GàidhligEnglish

News Naidheachdan

17 August 2020

BBC ALBA is to launch a new digital women’s sports show – the first of its kind in Scotland.

Iona Ballantyne is the presenter of 360, BBC ALBA's groundbreaking new women's sports programme

The programme will showcase the women and empowering stories in Scottish sport and will be available simultaneously on both BBC ALBA YouTube and the BBC website.

BBC ALBA positions itself as the home of Scottish women’s sport, and the show, 360, represents significant further investment in coverage of women’s sport in Scotland.

This announcement comes shortly after the channel’s agreement to double its output of women’s domestic football in Scotland over the next season, in an agreement with Scottish Women’s Football.

The new magazine show launches its first programme on Thursday, August 20th at 8pm.

360 will be presented by Iona Ballantyne, and its focus will primarily be on BBC ALBA’s core sports of football, rugby and shinty.

Iona (26) from Glasgow, said: “It’s very exciting to be involved with this pioneering new programme from BBC ALBA, which is the first of its kind in Scotland.

“My dad took me and my sister to football games when we were younger so I’ve always had a love of sport.

“He used to lift me up and put me on the rail and one time a player gave me the ball to head back in so I have some lovely memories from growing up. I remember my dad’s passion for sport and that doesn’t ever leave you.

“Hopefully 360 spurs things on for women’s sport in Scotland so that it gets the platform it deserves. Change is definitely happening now and it’s wonderful to be part of it.”

360 will celebrate the extraordinary talent within Scotland and beyond, and highlight key issues of the day.

It will include interviews with the biggest names in Scottish women’s sport, exclusive highlights and unique behind-the-scenes features.

The first edition of 360 includes a focus on Glasgow City FC and their upcoming fixture against Wolfsburg in the UEFA Women’s Champions League quarter final. That match will be shown live on BBC ALBA on Friday 21st – the day following 360’s first edition.

Viewers will also hear from Angel City, the newly formed National Women’s Soccer League (NWSL) team in Los Angeles, and South African Captain Janine Van Wyk.

Closer to home, Iona will find out how SWPL clubs have been preparing for getting back to football and she will be joined in the studio by Gemma Fay, former Scotland goalkeeper and Head of Women and Girls Rugby at Scottish Rugby.

Iseabail Mactaggart, Director of Multiplatform Content at channel partner, MG ALBA, said: “We are proud to be strengthening our coverage of women’s sport in Scotland even further with 360.

“The show will add a further rich dimension to complement our extensive live game coverage, and we are ambitious for it to become an appointment to view.

“Increasing numbers of viewers are consuming on digital platforms, including YouTube, and we are proud to pioneer the creation of even more women’s sports content in this format.

“360 creates an opportunity for us to increase the profile of women’s sport and ensure that BBC ALBA output is on digital platforms, with high quality, relevant output.”

360 is available on YouTube (YouTube.com/bbcalba) and on the BBC website at bbc.co.uk/alba360.

17 Lùnastal 2020

Prògram spòrs nam ban ùr didseatach gu bhith aig BBC ALBA – a’ chiad fhear de leithid ann an Alba.

Iona Ballantyne

Thèid boireannaich spòrs na h-Alba agus an cuid sgeulachdan cumhachdach a thaisbeanadh anns a’ phrògram, agus bidh e ri fhaotainn an dà chuid air YouTube BBC ALBA agus air làrach-lìn a’ BhBC.

Tha BBC ALBA ga shònrachadh fhèin mar dhachaigh spòrs nam ban ann an Alba, agus tha am prògram, 360, a’ riochdachadh tuilleadh ion-ionmhas luachmhor a thaobh craoladh spòrs nam ban ann an Alba.

Tha am fiosrachadh seo a’ tighinn goirid às dèidh dhan t-sianal aontachadh dùblachadh a dhèanamh air na bhios ri fhaicinn de lìog bhall-coise nàiseanta nam ban ann an Alba, ann an aonta le Scottish Women’s Football.

Thèid a’ chiad earrann den t-sreath ùr a chur air bhog air Diardaoin, 20 Lùnastal aig 8f.

’S i Iona Ballantyne a bhios aig stiùir a’ phrògraim, agus ’s ann air prìomh spòrs BBC ALBA - ball-coise, rugbaidh, agus iomain as motha a bhios am prògram a’ coimhead.

Thuirt Iona (26) à Glaschu; “Tha e air leth math a bhith an sàs sa phrògram ùr adhartach seo bho BBC ALBA, a’ chiad phrògram de leithid ann an Alba.

“Bhiodh m’ athair gam thoirt fhèin is mo phiuthar gu geamannan ball-coise nuair a bha sinn na b’ òige, agus mar sin tha mi a-riamh air a bhith dèidheil air spòrs.

“B’ àbhaist dha bhith gam thogail shuas gus suidhe air an rèile, agus bha triop ann nuair a thug cluicheadair dhomh am bàla gus a bhualadh air ais thuca le mo cheann, agus mar sin tha cuimhneachan snog agam bho m’ òige. Tha cuimhne ’am air dealas m’ athar do spòrs, agus chan fhàg sin mi gu bràth.

“Tha mi ’n dòchas gun toir 360 breab dha spòrs nam ban ann an Alba, gum faigh e an ùrlar air a bheil e airidh. Tha atharrachaidhean a’ gabhail àite an-dràsta gun teagamh, agus tha e mìorbhaileach a bhith mar phàirt den sin.”

Bidh 360 a’ comharrachadh an tàlant anabarrach a tha ann an Alba agus nas fhaide air falbh, agus a’ togail air cùisean an latha an-diugh.

An lùib a’ phrògraim, bidh agallamhan ann leis na h-ainmean as motha ann an saoghal spòrs nam ban Albannach, criomagan sònraichte agus sùil air cùl nan cùirtearan.

Anns a’ chiad earrann de 360, gheibhear sùil air Glasgow City agus an gèam a tha air thoiseach orra an aghaidh Wolfsburg anns a’ chairteal-chuairt dheireannach den UEFA Women’s Champions League. Thèid an geama sin a shealltainn beò air BBC ALBA Dihaoine 21 Lùnastal – an latha às dèidh a’ chiad earrann de 360.

Gheibh an luchd-amhairc facal bho Angel City, an sgioba ùr National Women’s Soccer League (NWSL) ann an Los Angeles, agus an sgiobair à Afraga a Deas Janine Van Wyk.

Aig baile ge-tà, gheibh Iona a-mach mar a tha clubaichean SWPL air a bhith ag ullachadh gus faighinn air ais a chluich agus còmhla rithe san stiùdio bithidh Gemma Fay, a bha na cluicheadair-gleidhidh do dh’Alba agus a tha a-nise os cionn boireannaich agus caileagan aig Scottish Rugby.

Thuirt Iseabail Nic an t-Sagairt, Stiùiriche Susbaint Ioma-Ùrlair MG ALBA, a tha na chom-pàirtiche air an t-sianail: “Tha sinn moiteil a bhith a’ neartachadh ar cuid susbaint a thaobh spòrs nam ban ann an Alba le 360.

“Cuiridh am prògram seo taobh beairteach eile a fhreagras air an t-susbaint fharsaing a thaobh geamannan beò na seanail, agus tha sinn gu mòr airson ’s gum bi daoine air an tàladh thuige.

“Tha àireamhan luchd-amhairc a tha a’ cleachdadh ùrlaran didseatach a’ sìor dhol am meud, a’ gabhail a-staigh YouTube, agus tha sinn gu math toilichte a bhith a’ priobrachadh barrachd susbaint spòrs nam ban anns an riochd seo.

“Tha 360 a’ toirt dhuinn cothrom inbhe spòrs nam ban àrdachadh, agus dearbhadh gu bheil susbaint BBC ALBA air ùrlaran didseatach, le stuth iomchaidh aig sàr ìre.”

Tha 360 ri fhaicinn air YouTube (YouTube.com/bbcalba) agus air làrach-lìn a’ BhBC aig bbc.co.uk/alba360.


2020 News Archive Tasglann Naidheachdan 2020

FilmG launchFilmG ga chur air bhog
Peat & Diesel documentary wins international awardDuais eadar-nàiseanta airson prògram Peat & Diesel
BBC ALBA Autumn scheduleClàr Foghair BBC ALBA
Prògram spòrs nam ban ùr didseatach gu bhith aig BBC ALBABBC ALBA is to launch a new digital women’s sports show
Collection of unsubtitled programmes on iPlayerCruinneachadh de phrògraman às aonais fo-thiotalan air an iPlayer
Enjoy a Summer of Music with BBC ALBASamhradh Ciùil air BBC ALBA
MG ALBA Annual ReportAithisg Bhliadhnail MG ALBA
LearnGaelic website sees record activity during lockdownÀireamhan luchd-cleachdaidh an làraich LearnGaelic air dùblachadh tron ghlasadh-sluaigh
BBC ALBA Goes GlobalBBC ALBA air feadh an t-saoghail
International Award for BBC ALBA Children’s CollaborationDuais Eadar-nàiseanta Do Phrògram Cloinne BBC ALBA
Women’s Bundesliga on BBC ALBABundesliga nam Ban air BBC ALBA
BBC ALBA children’s drama nominated for RTS Scotland awardDràma chloinne BBC ALBA air ainmeachadh airson duais RTS Scotland
Fèis Rois collaborate with BBC ALBAFèis Rois agus BBC ALBA a’ tighinn còmhla
Ofcom announcement welcomed by MG ALBAMG ALBA a’ cur fàilte air naidheachd Ofcom
BBC ALBA and Radio nan Gàidheal ScheduleClàran ùra BBC ALBA and Radio nan Gàidheal
Thirteen Gaelic Programmes Nominated as Celtic Media Festival Shortlists AnnounceTrì Deug Prògraman Gàidhlig Ainmichte air Geàrr-Liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
More international funding for BBC ALBA projectsTuilleadh maoineachadh eadar-nàiseanta airson pròiseactan BBC ALBA
Gradam Ceoil on BBC ALBAGradam Ceoil air BBC ALBA
FilmG AwardsDuaisean FilmG 2020
MG ALBA named as a Best Place to Work in TVMG ALBA ainmichte mar aon de na h-àiteachan as fheàrr a bhith ag obair ann an TBh
More live programmes on BBC ALBA than ever beforeBarrachd phrògraman beò air BBC ALBA
Key appointment to senior management teamStiùiriche ùr ga h-ainmeachadh
FilmG Gaelic Short Film CompetitionCo-fharpais FilmG


2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012