GàidhligEnglish

Useful InformationFiosrachadh feumail

 

Here are a few top tips to get you started:

Togaibh tiop no dhà gus toiseach tòiseachaidh fhaighinn! Seo na tha sinn a' moladh gus an eòlas agaibh a leasachadh:

 • Make a start!
 • Get some work experience
 • Get experience by becoming a ‘runner’ on a TV production
 • Develop your film skills by using resources like the Celtic Media Festival and Film G
 • Get to know people that will give you guidance – get networking!
 • Get involved in TV or radio at your college or university
 • Use Youtube to create/broadcast your own videos
 • Create a blog or podcast on a subject that interests you
 • Many radio stations give people the opportunity to take part in some of their Gaelic programmes e.g Isles FM, Cullin FM, Radio nan Gàidheal, Moray Firth (chart show), Two Lochs Radio, Siar FM: Radio Go north and some hospital radio stations
 • Get involved in the likes of the National Schools Debate (www.deasbadbtalba.com) or in local drama
 • Dìreach tòisichibh!
 • Faighibh eòlas-obrach
 • Faighibh eòlas a bhith nur runner
 • Cleachdaibh leithid Celtic Media Festival, FilmG gus ur sgilean film a thoirt air adhart
 • Biodh lìonra le daoine agaibh a bheir stiùir dhuibh
 • Thèidibh an sàs ann an tbh no rèidio aig an Oilthigh/a' Colaiste agaibh
 • Cruthaichibh rudan air Youtube gus na bhidiothan agaibh fhèin a chraoladh
 • Dèanaibh Podcast no Blog air cuspair a tha a’ còrdadh ribh
 • Tha cuid de stèiseanan rèidio a’ toirt cothroman saor-thoileach a bhith an sàs sna prògraman Gàidhlig aca, leithid Isles FM; Cullin FM; Radio nan Gaidheal; Moray Firth (Chart show); Two Lochs Radio; Siar FM; Radio Go North; rèidiothan ospadail
 • Thèid an sàs ann an leithid farpais Deasbad nan Sgoiltean (www.deasbadbtalba.com) no dràma ionadail
 

Film competitionsCo-fharpaisean film

A great way to gain experience in media is to create your own short film.Dòigh air leth ur sgilean meadhanan a leasachadh.

GoBrùth
 
 

Career adviceComhairle air dreuchdan

It is important that you know who you should speak to.Tha e cudromach gu bheil fios agaibh cò ris am bruidhinn sibh.

GoBrùth
© 2013 MG ALBA | Site by Cànan www.canan.co.uk