GàidhligEnglish

News Naidheachdan

6 December 2016

MÒD VLOG CHAMPIONS ARE CROWNED

vlogger Calum Maclean presenting Beth Campbell, winner in the young person’s single vlog category of MG ALBA’s Mòd vlogging competition, with her GoPro camera

The winners of MG ALBA’s Mòd vlogging competition have been announced.

Thirty nine entries – 17 from young people and 22 from adults – were submitted to the Vlog a’ Mhòid/Mod Vlog competition, which asked for short video blogs about the Mòd from anyone participating in any way whether it be as a performer, TV viewer, radio listener, competition adjudicator or Mòd supporter. Each category winner receives the prize of a GoPro camera.

Winner in the young person’s single vlog category was Beth, 11, from Kilmaluag on the Isle of Skye with her vlog entitled Clann Thròndairnis aig Mòd nan Eilean Siar 2016. Beth was part of a group called Clann Thròndairnis, who competed in several competitions at the Mòd, and her vlog tells the story of their journey to Stornoway, the group competing and the prizes they won. The judges particularly praised her ability to communicate her story in such a fun and vibrant way, using video effects and pictures to enhance her vlog.

In second place was Matthew age nine from Edinburgh, whilst brothers Ewan and Andrew 13 and 10 respectively, from Laide couldn’t be separated and scooped joint third place.

In the young person’s vlog series category, friends Katie and Breagha, both 10 years old, from Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis, were crowned winners with an impressive series that told their entire Mòd story, including some excursions around Lewis and Harris, and ending with their ferry journey home. The last vlog in their series can be viewed here.

Second and third place respectively went to brothers Rufus and Felix (eight and five) from Oban, who both based their series on the journey to Stornoway, concluding with their competitions. In particular, judges praised Rufus for his creativity in his Bàrdachd Rufus vlog where he recites his Mòd poem in different places as he makes his way to Stornoway. In the adult categories, Ricky Hannaway and Alison MacRae, friends from the Isle of Lewis, made a humorous series of vlogs about the Mòd and the judges liked their entries Abair Sealladh! so much that not only did they win best adult series, but also best adult single vlog with Alison’s Sabotage Seòlta / Cunning Sabotage.

The friends are members of rival choirs and their series delves into the rivalry between them when the Mòd comes around. The judges were unanimous when choosing the winning single vlog in which Alison gets her own back on Ricky for spying on her choir. The vlog in which Alison impersonates the conductor of the other choir to sabotage their rehearsal was funny, well scripted and well planned.

Joy Dunlop, a self-confessed Mòd geek, gave an overview of her Mòd as judge and competitor. Her second vlog in which she shows her journey to Stornoway was praised by the judges and got second place in the single vlog category and her series was awarded second place overall.

Marcas Mac an Tuairneir’s series of seven vlogs was awarded third place and a vlog by Na Cardigans – friends Hannah, Caitlin and Eilish was awarded third in the adult singe vlog category.

Calum Maclean, vlogger on BBC The Social, judged the competition, along with highly regarded singer and teacher, Sineag MacIntyre and Alison Bruce, An Comunn Gaidhealach development officer.

Calum said: “The vlogs that were received in the Vlog a Mhòid competition were really creative, imaginative and personal. Some made us laugh, some made us think, and some inspired us. We were amazed at how different they all were – giving a great overview of Mòd life.

“Those making their very first vlogs should be especially commended. Ultimately we, as judges, found it very difficult to decide between them – all the vloggers should be proud of their efforts.”

Iseabail MacTaggart, MG ALBA’s Director of Strategy and Partnership, said: “We were delighted with the quality of the vlogs across the competition, both in creative ideas and execution of filming and editing. It was clear that Mòd goers’ imaginations were fired up. We look forward to seeing more in the future!”

6 Dùbhlachd 2016

GAISGICH VLOG A’ MHÒID AIR AN CRÙNADH

am vlogair Calum MacIlleathain a’ toirt an duais de chamara GoPro do Beth Campbell, a bhuannaich roinn vlog singilte na h-òigridh ann am farpais Vlog a’ Mhòid aig MG ALBA

Chaidh an fheadhainn a bhuannaich farpais Vlog a’ Mhòid ainmeachadh.

Chuir trithead ’s a naoi a-steach vlog airson farpais Vlog a’ Mhòid – 17 bho dhaoine òga agus 22 bho inbhich. Bhathar ag iarraidh air na farpaisich vlogan goirid bhidio mun Mhòd ullachadh. Dh’fhaodadh na vlogan a bhith air an ullachadh le neach-com-pàirteachaidh, neach-amhairc teilebhisein, neach-èisteachd rèidio, britheamh no neach-taic a’ Mhòid. Bidh an neach a bha soirbheachail anns gach roinn a’ faighinn duais de chamara GoPro.

