GàidhligEnglish

News Naidheachdan

16 September 2020

Join BBC ALBA this Autumn for a fantastic selection of programmes

BBC ALBA Autumn schedule

BBC ALBA has unveiled a rich and exciting line up of content in its Autumn schedule, today (Wednesday, September 16).

The line-up includes hard hitting drama, powerful documentaries, stunning international co-productions, some amazing music and the very best in Scottish women’s live sport. And with young talent to the fore at BBC ALBA, new, shining stars are set to light the dark Autumn nights!

BBC ALBA Head of Service Margaret Mary Murray, said:

“We are delighted to be sharing a fantastic range of programmes this Autumn making BBC ALBA the channel of choice for audiences who love thrilling drama, magical musical moments, fascinating documentaries and the dynamism offered by our sport portfolio. We’d love you to join us and enjoy a slate of stunning Scottish productions for the Autumn on ALBA.”

Highlights include a new series of Bannan, with gripping storylines of love and heartbreak, shocking and heart wrenching revelations across several complex and interwoven stories that uncover dark and difficult issues.

Tormod learns he has a child he didn’t know about, and schoolgirl Ceitidh exchanges compromising images with a boy on the internet. However, everything is not as it seems and Ceitidh finds herself dangerously isolated. The drama also tackles other big issues such as the devastating impact of cancer, and climaxes on the big day of Mairi’s wedding.

BBC ALBA continues its trail-blazing coverage of Scottish women’s sport, with this season seeing regular live rugby and football coverage including the Scotland Women’s National Team’s fixtures for the Euro Qualifiers, more games than ever from the domestic women’s league, the SWPL, and live coverage of Scotland Women’s remaining games in the delayed 2020 Women’s Six Nations. BBC ALBA’s new digital women’s sports show 360 will follow all of these and much, much more. Presented by Iona Ballantyne, 360 will include interviews with the biggest names in Scottish women’s sport, exclusive highlights, and unique behind-the-scenes features. The show is available on bbc.co.uk/alba360 and BBC ALBA YouTube.

Strong and engaging factual programmes are a hallmark of BBC ALBA’s schedule. The award winning Trusadh series continues with a lyrical exploration of winter in the Hebrides and broadcaster Cathy Macdonald visits Argyll to explore the themes and symbolism within Robin Jenkins’ classic Scottish novel, Sàr-Sgeòil: The Cone-Gatherers, the dark and complex story of two brothers who collect cones for woodland regeneration and replenishment during World War Two.

And the channel’s extraordinary international collaborations continue, with BBC ALBA’s first Icelandic co-production. An Taistealaiche / The Far Traveller tells the epic and largely untold story of the legendary Viking, Gudrid, the granddaughter of a Scottish slave who crossed the Atlantic eight times and gave birth to the first European child in North America. With dramatic re-enactments, the story of one of the most famous women in the Icelandic Sagas is brought to life alongside historical contextualisation.

The excitement and novelty of a Mod like no other, the 2020 Royal National Mòd, will be created and shared across the week that would have been in October. A fabulous showcase of music, memories and song is promised featuring hundreds of participants of all ages from across the globe performing in a unique celebration hosted each evening by Cathy MacDonald.

Viewers can go on a journey across Scotland following vets as they tend to animals from small to large to very wild in Vets: Gach Creutair Beò. Stories include a two year-old pug that undergoes a risky operation, two very feisty 9-week old lion cubs that get their vaccinations, and a busy lambing season.

Keen cooks are sure to be inspired by Gregor MacLeod in Fuine as he guides them through delicious traditional Scottish recipes and exciting new combinations, from his island cottage on the Isle of Lewis.

There’s something for the wee ones too, with a charming animations Port Pàipeir and Rita is Crogall coming to BBC ALBA for the first time. Port Pàipeir utilises impressive ‘papermotion’ techniques, while Rita is a young girl who has a very hungry friend, Crogall the crocodile, who lives, guess where? In the bathtub!

All BBC ALBA programmes are available to watch live on BBC iPlayer and thereafter for 30 days. Across social media, BBC ALBA’s brand continues to grow in popularity, bringing original content to a wider, engaged, audience on Facebook, Twitter, Instagram and this year’s newly launched BBC ALBA YouTube site, full of fantastic new and archive content.

BBC ALBA’s new autumn programmes start from Thursday, September 17.

16 Sultain 2020

Taghadh sònraichte de phrògraman air BBC ALBA as t-Fhoghar

clàr Foghair BBC ALBA

Tha BBC ALBA air clàr an Fhoghair fhoillseachadh an-diugh le taghadh de phrògraman beairteach agus tarraingeach. (Diciadain 16 Sultain).

