GàidhligEnglish

News Naidheachdan

13 January 2017

MG ALBA APPOINTMENT BOOSTS CREATIVE TEAM

MG ALBA has appointed Bill Macleod, the highly respected and multi award winning television professional, as Commissioning Editor, a move which marks significant investment in the creative team behind BBC ALBA.

Bill Macleod has had a long and successful track record in delivering bold, original and high-quality programming for BBC One, BBC Two, BBC Four, BBC Scotland and CBBC. He began his television career in Gaelic programming, where he directed some of the BBC’s most popular and critically acclaimed Gaelic titles including Na h-Eilthirich, Ran Dan and the multiple award-winning Gruth is Uachdar. More recently he has worked on a wide range of programming including landmark series such as A History of Scotland.

Iseabail Mactaggart, MG ALBA’s Director of Strategy and Partnership said: “Bill is rightly highly regarded and recognised as a hugely creative individual with an outstanding track record. To date, BBC ALBA has been incredibly successful. Maintaining that success will require increased levels of innovation and creativity from the team that deliver the channel’s content. The creation of this position, and the addition of someone of Bill’s calibre to that team, will help in ensuring the future success of BBC ALBA.”

Bill Macleod said: “I'm very excited about taking up this new role with MG ALBA. I began my career in Gaelic TV and it’s wonderful to be able to return to an area that's bursting with so much talent and creativity. This is a true privilege and I look forward to helping bring fresh, bold content to television screens up and down the country.”

13 Faoilleach 2017

SGIOBA PHRÒGRAMAN MG ALBA AIR A NEARTACHADH

Tha MG ALBA air Bill Macleòid, air a bheil mòr mheas aig daoine agus a tha air iomadh duais telebhisein a chosnadh, a chuir ann an dreuchd Deasaiche Coimiseanaidh, gnìomh a tha a’ cur gu mòr ris an sgioba chruthachail a tha air cùl BBC ALBA.

Tha cùrsa-beatha fada agus soirbheachail air a bhith aig Bill Macleòid ann a bhith a’ lìbhrigeadh nuadh-phrògraman làidir agus aig àrd-ìre airson BBC One, BBC Two, BBC Four, BBC Scotland agus CBBC. Thòisich a bheatha-obrach telebhisein ann am prògraman Gàidhlig far an robh e na stiùiriche airson cuid de shàr phrògraman Gàidhlig, leithid Na h-Eilthirich, Ran Dan agus Gruth is Uachdar, a choisinn iomadh duais. Bho chionn ghoirid bha e ag obair air raoin farsaing de phrògraman, leithid am prògram comharraichte, A History of Scotland.

Thuirt Iseabail Nic an t-Sagairt, Stiùiriche Ro-innleachd is Co-bhanntachd MG ALBA: “Mar bu chòir, tha urram agus meas air Bill mar neach air leth cruthachail a choisinn deagh chliù na dhreuchd. Gu ruige seo tha BBC ALBA air a bhith sàr-shoirbheachail. Gus an t-soirbheas sin a dhèanamh seasmhach tha feum air ìrean nas aìrde de dh’ùr-ghnàthachadh agus de chruthachaileachd bhon sgioba a tha a’ lìbhrigeadh prògraman na seanail. Tha an dreuchd ùr seo, agus a bhith a’ cur cuideigin le comasan Bill an lùib an sgioba, a’ dol a chuideachadh le soirbheas BBC ALBA san àm ri teachd.”

Thuirt Bill MacLeòid: “Tha mi a’ coimhead air adhart gu mòr ris an obair seo aig MG ALBA. Thòisich mo bheatha-obrach ann an telebhisean Gàidhlig agus tha e mìorbhailteach a bhith a’ tilleadh gu raon a tha an-dràsta cho làn de thàlant agus de chruthachaileachd. ’S e fìor urram a tha seo agus tha mi a’ coimhead air adhart ri bhith a’ toirt susbaint ùr, làidir gu luchd-amhairc air feadh na dùthcha.”


2017 News Archive Tasglann Naidheachdan 2017

#Vlogamhòid prize-winnersDuaisean Vlog a’ Mhòid
MG ALBA Scots Trad Music Awards ShortlistGeàrr-liosta Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA
Eòrpa wins at the Scottish BAFTAsEòrpa soirbheachail aig na BAFTAs Albannach
Gaelic media key to Gaelic learning – new research publishedRannsachadh ùr a’ dearbhadh gu bheil na meadhanan Gàidhlig aig cridhe ionnsachadh cànain
MG ALBA and Bòrd na Gàidhlig offer a new “LearnGaelic” Scholarship at The Glasgow School of ArtMG ALBA agus Bòrd Na Gàidhlig a’ tabhann Sgoilearachd “LearnGaelic” aig Sgoil Ealain Ghlaschu
SPFL announces new broadcast deal with BBC ALBASPFL a’ foillseachadh cùmhnant craolaidh ùr le BBC ALBA
Annual Report 2016/17Aithisg Bhliadhnail 2016/17
FilmG 1010mh FilmG
Casting Opportunities in two dramasCothroman cleasachd ann an dà dhràma ùr
MA Television Fiction Writing scholarshipSgoilearachd cùrsa Sgrìobhadh Ficsean Telebhisein
YOUNG ARDNAMURCHAN SPORTS COMMENTATOR AND FILMG WINNER GOES BEHIND THE SCENES AT LIVE GLASGOW WARRIORS MATCHNEACH-AITHRIS ÒG IS BUANNAICHE FILMG À ÀIRD NAM MURCHAN A’ DOL AIR CÙL CHÙISEAN AIG GÈAM BEÒ GLASGOW WARRIORS
Key long-term production contractsPrìomh chùmhnantan riochdachaidh fad-ùine
BBC Gaelic Apprenticeship programmePreantasachd Gàidhlig aig a’ BhBC
Briseadh na Cloiche / The Breaking of the Stone DebutSealladh air Briseadh na Cloiche
Celtic Media Festival bursary schemeBursaraidh Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Celtic Media Festival nominationsGeàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Statement from Maggie CunninghamAithris bho Magaidh Choineagan
FilmG AwardsDuaisean FilmG
FilmG live streamDuaisean FilmG beò air-loidhne
MG ALBA appointment boosts creative teamSgioba phrògraman MG ALBA ga neartachadh2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman