GàidhligEnglish

Industry informationFios mun ghnìomhachas

 

In this section, you will get information about the media industry and various things connected with it. Amongst them, how various people got into the industry, what career options are available (some you may not have thought of) and information about production companies that might be useful.

Sna duilleagan seo, gheibh sibh fiosrachadh mu ghnìomhachas nam meadhanan agus diofar rudan co-cheangailte ris. Nam measg, ciamar a fhuair diofar dhaoine a-steach dhan ghnìomhachas, dè na h-obraichean a tha a-muigh an sin (feadhainn ‘s dòcha air nach do smaoinich sibh) agus fiosrachadh mu chompanaidhean riochdachaidh a dh’fhaodadh a bhith feumail dhuibh.

Independent Gaelic producersCompanaidhean neo-eisimeileach Gàidhlig

There are many independent companies that deliver Gaelic programmes for BBC ALBA. Here is a list of the companies we are involved with and you will find more information on their websites.

Tha tòrr chompanaidhean neo-eisimeileach ann a bhios a’ libhrigeadh phrògraman Ghàidhlig do BhBC ALBA. Seo liosta de na prìomh chompanaidhean ris a bheil sinn a’ dèiligeadh. Gheibh sibh tuilleadh fiosrachaidh bho làrach-lìn nan companaidhean fhèin.

Other independent producersCompanaidhean neo-eisimeileach eile

There are good opportunities available if you would like to gain experience with an English language production company. If you then wanted to get involved or return to Gaelic media, providing you keep up your Gaelic skills, then you will have that option. Here is a link to Filmbang – a very helpful resource!

Ma tha sibh airson eòlas fhaighinn aig companaidhean Beurla, 's e cothrom uabhasach math a tha sin. Ma tha sibh airson tilleadh gu na meadhanan Gàidhlig, cho fada 's a chumas sibh suas ur cuid sgilean Gàidhlig, gheibh sibh an cothrom sin. Seo agaibh ceangal gu Filmbang – leabhar gu math feumail!

 

Do you recognise any of these faces?Aodainn air am bi sibh eòlach?

Find out how they got started and where they are now.Faic ciamar a fhuair daoine gu càite a bheil iad an-diugh.

GoBrùth
 
 

Careers in TV and RadioObraichean ann an tbh agus rèidio

Some you will have thought of, others maybe not!Obraichean àbhistich agus feadhainn nach eil cho àbhistich!

GoBrùth
 
© 2013 MG ALBA | Site by Cànan www.canan.co.uk