GàidhligEnglish

News Naidheachdan

18 October 2017

Gaelic media key to Gaelic learning – new research published

Gaelic media is key to both supporting Gaelic learners and initiating Gaelic learning according to authoritative research published today.

The research conducted by Meriel Young Consulting and commissioned jointly by MG ALBA and Bòrd na Gàidhlig, found that nine out of ten Gaelic learners are watching BBC ALBA and almost half of those motivated to learn Gaelic, credited their enthusiasm to Gaelic media.

The research is published as MG ALBA’s Chair, Maggie Cunningham, confirmed the urgency of the organisation’s efforts to develop new language learning resources for Gaelic learners, and the imperative of further engagement with young Gaelic speakers.

“This research gives MG ALBA the evidence needed to progress the development of new learning content, as promised in our strategy document Lèirsinn 2021. The research is complete, we have carried out an audit of current learning resources, and we are now ready to create a new multiplatform language learning resource across LearnGaelic, BBC ALBA, Radio nan Gàidheal, social media and other platforms in partnership with the BBC and others. The new operational licence for the BBC published last week by Ofcom reaffirms the importance of this content for BBC ALBA. We know the BBC will support us given their commitment to Learning, and the vital role of Gaelic media in facilitating that."

Allan Macdonald, Chair of Bòrd na Gàidhlig said of the research findings: “Bòrd na Gàidhlig works closely with MG ALBA across a number of different areas in relation to Gaelic development and the results of this survey serve to emphasise the importance of BBC ALBA and indeed BBC Radio nan Gàidheal to the long-term future and well-being of the Gaelic language and culture.

Attracting people to learn the Gaelic language and supporting them to do so is critical to building a secure future for the language and needs continued investment to enable the production of new content for broadcast and the resources that support learning.”

Ms Cunningham also highlighted MG ALBA’s efforts around targeting younger people, including the positive start to its comedy writing initiative: “Younger audiences are vital to the future of Gaelic and we need to ensure we are delivering compelling, bold Gaelic content for them, on the platforms they are watching. We are therefore commissioning ambitious content that will work for both BBC ALBA and for digital. New research shows this audience’s desire particularly for drama and comedy and we’re delighted that our new partnership with BBC Writersroom Scotland for Gaelic sketch writing has drawn over 50 submissions from writers and writing teams. This is a phenomenal result – and is on a par with major UK-wide schemes. The Scottish government’s recent announcement of £50,000 to develop Gaelic drama writing talent is enormously welcome as we continue to invest in the ability to tell our own stories on screen.”

Ms Cunningham continued: “Gaelic is fighting for its survival. Major interventions are needed and we ask communities, institutions and bodies throughout Scotland to work together to increase access to Gaelic learning opportunities. We need Gaelic speakers and learners to raise their voices and we appeal to everyone in Scotland and across the UK to see Gaelic as precious to them and to the nation, not just as a cultural asset but a vibrant part of a modern diverse society”.

Meriel Young Consulting's report is available here.

18 Dàmhair 2017

Rannsachadh ùr a’ dearbhadh gu bheil na meadhanan Gàidhlig aig cridhe ionnsachadh cànain

Tha rannsachadh ùghdarraichte a chaidh fhoillseachadh an-diugh ag innse gu bheil na meadhanan Gàidhlig nam prìomhachas ann a bhith a’ cur taic ri luchd-ionnsachaidh agus a’ cur daoine air slighe ionnsachaidh sa chiad dol a-mach.

Tha an rannsachadh, air a dhèanamh le Meriel Young Consulting agus air a cho-choimiseanadh le MG ALBA agus Bòrd na Gàidhlig, ag innse gu bheil naoi a-mach à deich de luchd-ionnsachaidh na cànain a’ coimhead BBC ALBA agus gu bheil cha mhòr an dàrna leth de na daoine a tha air am brosnachadh gus Gàidhlig ionnsachadh ag ràdh gu bheil na meadhanan Gàidhlig nam prìomh adhbhar airson seo.

Tha an rannsachadh seo ga fhoillseachadh aig an aon àm 's a tha Magaidh Choineagan, Cathraiche MG ALBA, a’ mìneachadh oidhirpean na buidhne goireasan ionnsachaidh ùr a leasachadh airson luchd-ionnsachaidh, agus ag aithneachadh cho cudromach 's a tha e a dhol an sàs le daoine òga le Gàidhlig.

“Tha an rannsachadh seo a’ toirt dhuinn an fhianais air an robh feum stuthan ionnsachaidh ùr a leasachadh, mar a gheall sinn nar ro-innleachd Lèirsinn 2021. Tha an rannsachadh ullamh, tha sinn air sgrùdadh a dhèanamh air na goireasan cànain a th’ ann an ceartuair, agus tha sinn a-nis deiseil gus goireas ionnsachadh cànain thar iomadh ùrlar a chruthachadh air feadh LearnGaelic, BBC ALBA, Radio nan Gàidheal, na meadhanan sòisealta agus ùrlaran eile leis a’ BhBC agus le buidhnean eile. Tha an cead obrachaidh a chaidh fhoillseachadh an t-seachdain seo chaidh le Ofcom a’ toirt ath-dhearbhadh air cho cudromach 's a tha seo airson BBC ALBA. Le dealas a’ BhBC airson Ionnsachadh agus àite nam meadhanan Gàidhlig ann a bhith a’ dèanamh seo comasach, tha sinn cinnteach gum bi am BBC gar taiceachadh leis an iomairt seo.”