Tha an taghadh phrògraman a’ nochdadh dràma làidir trom-chùiseach, prògraman aithriseach cumhachdach, co-riochdachaidhean eadar-nàiseanta maiseach, ceòl air leth agus an cuid as fheàrr ann an spòrs nam ban beò ann an Alba. Agus le tàlant òg aig ceann BBC ALBA, tha rionnagan ùra gu bhith a’ boillsgeadh tro oidhcheannan dorcha an Fhoghair!

Thuirt Ceannard BBC ALBA, Mairead Màiri Mhoireach:

“Tha sinn air ar dòigh a bhith a’ sgaoileadh taghadh air leth de phrògraman as t-Fhoghar, a’ fàgail BBC ALBA mar an rogha sheanail do luchd-amhairc a tha measail air dràma tarraingeach, criomagan ciùil driùiteach, prògraman aithriseach inntinneach agus iomadachd an t-susbaint spòrs againn. Bu mhath leinn nan tigeadh sibh cruinn còmhla gus càrn mòr riochdachaidhean Albannach a choimhead as t-Fhoghar air BBC ALBA."

Tha Bannan am measg nan rudan ùra inntinneach, le sgeulachdan làidir mu ghaol is briseadh-cridhe, rùintean dìomhair faireachail gan toirt am follais a dh’fhàgas crathadh air Camus, le stòraidhean uile gam fighe le chèile a tha a’ dèiligeadh le trioblaidean duilich is dorch.

Tha Tormod a’ faighinn brath gu bheil e na athair do neach nach robh fios aige mu dheidhinn, agus tha an sgoilear Ceitidh a’ cur dhealbhan neo-iomchaidh gu balach air an eadar-lìon. Ach, chan eil a h-uile nì mar bu chòir, agus tha Ceitidh air a fàgail a’ faireachdainn gu math aonranach. Tha an dràma cuideachd a’ dèiligeadh ri cùisean mòra mar a’ bhuaidh agus an sgrios a nì aillse, agus a h-uile nì a’ ruighinn àirde air latha mòr banais Mhàiri.

Tha BBC ALBA a’ cumail air le fòcas air spòrs nam ban ann an Alba, le tòrr mòr rugbaidh agus ball-coise beò air an t-seusan seo, le geamannan Sgioba Nàiseanta Albannach nam Ban airson nan Euro Qualifiers, barrachd gheamannan na bha ann a-riamh bho lìg na dùthcha nam ban, an SWPL, agus na geamannan aig Alba a tha air fhàgail, beò, bho Farpais nan Sia Dùthchannan nam Ban 2020 air an robh maille. Leanaidh prògram ùr dhidseatach spòrs nam ban air BBC ALBA 360 iad seo uile, agus mòran a bharrachd. Le Iona Ballantyne aig an stiùir, bidh 360 a’ gabhail a-steach agallamhan leis an fheadhainn as ainmeile ann an spòrs nam ban ann an Alba, le criomagan sònraichte agus seallaidhean air leth air cùl nan cùrtairean. Tha am prògram ri fhaotainn an dà chuid air Youtube BBC ALBA agus air bbc.co.uk/alba360.

Tha prògraman aithriseach tarraingeach mar shuaicheantas air clàr BBC ALBA. Tha an t-sreath Trusadh, a tha air duaisean a chosnadh a-cheana, a’ leantainn air le trusadh liriceach mu dheidhinn a’ gheamhraidh anns na h-eileanan, agus tha an craoladair Cathy NicDhòmhnaill a’ tadhal air Earra-Ghàidheal gus sgrùdadh a dhèanamh air teamannan agus samhlachas an nobhail Albannach le Robin Jenkins, ann an Sàr-Sgeòil: The Cone-Gatherers, anns a bheil sgeulachd dhorch is thoinnte mu dà bhràthair a bhios a’ togail dhuircean-ghiuthais airson iomairt coilltearachd an dàrna cogaidh.

’S e co-riochdachadh maiseach is tarraingeach a th’ anns an Taistealaiche / The Far Traveller, air a dhèanamh ann an co-bhann eadar BBC ALBA agus Innis Tìle airson a’ chiad uair. Innsidh am prògram seo sgeulachd an Lochlannaich ghaisgeil, Gudrid, ogha tràill Albannach a chaidh tarsainn a’ chuain shiair 8 tursan agus aig an robh a’ chiad leanabh Eòrpach ann an Ameireaga a Tuath. Le ath-chleasachd dràmatach, tha sgeulachd tè de na boireannaich as aithnichte ann an Sagas Innis Tìle air a toirt beò ri taobh co-theacsa eachdraidheil.

Le gàirdeachas agus innleachdas Mòd gun shamhla, thèid Am Mod Nàiseanta Rìoghail 2020 a chruthachadh agus a sgaoileadh thairis air an t-seachdain a bha an dàn dhan Mhòd san Dàmhair. Tha taisbeanadh ciùil, cuimhneachain agus òrain air a ghealltainn, leis na ceudan de chom-pàirtichean de gach aois a’ gabhail pàirt ann an comharrachadh sònraichte le Cathy NicDhòmhnaill ga lìbhrigeadh gach oidhche.

Faodaidh luchd-amhairc a dhol air turas air feadh Alba a’ leantainn bheataichean fhad ’s a tha iad a’ frithealadh bheathaichean beaga is mòra agus uaireannan fiadhaich ann an Vets: Gach Creutair Beò. Am measg nan stòraidhean, tha pug a tha feumach air obair-lannsa gu math cunnartach, dithis chub-leòmhainn nach eil ach 9 seachdainean a dh’aois a tha a’ faighinn an cuid banachdaichean, agus àm breith nan uan gu math trang.

Gheibh còcairean èasgaidh brosnachadh bho Griogair MacLeòid ann an Fuine is e gan treòrachadh tro thaghadh de reasabaidhean traidiseanta Albannach agus measgaichean ùra inntinneach, bho dhachaigh air eilean Leòdhais.

Tha rudan ann dhan fheadhainn bheaga cuideachd, le dealbhan-beò uamhraidh snog Port Pàipeir agus Rita is Crogall a’ tighinn gu BBC ALBA airson a’ chiad uair. Tha Port Pàipeir a’ cleachdadh cleasan ùra ‘papermotion’ agus ’s e nighean òg a th’ ann an Rita le caraid a tha eagalach fhèin acrach, Crogall an crogall, a tha fuireach, tomhais càite…? Anns an amar-nighe!

Tha prògraman BBC ALBA uile rim faicinn beò air iPlayer a’ BhBC agus às dèidh làimh airson 30 làithean. Air na meadhanan sòisealta, tha BBC ALBA a’ cumail air a’ fàs a thaobh luchd-amhairc, a’ toirt susbaint ùr dha luchd-amhairc ùr a tha an sàs nas motha na bha a-riamh air Facebook, Twitter agus Instagram, agus air a chur air bhog am bliadhna, an seanail Youtube, a tha làn susbaint anabarrach math, sean is ùr.

Tòisichidh prògraman foghair BBC ALBA Diardaoin, 17 Sultain.


2020 News Archive Tasglann Naidheachdan 2020

FilmG launchFilmG ga chur air bhog
Peat & Diesel documentary wins international awardDuais eadar-nàiseanta airson prògram Peat & Diesel
BBC ALBA Autumn scheduleClàr Foghair BBC ALBA
Prògram spòrs nam ban ùr didseatach gu bhith aig BBC ALBABBC ALBA is to launch a new digital women’s sports show
Collection of unsubtitled programmes on iPlayerCruinneachadh de phrògraman às aonais fo-thiotalan air an iPlayer
Enjoy a Summer of Music with BBC ALBASamhradh Ciùil air BBC ALBA
MG ALBA Annual ReportAithisg Bhliadhnail MG ALBA
LearnGaelic website sees record activity during lockdownÀireamhan luchd-cleachdaidh an làraich LearnGaelic air dùblachadh tron ghlasadh-sluaigh
BBC ALBA Goes GlobalBBC ALBA air feadh an t-saoghail
International Award for BBC ALBA Children’s CollaborationDuais Eadar-nàiseanta Do Phrògram Cloinne BBC ALBA
Women’s Bundesliga on BBC ALBABundesliga nam Ban air BBC ALBA
BBC ALBA children’s drama nominated for RTS Scotland awardDràma chloinne BBC ALBA air ainmeachadh airson duais RTS Scotland
Fèis Rois collaborate with BBC ALBAFèis Rois agus BBC ALBA a’ tighinn còmhla
Ofcom announcement welcomed by MG ALBAMG ALBA a’ cur fàilte air naidheachd Ofcom
BBC ALBA and Radio nan Gàidheal ScheduleClàran ùra BBC ALBA and Radio nan Gàidheal
Thirteen Gaelic Programmes Nominated as Celtic Media Festival Shortlists AnnounceTrì Deug Prògraman Gàidhlig Ainmichte air Geàrr-Liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
More international funding for BBC ALBA projectsTuilleadh maoineachadh eadar-nàiseanta airson pròiseactan BBC ALBA
Gradam Ceoil on BBC ALBAGradam Ceoil air BBC ALBA
FilmG AwardsDuaisean FilmG 2020
MG ALBA named as a Best Place to Work in TVMG ALBA ainmichte mar aon de na h-àiteachan as fheàrr a bhith ag obair ann an TBh
More live programmes on BBC ALBA than ever beforeBarrachd phrògraman beò air BBC ALBA
Key appointment to senior management teamStiùiriche ùr ga h-ainmeachadh
FilmG Gaelic Short Film CompetitionCo-fharpais FilmG


2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012