GàidhligEnglish

Programmes Prògraman

Bannan

Bannan Bannan

Bannan returns to BBC ALBA for a series of five new episodes Bannan a’ tilleadh gu BBC ALBA le sreath de chòig phrògraman ùra

Hamish Henderson

Storm Heroes Gaisgich na Stoirme

BBC ALBA goes on location with Soctland's 'Storm Heroes' Gaisgich na Stoirme a’ tòiseachadh Dimàirt 15 Samhain aig 20:30 air BBC ALBA

Grimsay

O Mo Dhuthaich O Mo Dhuthaich

From Uist with Love 7 part documentary follows the stories of some of those who live and work on the islands of Uist O Mo Dhuthaich - sreath ùr a’ leantainn sgeulachdan cuid de na daoine a tha a’ fuireach air eileanan Uibhist

Lisa Hertwig

Dìth Anail Dìth Anail

Breathless: Living with Cystic Fibrosis Dìth Anail: Beò le Cystic Fibrosis

BBC ALBA serves Gaelic speakers and learners throughout the UK and provides a range of high quality home produced programmes appealing to audiences across Scotland. Co-managed by MG ALBA, BBC ALBA is the first BBC licensed service to be run within a partnership framework and broadcasts over 600 hours of original programming every year to a weekly audience of around half a million.

BBC ALBA broadcasts daily from 5pm until late and is available on Freeview / You View 7 (Scotland), on Virgin Media 161 (Scotland) on Sky 142 (UK), Freesat 109 (UK) and live and on-demand on BBC iPlayer (UK). Programmes for BBC ALBA are commissioned from a range of independent production companies as well as the two broadcasters, STV and BBC and include news, documentary, drama, current affairs, religion, entertainment and lifestyle, music, children, youth, learning and sport.

Tha BBC ALBA a’ frithealadh luchd-bruidhinn agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig agus a’ toirt prògraman de àrd fheabhas gu luchd-amhairc air feadh Alba. Tha seirbheis BBC ALBA, air a ruith fo chead-craolaidh a’ BhBC agus air a riaghladh le MG ALBA agus leis a’ BhBC, a’ craoladh còrr is 600 uairean a thìde de nuadh-phrògraman gach bliadhna gu timcheall air leth-mhillean luchd-amhairc gach seachdain.

Tha BBC ALBA, a bhios a’ craoladh gach latha bho 5f gu anmoch, ri fhaighinn air Freeview / You View 7 (Alba), air Virgin Media 161 (Alba) air Sky 142 (RA), Freesat 109 (RA) agus air BBC iPlayer (RA). Tha prògraman BBC ALBA air an coimiseanadh bho chompanaidhean neo-eisimeileach agus bho STV agus am BBC, nam measg, naidheachdan, prògraman aithris, dràma, cùisean làitheil, creideamh, cur-seachad, ceòl, clann, ionnsachadh agus spòrs

Archie and his lamb

From Uist with Love / O Mo Dhuthaich

New BBC ALBA series shows a slice of life on Uist

From Uist with Love is a new seven-part observational documentary made for BBC ALBA, which follows the stories of some of the people who live and work on the islands of Uist.

From Berneray in the north to Eriskay in the south, the islands that make up the Uists are home to around 5,000 people. Most people live on the islands of Benbecula, North and South Uist. The smaller islands of Eriskay, Grimsay and Berneray each have fewer than 200 residents. Although causeways now connect all the islands, they still retain their individual identity and strong sense of community.

Read more here

O Mo Dhuthaich

Sealladh air saoghal muinntir eileanan Uibhist.

Sreath ùr a chaidh fhilmeadh thairis air deich mìosan agus a tha a’ leantainn sgeulachdan cuid de na daoine inntinneach a tha a’ fuireach air eileanan Uibhist.

Tha timcheall air còig mìle neach a’ fuireach ann an Uibhist air fad. Tha a’ chuid mhòr den sin ann an Uibhist a Tuath, Beinn na Faoghla agus Uibhist a Deas. Tha eileanan Èirisgeigh, Griomasaigh agus Beàrnaraigh gu math nas lugha le nas lugha na dà cheud neach a’ fuireach anns gach àite.

Leugh tuilleadh an seo

Do you have any comments about BBC ALBA programmes? A bheil beachdan agaibh mu na prògraman air BBC ALBA?

If so, why don’t you let us know? For enquiries and comments please follow this link to our online service, or if you wish to make a complaint please follow this link. Ma tha, nach cuir sibh fios thugainn? Airson beachdan, cleachdaibh an t-seirbheis air loidhne an seo, neo ma tha gearain agaibh lean an ceangal seo.

On BBC ALBA tonight Air BBC ALBA a-nochd

06:00
Alba Today
17:00
Peppa
17:05
Peppa
17:10
Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
17:20
Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
17:31
Oran le Fiona
17:33
Na h-Uilebheistean/I'm a Monster
17:35
Na Floogals
17:50
Na Floogals
18:00
Donnie Murdo/Danger Mouse
18:15
Tree Fu Tom
18:35
Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
19:00
Aibisidh/Quiz Show
19:30
Speaking Our Language
19:55
Earrann Eachdraidh/History Shorts
20:00
An Là
20:30
From Harris With Love
21:00
A' Ghaidhealtachd/Highlands
22:00
Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves
22:30
Taghadh bho na Trads
23:00
Dith Anail: Beo Le Cystic Fibrosis
00:00
Alba Today

View full listings... Faic na clàran air fad...