatre Scotland, said: “We are really pleased to be working with A Play, A Pie and A Pint again on the production of a new Gaelic drama, following the successful co-production of Whisky Galore/Uisge-Beatha Gu Leòr by Iain Finlay MacLeod in 2015. This is the first time we will have collaborated with MG ALBA and BBC ALBA, and are delighted to join forces to collectively increase commission and production opportunities for Scotland’s contemporary Gaelic writers and plays.”

Iseabail Mactaggart, Director of Development and Partnership at MG ALBA, said: “MG ALBA is committed to nurturing the next generation of Gaelic writing talent and it is pleasing to have this opportunity to work with our fellow creative bodies for the formation of a new Gaelic play.

“The writer behind the winning proposal will have the chance to move their ideas from paper to stage and work with some inspirational figures in the process. It is also hoped that after the stage-play has taken place that there may be an opportunity to move the idea onto a broadcast platform.

“As has been demonstrated by MG ALBA’s backing for young writers on BBC ALBA’s Bannan and our support for industry training and education, there are opportunities for aspiring creative talent to gain a foothold in the sector and we hope this latest initiative will provide another opportunity for a talented writer to make their mark.”

Making a Submission

8 Ògmhios 2016

COTHROM AIRSON COIMISEAN DEALBH-CHLUICH ÙIR

Tha Tèatar Nàiseanta na h-Alba, an co-bhoinn ri A Play, A Pie and A Pint, MG ALBA agus BBC ALBA, le taic bho Bhòrd na Gàidhlig, a’ tabhann cothrom dealbh-chluich ùir a riochdachadh.

Tha sinn a’ sireadh thagraidhean airson dealbh-chluich ùir ann an Gàidhlig no airson dealbh-chluich Ghàidhlig nach deach fhathast a riochdachadh, a tha a’ freagairt air na slatan-tomhais a leanas agus airson a riochdachadh aig A Play, A Pie and A Pint aig an Òran Mòr, as t-Earrach 2017.

Stiùireadh

 • • Feumaidh an dealbh-chluich a bhith brosnaichte leis an fhacal: Miann
 • • Faodaidh e a bhith ann an gnè sam bith: dràma, dràma comadaidh msaa…ach gabhaibh aire air an fhiosrachadh mu A Play, A Pie and A Pint gu h-ìseal
 • • Feumaidh an dealbh-chluich a bhith eadar 45-50m a dh’fhaid
 • • Airson suas ri 3 cleasaichean
 • • Thèid an dealbh-chluich a choimiseanadh san Iuchar 2016 airson a thaisbeanadh san t-seachdain a’ tòiseachadh 20 Gearran 2017. Thèid ruith-thairis a dhèanamh san t-seachdain a’ tòiseachadh 30 Faoilleach 2017.
 • • Ceann-là airson tagraidhean: meadhan oidhche, 30 Ògmhios 2016

Thèid an dealbh-chluich a cho-choimeasanadh le Tèatar Nàiseanta na h-Alba agus MG ALBA, a’ dìon chòraichean stèidse airson Tèatar Nàiseanta na h-Alba, le maoin airson còraichean mheadhanan craolaidh a ghleidheadh cuideachd.

Thuirt Caroline Newall, Stiùiriche Leasachadh Ealain, Tèatar Nàiseanta na h-Alba: “Tha sinn air leth toilichte a bhith ag obair cuide ri A Play, A Pie and A Pint a-rithist agus air riochdachadh dràma Gàidhlig ùr, a’ leantainn air a’ cho-riochdachadh shoirbheachail de Whisky Galore/Uisge-Beatha Gu Leòr le Iain Finlay MacLeòid ann an 2015. ’S e seo a’ chiad uair a tha sinn air co-obrachadh le MG ALBA agus BBC ALBA agus tha sinn cho toilichte a bhith ag obair còmhla gus àrdachadh a dhèanamh ann an cothroman coimiseanaidh agus riochdachaidh airson sgrìobhadairean agus deilbh-chluich co-aimsireil Gàidhlig.”

Thuirt Iseabail Nic an t-Sagairt, Stiùiriche Leasachaidh agus Co-bhanntachdan MG ALBA: “Tha MG ALBA dealasach a thaobh a bhith ag àrach an ath ghinealach de luchd-sgrìobhaidh Gàidhlig tàlantach agus tha e taitneach an cothrom seo a bhith againn obrachadh le ar co-obraichean cruthachail ann a bhith a’ cruthachadh dealbh-chluich Ghàidhlig ùir.

“Bidh cothrom aig an sgrìobhadair soirbheachail na smuaintean aca fhaighinn bhon duilleig chun àrd-ùrlair fhad ’s aig an t-aon àm obrachadh le daoine brosnachail. Tha e an dòchas an dèidh na dealbh-cluiche gum bi cothrom ann am beachd fhaighinn gu ùrlar craolaidh.

“Tha fianais againn le MG ALBA a’ cur taic ri sgrìobhadairean òga air dràma BBC ALBA, Bannan, agus ar taic airson trèanadh agus foghlam gnìomhachais, gu bheil cothroman ann dhaibhsan aig a bheil tàlant ceum fhaighinn a-staigh air a’ ghnìomhachas agus thathas an dòchas gum bi an iomairt seo na cothrom eile do sgrìobhadair tàlantach eile adhartas a dhèanamh.”

A’ cur a-steach tagradh


2016 News Archive Tasglann Naidheachdan 2016

Mòd Vlog winnersBuannaichean Vlog a’ Mhòid
FilmG 2017FilmG 2017
Celtic Formats Pilot Scheme 2016/17Sgeama pìleat Fòrmatan Ceilteach 2016/17
Big Gaelic SurveySuirbhidh Mhòr na Gàidhlig
Gaelic writers' surveyBeachdan gan sireadh air leasachadh tàlant sgrìobhadh
Strategic team reinforcing commitment to Gaelic BroadcastingSgioba ro-innleachdail a' daingneachadh dealas go Chraoladh Gàidhlig
Vlog a’ Mhòid / Mòd VlogVlog a’ Mhòid
Bannan - international audiencesBannan - luchd-amhairc eadar-nàiseanta
Charter reference to Gaelic broadcasting welcomedFàilte air iomradh sa Chairt Rìoghail air craoladh Gàidhlig
BBC ALBA Head Of Content set for new role at TG4Ceannard Phrògraman BBC ALBA air ainmeachadh mar Cheannard ùr TG4
BBC ALBA - new schedule of programmes for Autumn 2016BBC ALBA - clàr ùr de phrògraman airson Foghar 2016
Political support for Gaelic broadcasting remains wide-ranging and strongTaic làidir ann bho air feadh na roinn phoilitigeach airson craoladh Gàidhlig
Demand for increased resources for BBC ALBAIarrtas airson BBC ALBA nas trease
Annual Report 2015-16Aithisg bhliadhnail 2015-16
BBC ALBA success at the RTS Scotland AwardsSoirbheachas aig Duaisean RTS Alba
BBC Charter ReviewCairt Rìoghail A’ BhBC
Ofcom appointed two new MG ALBA Board membersDà bhall ùr air an ainmeachadh air Bòrd MG ALBA
MG ALBA TV Writing Scholarship for Gaelic SpeakersCothroman Sgoilearachd MG ALBA ann an Sgrìobhadh Ficsean airson luchd-labhairt na Gàidhlig
Little by Little, has been redesigned as new on LearnGaelic.ScotTha làrach-lìn Beag air Bheag air a cur air bhog às ùr air LearnGaelic.Scot
MG ALBA supports Gaelic media apprenticeshipMG ALBA a’ gabhail pàirt ann an sgeama preantasachd ùr
BBC Radio nan Gàidheal celebrating double success at the Celtic Media Festival 2016BBC Radio nan Gàidheal air dà dhuais a bhuannachadh aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
3 BBC ALBA programmes shortlisted in RTS Scotland awards3 prògraman BBC ALBA air geàrr-liosta duaisean RTS
BBC ALBA is set to move up the EPGBBC ALBA a' gluasad suas an EPG
The Best Place to Work in TV 2016Àite as fheàrr a bhith ag obair ann an telebhisein 2016
Celtic Media Festival ShortlistGeàrr-Liost Fèis nam Meadhanan Ceilteach
HAMISHHAMISH
Celtic Media Festival 2016Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
FilmG online streamFilmG ga chraoladh beò
Live CurlingCroladh beò

2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman