GàidhligEnglish

Annual Report 2013/14 Aithisg Bhliadhnail 2013/14

MG ALBA Chairperson, Maggie Cunningham, discusses the 2013-14 Annual Report – the highest ever levels of awareness and approval for BBC ALBA and the success of the iPlayer as a distribution platform for Gaelic programmes; securing an adequate long-term settlement for the channel and finding new ways to engage, delight and surprise the audiences and inspire more people in Scotland to get involved with Gaelic media. Seo Magaidh Choineagan, Cathraiche MG ALBA, a’ bruidhinn mun Aithisg Bhliadhnail 2013-14 – barrachd dhaoine air feadh na dùthcha nas mothachail air BBC ALBA agus soirbheachas an iPlayer mar ùrlar-sgaoilidh do phrògraman Gàidhlig; maoineachadh iomchaidh fhad-ùine a chur air chois airson na seanail; agus luchd-cleachdaidh a shàsachadh le prògraman tlachdmhor, annasach agus aoibhneil agus gus an tuilleadh dhaoine a bhrosnachadh gu bhith an sàs anns na meadhanan Gàidhlig.

MG ALBA's Annual Report and Accounts 2013/14 Aithisg Bhliadhnail agus Cunntasan MG ALBA 2013/14

For English video switch Language at Top Right
This video may take a short while to load if you are using Internet Explorer or Firefox browsers. Google Chrome is the best browser for viewing this video. Bheir a’ bhidio seo greis bheag mus tòisich e ma tha sibh a’ cleachdadh brabhsair Internet Explorer no Firefox. ‘S e Google Chrome am brabhsair as fheàrr airson a choimhead.

 

Read the press release here Leugh am brath naidheachd and seo

 

MG ALBA Board and Staff Buill agus Luchd-obrach

Find out about MG ALBA's Board Members and Staff here. Airson fiosrachadh mu Buill agus Luchd-obrach MG ALBA lean an ceangal seo.

Contact Us

MG ALBA
Seaforth Road
Stornoway
Isle Of Lewis
HS1 2SD

fios@mgalba.com
01851 705550