GàidhligEnglish

News Naidheachdan

2 April 2019

THIRTEEN GAELIC PROGRAMMES NOMINATED AS CELTIC MEDIA FESTIVAL SHORTLISTS ANNOUNCED

Celtic Media Festival 2019

A total of 13 Gaelic programmes have been nominated from BBC ALBA and BBC Radio nan Gàidheal for the 2019 Celtic Media Festival awards.

Among the BBC ALBA nominations were Sùlaisgeir: An t-Sealg, Gaol is Call and Bannan.

BBC Radio nan Gàidheal has also been nominated for station of the year, whilst programmes including Tormod – An Oiteag Uidhisteach and Frances: Ceum air Cheum are shortlisted for awards.

Donald Campbell, MG ALBA Chief Executive, said: “With the festival returning to Scotland again, 40 years after the first festival in Benbecula, it’s great to see so many Gaelic programmes on the shortlist – proving how successful we’ve been in the past year – the tenth anniversary year of BBC ALBA.”

The Celtic Media Festival this year takes place in Aviemore from 4-6 June.

The BBC ALBA programmes which have been shortlisted in 2019 are:

Children's Programme
Leugh le Linda: Là Mòr na Glaodhaich (Produced by BBC Gàidhlig)

Drama Series
Bannan (Produced by Young Films)

Factual Entertainment
An Drochaid (Produced by MacTV)

Factual Series
Sùlaisgeir: An t-Sealg (Produced by MacTV)

History
Call air Cladach Ìle (Produced by Caledonia)

Single Documentary
Gaol is Call (Produced by HG Productions)

In addition to its nomination in the Radio Station of the Year category, BBC Radio nan Gàidheal also has a number of programmes shortlisted across radio categories:

 • • Ciorramach (Prògram-aithris Rèidio)
 • • Frances: Ceum air Cheum (Prògram-aithris Rèidio)
 • • Tormod – An Oiteag Uidhisteach (Prògram-aithris Rèidio)
 • • Beag air Bheag: Runrig (Prògram Iriseach Rèidio)
 • • Mac 'Ille Mhìcheil: Kris Krisofferson Special (Prògram Ciùil Rèidio (Beò))
 • • Rapal: Belladrum 2018 (Prògram Ciùil Rèidio (Beò)
 • • Spòrs na Seachdain (Prògram Spòrs Rèidio)

2 Gibean 2019

TRÌ DEUG PRÒGRAMAN GÀIDHLIG AINMICHTE AIR GEÀRR-LIOSTA FÈIS NAM MEADHANAN CEILTEACH

Celtic Media Festival 2019

Tha trì deug prògraman Gàidhlig bho BhBC ALBA agus BBC Radio nan Gàidheal air an ainmeachadh air geàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2019.

Am measg prògraman BBC ALBA air a’ gheàrr-liosta bha Sùlaisgeir: An t-Sealg, Gaol is Call agus Bannan.

Tha BBC Radio nan Gàidheal aon uair eile ainmichte airson duais Stèisean Rèidio na Bliadhna, le prògraman leithid Tormod – An Oiteag Uibhisteach agus Frances: Ceum air Cheum air a’ gheàrr-liosta.

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-Oifigear MG ALBA: “Leis gu bheil an fhèis a’ tilleadh a dh’Alba a-rithist, 40 bliadhna às dèidh a’ chiad fhèis ann am Beinn na Fadhla, tha e math a bhith a’ faicinn na h-uiread de phrògraman Gàidhlig air a’ gheàrr-liosta – teisteanas air cho soirbheachail ’s a bha am bliadhna a chaidh seachad – an deicheamh bliadhna de BhBC ALBA.”

Thèid Fèis nam Meadhanan Ceilteach a chumail am-bliadhna san Aghaidh Mhòr bho 4-6 Ògmhios.

Prògraman BBC ALBA a th’ air geàrr-liosta na bliadhna-sa:

Prògraman Chloinne
Leugh le Linda: Là Mòr na Glaodhaich (Riochdaichte le BBC Gàidhlig)

Sreath Dràma
Bannan (Riochdaichte le Young Films)

Dibhearsan Fìrinneach
An Drochaid (Riochdaichte le MacTV)

Sreath-aithris Fìrinneach
Sùlaisgeir: An t-Sealg (Riochdaichte le MacTV)

Eachdraidh
Call air Cladach Ìle (Riochdaichte le Caledonia)

Prògram Aithris Singilte
Gaol is Call (Riochdaichte le HG Productions)

A thuilleadh air a bhith ainmichte airson duais Stèisean Rèidio na Bliadhna, tha cuideachd prògraman bho BhBC Radio nan Gàidheal air a’ gheàrr-liosta:

 • • Ciorramach (Prògram-aithris Rèidio)
 • • Frances - Ceum air Cheum (Prògram-aithris Rèidio)
 • • Tormod – An Oiteag Uibhisteach (Prògram-aithris Rèidio)
 • • Beag air Bheag: Runrig (Prògram Iriseach Rèidio)
 • • Mac 'Ille Mhìcheil: Kris Kristofferson Special (Prògram Ciùil Rèidio (Beò))
 • • Rapal - Belladrum 2018 (Prògram Ciùil Rèidio (Beò)
 • • Spòrs na Seachdain (Prògram Spòrs Rèidio)