GàidhligEnglish

News Naidheachdan

26 March 2018

BBC ALBA secures £5m of ground-breaking new content through international co-productions

• More original content for channel secured through international co-productions
• Additional content valued at £5m
• Deals predicted to deliver additional high-quality programming otherwise not possible
• BBC ALBA suppliers playing key role in creating international content partnerships

MG ALBA today (26 April 2018) reveals it is successfully securing additional content for BBC ALBA through innovative international deals led by its suppliers.

A series of agreements are creating £5.2m worth of high-quality programmes for Scotland’s Gaelic-language television channel.

The injection of new content is the result of several years’ focused effort by MG ALBA and its supplier companies in developing global partnerships based on long-term deals with the broadcaster. The deals see the channel’s suppliers teaming up with production companies in Germany, Denmark, Iceland, France, Norway and Canada, as well as Ireland and Wales and, for the first time, the possibility of a Chinese partnership in 2019.

For BBC ALBA viewers, the deals mean new content that otherwise would have been unaffordable. For BBC ALBA’s innovative producers, it means growing international networks and the possibilities of further business in these territories, as well as their own domestic market.

Iseabail Mactaggart, MG ALBA’s Director of Strategy and Partnership, said:

“This is a significant announcement. For our audiences it marks a very substantial investment in BBC ALBA programming, which is great news. It demonstrates that not only can funding in Gaelic broadcasting leverage growth in the volume of content for the channel but can also be used to drive the growth of our suppliers, including through international partnerships. We are proud to work closely with our suppliers in this innovative approach to ensuring new content for BBC ALBA, and proud that Gaelic broadcasting is leading the way in creating these powerful global partnerships.”

Some of the programmes due for broadcast in 2018/19 include The Far Traveller, an hour-long documentary charting the story of a remarkable and pioneering female Viking explorer from 1000AD, produced by Icelandic filmmakers ProFilm and MacTV in partnership with RUV, Icelandic Film fund, Profilm and Pegasus.

Bridge over the Atlantic is a Canadian Scottish co-production featuring musicians from both sides of the Atlantic exploring their common musical heritage. It is produced by MacTV and Skye Larke Productions in partnership with CBC Atlantic, BBC Scotland and support from the Nova Scotia Dept of Communities, Culture & Heritage, the Government of Nova Scotia and the Canadian Federation of Musicians.

The deals also include a further series of Port – the channel’s hugely successful and eclectic music programme, which will take the brand on the road in Europe showcasing collaboration with artists in Brittany, Asturias and Galicia. Port is produced by Bees Nees Media in partnership with TG4.

Tide is an ambitious series depicting the stories and science behind that most mysterious of power sources on earth – the tide - and looks at the subject from a global and national perspective. Produced by Cwmni Da and MacTV, the series is supported by S4C, BBC NI, TG4 with investment from LIC and Sky Vision.

Another dimension of the international approach is participation in multi-European partner deals such as Kids of Courage, a second series of children’s drama-documentaries from Germany-based LOOKS Film & TV, based on diaries and letters from WW2. Building on the first series, Small Hands in a Big War, series two will offer an insight into children’s lives across Europe as they try to survive the calamitous fallout of the conflict. The UK story in the series is Calum’s Story, featuring a Gaelic-speaking teenager coming of age in Scotland’s war-torn Clydebank.

MG ALBA Channel Editor, Margaret Cameron, adds:

“These deals allow us to offer the BBC ALBA audience additional high-end content that would have been outwith our capacity if operating alone. They are delivering a rich range of programming across musical, factual and drama genres which will really add value and sparkle to the BBC ALBA schedule while offering our artists and producers opportunities to tell their stories on an international stage.”

27 Giblean 2018

Luach £5m de phrògraman ùra airson BBC ALBA tro cho-riochdaidhean eadar-nàiseanta

• Barrachd phrògraman ùra airson na seanail tro cho-riochdaidhean eadar-nàiseanta
• Prògraman a bharrachd de luach £5m
• Dùil ris an tuilleadh phrògraman de dh’àrd chàileachd nach fhaighear mura biodh na h-aontaidhean seo ann
• Luchd-solair BBC ALBA nam prìomh chom-pàirtichean ann a bhith a’ cruthachadh cheanglaichean eadar-nàiseant

Dh’fhoillsich MG ALBA an-diugh (26 Giblean 2018) gu bheil iad air a bhith soirbheachail ann a bhith a’ cosnadh stuthan a bharrachd airson BBC ALBA tro aontaidhean ùr-ghnàthach eadar-nàiseanta, air an treòrachadh leis an luchd-solair.

Tha sreath de dh’aontaidhean a’ cruthachadh luach £5.2m de phrògraman àrd chàileachd airson na seanail telebhisein Gàidhlig.