Thuirt Ailean Dòmhnallach, Cathraiche Bòrd na Gàidhlig mu thoraidhean an rannsachaidh: “Tha Bòrd na Gàidhlig ag obair gu dlùth le MG ALBA thar iomadh phròiseact co-cheangailte ri leasachadh Gàidhlig agus tha toraidhean an rannsachaidh seo a’ comharrachadh cho cudromach 's a tha BBC ALBA agus gu dearbha Radio nan Gàidheal airson maith cànan agus cultar na Gàidhlig a’ dol air adhart.

Tha tàladh dhaoine gus Gàidhlig ionnsachadh agus a’ cumail taic riutha deatamach airson Gàidhlig a chur air stèidh mhaireannach a’ dol air adhart. Tha seo a’ cur feum air goireasan agus airgead leantainneach gus dèanamh cinnteach gu bheil e comasach stuthan ùra a chruthachadh airson craoladh agus na stuthan a tha a’ cur taic ri ionnsachadh.”

Thug a’ Bh-uas Choineagan iomradh cuideachd air iomairtean MG ALBA a bhith ag obair le daoine òg. Am measg nan iomairtean sin, tha toiseach tòiseachaidh air leth soirbheachail den iomairt sgrìobhaidh: “Tha luchd-amhairc òg ro-chudromach airson Gàidhlig san àm ri teachd agus feumaidh sinn dèanamh cinnteach gu bheil sinn a’ toirt dhaibh stuthan ùra, inntinneach a bhios iad airson a choimhead air na h-ùrlaran iomchaidh dhaibh. Ri linn sin, tha sinn a’ coimiseanadh stuthan àrd-amasach, brosnachail a dh’obraicheas an dà chuid air BBC ALBA agus air na meadhanan didseatach. Tha rannsachadh ùr ag innse dhuinn gu bheil daoine òga a’ sireadh dràma agus comadaidh agus tha sinn air leth toilichte gu bheil ar co-bhanntachd ùr le BBC Writersroom Alba airson sgeama sgrìobhadh comadaidh Gàidhlig air còrr is 50 tagradh fhaighinn bho sgrìobhadairean agus sgiobaidhean sgrìobhaidh. Tha seo co-ionnan ri soirbheachas sgeamaichean air feadh na RA. Thathas a’ cur fàilte chridheil air an £50,000 a chaidh fhoillseachadh bho chionn ghoirid le Riaghaltas na h-Alba gus tàlant sgrìobhadh dràma Gàidhlig a leasachadh fhad ’s a tha sinn a’ leantainn le bhith a’ cur luach agus a’ cur goireasan gu ruige a bhith ag innse ar sgeulachdan fhèin air sgrion.”

Lean a’ Bh-uas Choineagain: “Tha Gàidhlig a’ strì gus a bhith beò. Tha feum air gluasadan mòra agus thathas ag iarraidh air coimhearsnachdan agus buidhnean air feadh Alba obrachadh còmhla gus cothroman ionnsachaidh Gàidhlig a chur am meud. Feumaidh luchd-labhairt agus luchd-ionnsachaidh an guth a thogail agus dh’iarramaid air daoine air feadh Alba agus air feadh na RA Gàidhlig fhaicinn mar rud a tha prìseil dhaibhsan agus don nàisean air fad, chan ann a-mhàin mar bhuannachd chultarail ach mar phàirt bheothail de bheatha, eadar-mheasgte an là an-diugh.”

Tha aithisg Meriel Young Consulting ri fhaotainn an seo.


2017 News Archive Tasglann Naidheachdan 2017

#Vlogamhòid prize-winnersDuaisean Vlog a’ Mhòid
MG ALBA Scots Trad Music Awards ShortlistGeàrr-liosta Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA
Eòrpa wins at the Scottish BAFTAsEòrpa soirbheachail aig na BAFTAs Albannach
Gaelic media key to Gaelic learning – new research publishedRannsachadh ùr a’ dearbhadh gu bheil na meadhanan Gàidhlig aig cridhe ionnsachadh cànain
MG ALBA and Bòrd na Gàidhlig offer a new “LearnGaelic” Scholarship at The Glasgow School of ArtMG ALBA agus Bòrd Na Gàidhlig a’ tabhann Sgoilearachd “LearnGaelic” aig Sgoil Ealain Ghlaschu
SPFL announces new broadcast deal with BBC ALBASPFL a’ foillseachadh cùmhnant craolaidh ùr le BBC ALBA
Annual Report 2016/17Aithisg Bhliadhnail 2016/17
FilmG 1010mh FilmG
Casting Opportunities in two dramasCothroman cleasachd ann an dà dhràma ùr
MA Television Fiction Writing scholarshipSgoilearachd cùrsa Sgrìobhadh Ficsean Telebhisein
YOUNG ARDNAMURCHAN SPORTS COMMENTATOR AND FILMG WINNER GOES BEHIND THE SCENES AT LIVE GLASGOW WARRIORS MATCHNEACH-AITHRIS ÒG IS BUANNAICHE FILMG À ÀIRD NAM MURCHAN A’ DOL AIR CÙL CHÙISEAN AIG GÈAM BEÒ GLASGOW WARRIORS
Key long-term production contractsPrìomh chùmhnantan riochdachaidh fad-ùine
BBC Gaelic Apprenticeship programmePreantasachd Gàidhlig aig a’ BhBC
Briseadh na Cloiche / The Breaking of the Stone DebutSealladh air Briseadh na Cloiche
Celtic Media Festival bursary schemeBursaraidh Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Celtic Media Festival nominationsGeàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Statement from Maggie CunninghamAithris bho Magaidh Choineagan
FilmG AwardsDuaisean FilmG
FilmG live streamDuaisean FilmG beò air-loidhne
MG ALBA appointment boosts creative teamSgioba phrògraman MG ALBA ga neartachadh2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman