GàidhligEnglish

A career in mediaDreuchd sna meadhanan

 

If you have an interest in media, there are different routes available to you:

  1. go the academic route and get a specific media qualification
  2. go the academic route but get a more general qualification
  3. go down the work route and get into the industry via other avenues, eg, work experience

If you choose to get a more general qualification that isn’t directly linked to the media, you will still have a strong chance of getting a job so long as you have very good Gaelic skills. There are loads of universities and colleges around Scotland that offer courses… here are a few but be sure and do your own research !

Tha diofar slighean fosgailte dhuibh ma tha ùidh agaibh sna meadhanan. Faodaidh sibh a dhol:

  1. sìos slighe acadaimigeach agus teisteanas fhaighinn a tha gu sònraichte a’ buntainn ri na meadhanan
  2. sìos slighe acadaimigeach ach teisteanas nas coitchinne fhaighinn
  3. sìos an taobh dreuchdail agus tòiseachadh fhaighinn sa ghnìomhachas tro dhòighean eile, m.e eòlas-obrach

Ma thaghas sibh teisteanas nas coitchinne fhaighinn, nach eil gu sònraichte a’ buntainn ri na meadhanan, cho fad ’s a tha deagh sgilean Gàidhlig agaibh, bidh sibh ann an suidheachadh làidir. Tha gu leòr oilthighean agus colaistean ann an Alba a tha a’ tairgsinn chùrsaichean ….seo rud beag fiosrachaidh ach dèanaibh fhèin rannsachadh eile!

 

Gaelic and media courses

Fancy finding out more about media courses?

Go

Cùrsaichean Gàidhlig agus nam meadhanan

Airson cùrsa nam meadhanan a dhèanamh?

Brùth
 
 

Work experience

Work experience is really important.

Go

Eòlas-obrach

Tha eòlas-obrach air leth cudromach.

Brùth
 
© 2013 MG ALBA | Site by Cànan www.canan.co.uk