Tha an stuth ùr mar thoradh air grunnan bhliadhnaichean de spàirn agus oidhirp le MG ALBA agus an cuid sholaraichean ann a bhith a’ leasachadh cho-bhanntachdan eadar-nàiseanta stèidhichte air cùmhnantan fad-ùine leis a’ chraoladair. Tha na cùmhnantan a’ cur am follais mar a tha luchd-solair na seanail a’ co-obrachadh le companaidhean riochdachaidh sa Ghearmailt, An Danmhairg, Innis Tìle, An Fhraing, Nirribhidh agus Canada, a thuilleadh air Èirinn agus a’ Chuimrigh, agus airson a’ chiad uair, cothrom air co-bhanntachd Sìneach ann an 2019.

Airson luchd-amhairc BBC ALBA, tha na h-aontaidhean a’ ciallachadh prògraman ùra a bhiodh do-dhèante an dèanamh bho thaobh ionmhais. Airson riochdairean ùr-ghnàthach BBC ALBA, tha e a’ ciallachadh fàs ann an lìonraidhean eadar-nàiseanta, le cothrom an tuilleadh malairt a dhèanamh sna dùthchannan seo, a thuilleadh air na margaidean dùthchail aca fhèin.

Thuirt Iseabail Nic an t-Sagairt, Stiùiriche Ro-innleachd is Co-bhanntachd MG ALBA:

“’S e naidheachd chudromach a tha seo. Airson ar luchd-amhairc tha e na chomharra air in-ionmhas susbainteach ann am prògraman BBC ALBA - naidheachd air leth. Tha e a’ sealltainn gu bheil comas aig maoineachadh ann an craoladh Gàidhlig an dà chuid fàs a dhèanamh air an tuilleadh phrògraman airson na seanail agus a bhith na adhbhar airson spionnadh a chur ann am fàs ar luchd-solair, a’ gabhail a-steach co-bhanntachdan eadar-nàiseanta. Tha sinn moiteil a bhith ag obair san dòigh ùr-ghnàthach seo le ar solaraichean gus prògraman ùra fhaighinn airson BBC ALBA agus moiteil gu bheil craoladh Gàidhlig a’ treòrachadh na slighe ann a bhith a’ cruthachadh na co-bhanntachdan cumhachdach eadar-nàiseanta seo.”

Am measg nam prògraman a bhios air an craoladh ann an 2018/19 tha The Far Traveller, prògram aithriseach uair a thìde ag innse sgeulachd boireannach annasach Lochlannach bho 1000AD, riochdaichte leis an luchd-dèanamh film Innis Tìleach ProFilm agus MacTV, à Eilean Leòdhais, ann an co-bhanntachd le RUV, Maoin Film Innis Tìleach, Profilm agus Pegasus.

’S e co-riochdachadh Canèidianach Albannach a th’ ann an Bridge over the Atlantic, a’ sealltainn luchd-ciùil bho gach taobh den Chuain Shiair a’ rannsachadh an cuid dualchas ciùil coitcheann. Tha e riochdaichte le MacTV agus Skye Larke Productions ann an co-bhanntachd le CBC Atlantic, BBC Scotland agus le taic bho Roinn Coimhearsnachd, Cultar agus Dualchas Alba Nuadh, Riaghaltas Alba Nuadh agus Caidreachas Luchd-ciùil Chanèidianach.

Tha na h-aontaidhean a’ gabhail a-steach sreath eile de Port – prògram ciùil a tha a’ còrdadh ri mòran agus a thèid a-nis air chuairt san Roinn Eòrpa a’ taisbeanadh co-obrachadh le luchd-ciùil anns a’ Bhreatainn Bhig, Asturias agus Galicia. Tha Port riochdaichte le Bees Nees Media ann an co-bhanntachd le TG4.

’S e sreath àrd-amasach a th’ ann an Tide – a’ coimhead ri na sgeulachdan agus ris an saidheans a tha air cùlaibh fear de na rudan as iongantaiche ann an nàdar – an làn – a’ coimhead ris bho sheagh cruinneil agus nàiseanta. Riochdaichte le Cwmni Da agus MacTV, tha an t-sreath a’ faighinn taic bho S4C, BBC NI, TG4 le seilbheachd bho LIC agus Sky Vision.

Tha com-pàirteachas ann an aontaidhean co-bhanntachd ioma-Eòrpach na thaobh eile den dòigh obrachaidh eadar-nàiseanta seo, leithid Kids of Courage, an dàrna sreath de phrògraman dràma-aithriseach chloinne bho LOOKS Film & TV sa Ghearmailt, stèidhichte air leabhraichean-là agus litrichean bhon dàrna cogadh. A’ togail air a’ chiad sreath, Small Hands in a Big War, tha an dàrna sreath a’ coimhead ri beatha chloinne air feadh na Roinn Eòrpa ’s iad a’ feuchainn ri thighinn beò tron còmhstri. ’S e an sgeulachd bhon RA, sgeulachd Chaluim – sgeulachd deugaire le Gàidhlig a’ fàs bho bhith na bhalach gu bhith na fhireannach ann an Clydebank ann an Alba aig àm a’ Chogaidh.

Thuirt Deasaiche Seanail MG ALBA, Mairead Chamshron:

“Tha na h-aontaidhean seo a’ leigeil dhuinn prògraman a bharrachd a thoirt gu luchd-amhairc BBC ALBA nach biodh comasach nam biodh sinn ag obair leinn fhèin. Tha iad a’ lìbhrigeadh beairteas de phrògraman thar ghnèithean ciùil, aithriseach, fìrinn agus dràma. Bidh na prògraman a’ cur gu mòr ri clàr na seanail agus aig an aon àm a’ toirt cothrom dhaibhsan a tha sna prògraman agus na riochdairean an cuid sgeulachdan innse air ùrlar eadar-nàiseanta.”


2018 News Archive Tasglann Naidheachdan 2018

LIVE Hogmanay Ceilidh from GovanCèilidh Oidhche Challainn ann am Baile Ghobhainn
Iolaire 100 on BBC ALBA and BBC Radio nan GàidhealIolaire 100 air BBC ALBA agus BBC Radio nan Gàidheal
Festive Programming on BBC ALBA Prògraman na Nollaige air BBC ALBA
BBC ALBA Announces Ground-breaking Women’s Rugby Broadcast DealBBC ALBA Ag Ainmeachadh Sàr Aonta Craolaidh airson Rugbaidh nam Ban
MG ALBA to sponsor Scottish Women’s Football Annual Awards DinnerMG ALBA nan sponsairean air Dinnear Dhuaisean Bhliadhnail Ball-coise nam Ban Albannach
Shortlists Announced for MG ALBA Scots Trad Music Awards 2018 Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA - geàrr-liosta air fhoillseachadh
Celtic-Korean Co-production ‘The Wall’ launches at MIPCOM‘The Wall’, co-riochdachadh Cheilteach-Choirianach air a chur aig bhog aig MIPCOM
New partnership with CBBC and CBeebiesCom-pàirteachas le CBBC agus CBeebies
BBC ALBA launches its second decadeAn dàrna deichead aig BBC ALBA ga chomharrachadh
BBC ALBA set to be home of Scottish women’s footballBBC ALBA na dhachaigh airson Ball-coise nam Ban Albannach
Celtic International FundMaoin Eadar-nàiseanta Cheilteach
BBC ALBA documentary shortlisted for The Grierson AwardsGeàrr-liosta duaisean Grierson
Matt & Alex Praise Hebridean spirit Matt & Alex a’ moladh spiorad nan Eilean Siar
The One Show set for the HebridesThe One Show a' tighinn gu na h-Eileanan Siar
Maggie Cunningham to step down as MG ALBA chairMagaidh Choineagan a’ seasamh sìos mar Chathraiche MG ALBA
BBC ALBA secures £5m of new contentLuach £5m de phrògraman ùra
Celtic Media Festival bursary schemeBursaraidh Fèis nam Meadhanan Ceilteach
BBC ALBA programme honoured at Chicago TV FestivalPrògram BBC ALBA air a chomharrachadh aig Fèis Tbh Chicago
Celtic Media Festival nominationsGeàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


2017 News Archive Tasglann Naidheachdan 2017

#Vlogamhòid prize-winnersDuaisean Vlog a’ Mhòid
MG ALBA Scots Trad Music Awards ShortlistGeàrr-liosta Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA
Eòrpa wins at the Scottish BAFTAsEòrpa soirbheachail aig na BAFTAs Albannach
Gaelic media key to Gaelic learning – new research publishedRannsachadh ùr a’ dearbhadh gu bheil na meadhanan Gàidhlig aig cridhe ionnsachadh cànain
MG ALBA and Bòrd na Gàidhlig offer a new “LearnGaelic” Scholarship at The Glasgow School of ArtMG ALBA agus Bòrd Na Gàidhlig a’ tabhann Sgoilearachd “LearnGaelic” aig Sgoil Ealain Ghlaschu
SPFL announces new broadcast deal with BBC ALBASPFL a’ foillseachadh cùmhnant craolaidh ùr le BBC ALBA
Annual Report 2016/17Aithisg Bhliadhnail 2016/17
FilmG 1010mh FilmG
Casting Opportunities in two dramasCothroman cleasachd ann an dà dhràma ùr
MA Television Fiction Writing scholarshipSgoilearachd cùrsa Sgrìobhadh Ficsean Telebhisein
YOUNG ARDNAMURCHAN SPORTS COMMENTATOR AND FILMG WINNER GOES BEHIND THE SCENES AT LIVE GLASGOW WARRIORS MATCHNEACH-AITHRIS ÒG IS BUANNAICHE FILMG À ÀIRD NAM MURCHAN A’ DOL AIR CÙL CHÙISEAN AIG GÈAM BEÒ GLASGOW WARRIORS
Key long-term production contractsPrìomh chùmhnantan riochdachaidh fad-ùine
BBC Gaelic Apprenticeship programmePreantasachd Gàidhlig aig a’ BhBC
Briseadh na Cloiche / The Breaking of the Stone DebutSealladh air Briseadh na Cloiche
Celtic Media Festival bursary schemeBursaraidh Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Celtic Media Festival nominationsGeàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Statement from Maggie CunninghamAithris bho Magaidh Choineagan
FilmG AwardsDuaisean FilmG
FilmG live streamDuaisean FilmG beò air-loidhne
MG ALBA appointment boosts creative teamSgioba phrògraman MG ALBA ga neartachadh2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012