B’ e an tè a bhuannaich ann an roinn na h-òigridh, Beth, 11, bho Chille Moluaig san Eilean Sgitheanach leis a’ vlog Clann Thròndairnis aig Mòd nan Eilean Siar 2016. Bha Beth mar phàirt den bhuidheann Clann Thròndairnis, a ghabh pàirt ann an grunnan fharpais aig a’ Mhòd. Tha a’ vlog aice ag innse mun turas a Steòrnabhagh, na farpaisean anns an robh iad agus na duaisean a bhuannaich iad. Mhol na britheamhan gu h-àraidh an comas a bha aice a sgeulachd innse ann an dòigh a bha èibhinn agus inntinneach, a’ cleachdadh goireasan bhidio agus dealbhan gus cur ris a’ vlog aice.

San dàrna àite bha Mata, aois naoi à Dùn Èideann, agus cha b’ urrainnear sgaradh a dhèanamh eadar an dithis bhràithrean Eòghainn agus Anndra Cuimeanach, aois 13 agus 10, à Laide. Fhuair an dithis aca an treas duais.

Ann an roinn sreath vlog na h-òigridh, bhuannaich na bana-charaidean Ceitidh agus Breagha, le chèile 10 bliadhna a dh’aois, bho Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis. Rinn iad sreath drùidhteach a bha ag innse mun turas chun a’ Mhòid, a bha a’ gabhail a-steach cuairtean air feadh Leòdhais agus na Hearadh. a’ crìochnachadh len slighe dhachaigh air an aiseag. Faodar an vlog mu dheireadh san t-sreath aca fhaicinn an seo.

Chaidh an dàrna agus an treas duais gu na bràithrean Rufus agus Felix (ochd agus còig) às an Òban, a stèidhich an sreathan air an turas a Steòrnabhagh, a’ crìochnachadh leis na farpaisean aca. Rinn na britheamhan moladh mòr air cruthaileachd Rufus na vlog Bàrdachd Rufus far a bheil e ag aithris a phìos bàrdachd airson a’ Mhòid ann an àitean eadar-dhealaichte agus e air a shighe a Steòrnabhagh.

Ann an roinnean nan inbheach, rinn Ricky Hannaway agus Alison Nicrath, caraidean bho Eilean Leòdhais, sreath vlogan èibhinn mun Mhòd agus chòrd an obair aca Abair Sealladh! cho mòr ris na britheamhan gun do bhuannaich iad chan e a-mhàin sreath vlog inbheach as fheàrr, ach cuideachd am vlog inbheach singilte as fheàrr Sabotage Seòlta a rinn Alison.

Tha na caraidean nam buill de chòisirean a bhios a’ strì an aghaidh a’ chèile agus tha an t-sreath a rinn iad a’ beantainn ris an t-strì a bhios eatorra aig àm a’ Mhòid. Thagh na britheamhan gu h-aon ghuthach am blog sìngilte a rinn Alison anns an robh i ag innse mun dòigh san robh Ricky a’ farchluais air a’ chòisir aice-se. Bha am vlog san robh Alison a’ leigeil oirre gur i stiùiriche a’ choisir eile gus an ullachadh aca a mhilleadh, èibhinn, air a dheagh sgriobtadh agus air a dheagh ullachadh.

Thug Joy Dunlop, a tha ag aideachadh gu bheil i air leth dèidheil air a’ Mhòd, dealbh seachad air a’ Mhòd anns an robh i an dà chuid na britheamh agus na farpaisiche. Rinn na britheamhan moladh air an dàrna vlog aice anns an robh i a’ dèanamh inneas air a turas gu Steòrnabhagh. Fhuair i an dàrna duais ann an roinn a’ vlog shingilte agus an dàrna duais leis an t-sreath aice.

Fhuair an t-sreath de sheachd vlogan aig Marcas Mac an Tuairneir an treas duais agus choisinn a’ vlog aig Na Cardigans – na caraidean Hannah, Caitlin agus Eilish an treas duais san roinn vlog singilte nan inbheach.

Bha Calum MacIlleathain, vlogair air BBC The Social, na bhritheamh air an fharpais, còmhla ris an t-seinneadair agus an neach-teagaisg Sineag Nic an t-Saoir agus Alison Bruce, oifigear leasachaidh A’ Chomuinn Ghaidhealaich.

Thuirt Calum: “Bha na vlogaichean a thàinig a-steach do dh’fharpais Vlog a' Mhòid air leth cruthachail, ealanta agus làn caractar. Bha e na thlachd mhòr dhuinn mar bhritheamhan gun tàinig na h-uimhir dhiubh a-steach, agus gu robh iad aig ìre cho àrd. Thug iad oirnn gàire a dhèanamh, thug iad oirnn smaointinn agus thug iad togail dhuinn. Chuir iad iongnadh oirnn cho eadar-dhealaichte ’s a bha iad uile - a' toirt sealladh farsaing air beatha a’ Mhòid. Bha e follaiseach gun do chuir daoine an t-uabhas ùine is smuain annta. Feumar moladh gu h-àraidh dhan fheadhainn a rinn vlog airson a’ chiad uair - agus tha sinn an dòchas gun lean iad orra a bhith gan cruthachadh. Aig a’ cheann thall, cha robh e furasta dhuinn mar bhritheamhan sgaradh a dhèanamh eatarra - bu chòir gach neach a bhith moiteil anns na rinn iad.”

Thuirt Iseabail Nic an t-Sagairt, Stiùiriche Ro-innleachd is Co-bhanntachd MG ALBA: ‘Bha sinn air leth toilichte le càileachd nam vlogaichean thar na farpais, a thaobh nam beachdan cruthachail agus an fhilmeadh agus an deasachadh. Bha e soilleir gun robh luchd-tadhail a’ Mhòid air am beò-ghlacadh le seo. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri tuilleadh dhan seo san àm ri teachd!’


2016 News Archive Tasglann Naidheachdan 2016

Mòd Vlog winnersBuannaichean Vlog a’ Mhòid
FilmG 2017FilmG 2017
Celtic Formats Pilot Scheme 2016/17Sgeama pìleat Fòrmatan Ceilteach 2016/17
Big Gaelic SurveySuirbhidh Mhòr na Gàidhlig
Gaelic writers' surveyBeachdan gan sireadh air leasachadh tàlant sgrìobhadh
Strategic team reinforcing commitment to Gaelic BroadcastingSgioba ro-innleachdail a' daingneachadh dealas go Chraoladh Gàidhlig
Vlog a’ Mhòid / Mòd VlogVlog a’ Mhòid
Bannan - international audiencesBannan - luchd-amhairc eadar-nàiseanta
Charter reference to Gaelic broadcasting welcomedFàilte air iomradh sa Chairt Rìoghail air craoladh Gàidhlig
BBC ALBA Head Of Content set for new role at TG4Ceannard Phrògraman BBC ALBA air ainmeachadh mar Cheannard ùr TG4
BBC ALBA - new schedule of programmes for Autumn 2016BBC ALBA - clàr ùr de phrògraman airson Foghar 2016
Political support for Gaelic broadcasting remains wide-ranging and strongTaic làidir ann bho air feadh na roinn phoilitigeach airson craoladh Gàidhlig
Demand for increased resources for BBC ALBAIarrtas airson BBC ALBA nas trease
Annual Report 2015-16Aithisg bhliadhnail 2015-16
BBC ALBA success at the RTS Scotland AwardsSoirbheachas aig Duaisean RTS Alba
BBC Charter ReviewCairt Rìoghail A’ BhBC
Ofcom appointed two new MG ALBA Board membersDà bhall ùr air an ainmeachadh air Bòrd MG ALBA
MG ALBA TV Writing Scholarship for Gaelic SpeakersCothroman Sgoilearachd MG ALBA ann an Sgrìobhadh Ficsean airson luchd-labhairt na Gàidhlig
Little by Little, has been redesigned as new on LearnGaelic.ScotTha làrach-lìn Beag air Bheag air a cur air bhog às ùr air LearnGaelic.Scot
MG ALBA supports Gaelic media apprenticeshipMG ALBA a’ gabhail pàirt ann an sgeama preantasachd ùr
BBC Radio nan Gàidheal celebrating double success at the Celtic Media Festival 2016BBC Radio nan Gàidheal air dà dhuais a bhuannachadh aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
3 BBC ALBA programmes shortlisted in RTS Scotland awards3 prògraman BBC ALBA air geàrr-liosta duaisean RTS
BBC ALBA is set to move up the EPGBBC ALBA a' gluasad suas an EPG
The Best Place to Work in TV 2016Àite as fheàrr a bhith ag obair ann an telebhisein 2016
Celtic Media Festival ShortlistGeàrr-Liost Fèis nam Meadhanan Ceilteach
HAMISHHAMISH
Celtic Media Festival 2016Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
FilmG online streamFilmG ga chraoladh beò
Live CurlingCroladh beò

2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman